<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS

Kviečia pasieniečių muziejus

Loreta DUMBAUSKIENĖ,
Pasieniečių muziejaus vedėja


Pasieniečių muziejaus ekspozicijos fragmentas. G. Mišučio nuotr.

Lenkijos pasieniečių – kalniečių šventinė skrybėlė ir kirvukas „cipaga" Pasieniečių muziejaus ekspozicijoje. G. Mišučio nuotr.

Šiemet gegužės mėn. sukako dveji metai , kai įsteigtas Pasieniečių muziejus. Apie šį žinybinį muziejų tiek visuomenė, tiek patys muziejininkai nedaug težino. Todėl plačiau pristatoma ši nauja kultūros įstaiga.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM muziejus (toliau – Pasieniečių muziejus) pradėtas steigti 2001 metais. Simboliška, kad gegužės 1-oji – muziejaus įsteigimo diena, sutapo su tuometinio Pasienio policijos departamento reorganizavimo į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) diena. Jis įsikūrė VSAT štabe. Oficialiai Pasieniečių muziejus atidarytas 2002 m. birželio mėnesį.
VSAT, kur dirba apie 5 tūkst. pareigūnų ir civilių tarnautojų, ir kur siekiama puoselėti profesines tradicijas, populiarinti pasieniečio profesiją, tikslinga turėti tokį, žinybinį, muziejų. Jis pradėjo rinkti, kaupti, saugoti ir eksponuoti muziejines vertybes, susijusias su Lietuvos sienos apsauga ir jos istorija, pasieniečių rengimu, čia pradėta rinkti medžiagą apie buvusių pasieniečių likimus. Be kitų uždavinių, jo paskirtis – supažindinti su ekspozicija VSAT pareigūnus, tarnybos svečius, užsienio kolegas, su kitais VSAT padaliniais organizuoti kultūrinius renginius. Muziejus palaiko ryšius ir su kitais panašaus profilio muziejais, planuoja tapti Lietuvos muziejų asociacijos nariu.
Pagrindinė muziejaus veikla – muziejinis darbas. Čia eksponuojami ir iš kitų muziejų ar privačių asmenų laikinai saugoti perduoti eksponatai arba jų rinkiniai, pradedama kaupti ir saugoti įvairių laikotarpių spaudinius, susijusius su valstybės sienos apsauga. 
Šiuo metu muziejuje kaupiami 6 pagrindiniai rinkiniai:
1. Prieškario Lietuvos valstybės sienų apsaugą atspindintys eksponatai, supažindinantys su 1918-1940 m. Lietuvos valstybės sienos apsauga; 
2. Lietuvos valstybės sienos apsaugos raida po 1990 m. kovo 11-osios. Tai pagrindinė ekspozicijos dalis – dokumentai ir fotografijos, savadarbė pirmųjų pasieniečių atributika ir darbo prietaisai, liudijantys jų pasiaukojimą ir ryžtą stojant į nelygią kovą su okupacine sovietine „karo mašina“;
3. Gintaro Žagunio (1957-1991) - pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio pasieniečio fondas. Muziejuje eksponuojami ir jo asmeniniai daiktai;
4. Asmens tapatybės dokumentų kolekcija;
5. Lietuvos pasieniečių aprangos kolekcija;
6. Užsienio partnerių dovanota sienos apsaugos atributika.
Šiuo metu muziejus išsamiausiai pristato valstybės sienos apsaugos raidą po 1990m. Eksponuojama pasieniečių naudota radijo ryšio technika, pirmosios lietuviškos vizos ir datos spaudai, pirmoji ir dabartinė Valstybės sienos apsaugos tarnybos, jos padalinių simbolika bei pareigūnų aprangos atributika. Dabar pagrindiniuose rinkiniuose yra apie 500 eksponatų. 
Daugiausia eksponatų muziejui yra perdavę buvę ir dabar tebedirbantys sienos apsaugos darbuotojai, atsargos karininkai – dimisijos plk. Jonas Algimantas Paužolis, dimisijos plk. Petras Jakubėnas, pirmieji pasieniečiai ir jų artimieji – G.Žagunio motina Aldona Žagunienė, Jonas Rimkevičius, buvęs Vyriausiasis pasienio policijos komisaras A.Beišys ir kiti.
Be minėtų pagrindinių rinkinių, muziejaus lankytojams pristatoma ir Lietuvos pasieniečių nuo 1990 m. dėvėta uniforminė apranga, vieno pirmųjų po Nepriklausomybės atkūrimo pasieniečių klaipėdiečio Romo Tučkaus surinktos pasieniečių kepurės ir emblemos bei gairelių kolekcija. Šis buvęs pasienietis, dabar jau pensininkas, turi sukaupęs turtingą kepurių, berečių, piločių, antpečių, emblemų, gairelių ir kitos kariškos amunicijos kolekciją.
Pernai birželio – rugsėjo mėnesiais buvo surengta įsimintina paroda „Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai“ iš privačios VSAT pareigūno Rolando Česūno kolekcijos. Demonstruoti įvairių laikų – nuo carinės Rusijos laikų iki šių dienų – dokumentai, patvirtinantys žmonių tapatybę, bei kiti įdomesni šios kategorijos eksponatai. Tarp jų ir Lietuvos Respublikos ambasadų užsienio šalyse į mūsų šalį įvažiuojantiems žmonėms išduodamų grupinių vizų pavyzdžiai. Ši paroda susilaukė didelio pasieniečių susidomėjimo, todėl muziejus ketina vėl ją surengti – atnaujintą ir praplėstą. Muziejaus stenduose eksponuojamos fotografijos iš Šiaulių „Aušros“ ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.
Pasieniečių muziejuje jau lankėsi daug VSAT štabo bei rinktinių štabų pareigūnų ir darbuotojų, nemažai oficialių VSAT svečių. Sudarant užsienio šalių sienos apsaugos tarnybų vadovų ar atstovų vizitų Lietuvoje darbotvarkes, dažnai į jas įtraukiamas ir Lietuvos pasieniečių muziejaus lankymas. Muziejus užmezgė ryšius su Visagino pasieniečių mokykla, su muziejaus ekspozicija supažindinami geriausi Pasieniečių mokyklos auklėtiniai - būsimieji sienos saugotojai.
Muziejus numato bendradarbiauti ir su Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto dėstytojais bei ten studijuojančiais būsimaisiais valstybės sienos apsaugos  specialistais,  taip pat ir su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklomis.
Jaunuolių lankymasis Pasieniečių muziejuje praturtina jų žinias apie Lietuvos valstybės sienos apsaugos ir kariuomenės istoriją, ugdo patriotizmą, skatina gerbti ir saugoti krašto kultūrinį ir istorinį paveldą. Šiuo aspektu muziejus gali tapti integralia bendrojo kultūrinio – patriotinio auklėjimo dalimi.
Muziejaus veiklą numatoma toliau plėsti, nors kol kas jo patalpos nedidelės, ekspozicija dar palyginti kukli, neturima nei pakankamai personalo, nei materialinių išteklių. Būtina surinkti kuo daugiau tarpukario Lietuvos pasieniečių tarnybą primenančių eksponatų, amžininkų atsiminimų. Toliau bus rengiamos teminės parodos, organizuojamos ekskursijos. Viena iš muziejaus iniciatyvų – Pasieniečių klubas, kuris buvo įsteigtas 2003 m. kovo mėn. (balandžio 28 d. įregistruotas Teisingumo ministerijoje). Klubas turi savo emblemą, patvirtintą vėliavos projektą. Tai visuomeninė organizacija, vienijanti tarpukario pasieniečius, jų palikuonius bei po 1990 m. kovo 11 d. į sienos apsaugą įsitraukusius žmones ir šiaip VSAT veiklą remiančius piliečius. Klubo teigiama įtaka muziejui jaučiama jau dabar: muziejuje padaugėjo lankytojų, o rinkiniai aktyviai pasipildo naujais eksponatais. Tikimasi, kad Pasieniečių klubo ir Pasieniečių muziejaus veikla bus abipusiškai naudinga.
Informaciją apie Pasieniečių muziejų galite rasti Lietuvos muziejų portale internete: www.muziejai.lt
Nors ekspozicija dar gana kukli, bet Pasieniečių muziejus jau priima lankytojus. Muziejaus adresas – Savanorių pr. 2, Vilnius. Darbo laikas - pirmadienis–penktadienis, nuo 8 iki 17 val. Įėjimas nemokamas. Ketinančius atvykti į muziejų prašytume iš anksto pranešti telefonu Vilniuje 271-69-76.

Frontier-Guards’ Museum Invites Visitors

Loreta Dumbauskienė,
Director of the Frontier-Guards'Museum

The Frontier-Guards’ Museum was open at the State Frontier-Guard Service’s Headquarters in 2002. The Museum collects and exposes exhibits from the pre-WWII and the contemporary Lithuania, personal items and documents belonged to the frontier-guard Gintaras Žagunis, who was killed in 1991 after the regain of the Lithuanian independence. There are, also, collections of the Lithuanian frontier-guard’s costumes, attributes of the costumes of the frontier-guards, donated by the foreign partners. 

Contact: Loreta Dumbauskienė
The National Frontier Service
2 Savanorių Av, LT-2009 Vilnius
Tel. (+370) 5-2716976
Fax (+370) 5 2719304.
Email: loreta.dumbauskiene@vrm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16