<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Lietuvos bankų istorija projektuose, fotografijose, atvirukuose
 
Vidmantas LAURINAVIČIUS, Lietuvos banko muziejus
Vilnius. Rytų bankas (Ostbank). Didžioji g. Apie 1916 m.
Vilnius. Valstybinis bankas. XX a. pr.
Kaunas. Reichsbankas. 1915-1917 m.
Šiauliai. Nurokų banko namai. Apie 1915-1917 m.
Joniškis. Lietuvos banko skyrius. Respublikos g. XX a. 4 deš. pradžioje.
Raseiniai. Lietuvos banko statyba. 1933 m.
2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos banko muziejus atidarė parodą „Bankai Lietuvoje. XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė. Projektuose, fotografijose, atvirukuose“. Kartu buvo pristatytas ir išsamus leidinys tuo pačiu pavadinimu.
Parodoje ir leidinyje bankų istorija pateikiama remiantis istoriniais šaltiniais ir išlikusia ikonografine medžiaga – projektais, fotografijomis ir atvirukais.
Nagrinėjama tema suskirstyta į du laikotarpius: bankai iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1918 m. ir bankai 1918-1940 m. Trumpai apžvelgiamos bankų ir kitų kredito įstaigų kūrimosi aplinkybės, jų veikla, įsikūrimo vieta, pastatų nuomos, statybos istorija. Bankų atsiradimas ir kūrimasis Lietuvoje siejamas su kapitalistinių santykių plėtra didžiuosiuose miestuose, todėl ir bankų būstinės kūrėsi ten, kur augo pramonė ir telkėsi kapitalas. Daugiausia dėmesio skiriama kredito įstaigų kūrimosi istorijai trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šie miestai nagrinėjamu laikotarpiu priklausė ir skirtingoms valstybėms, todėl kredito įstaigos buvo kuriamos pagal tų valstybių įstatymus, patirtį ir tradicijas. Dėl steigiamų didžiųjų bankų ir tankiausio kitų kredito įstaigų tinklo čia sutelkiamos ir didžiausios finansų bei kredito atsargos. Kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose veikė tik didžiųjų bankų skyriai arba kūrėsi smulkios vietos kredito įstaigos.
Skirtingą bankų plėtrą konkrečiuose Lietuvos regionuose lėmė ir sudėtinga krašto politinė padėtis. XVIII a. pabaigoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija buvo suskaldyta – didžioji dalis atiteko Rusijai, o mažesnė – Užnemunė – pateko į Prūsijos sudėtį. Tolesnė jų ūkio raida buvo nevienoda, nes ji buvo glaudžiai susijusi su politiniais, ekonominiais ir finansiniais pokyčiais abiejose valstybėse.
Didžiojoje Lietuvoje ilgainiui buvo sudarytos Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijos, suskirstytos į apskritis ir valsčius. Šias tris gubernijas, iš pradžių vadintas Lietuvos gubernijomis, vėliau – Šiaurės vakarų kraštu, valdė Vilniaus generalgubernatorius.
Lietuviška Užnemunė 1807 m. priskirta Varšuvos kunigaikštystei, kuri sudaryta Prancūzijos imperatoriui Napoleonui I nugalėjus Prūsiją. Napoleono galybei žlugus, 1815 m. Vienos kongrese sudaryta Lenkijos Karalystė, kuri pateko į Rusijos imperijos sudėtį, o Užnemunės miestai ir miesteliai – į Varšuvos generalgubernatoriaus valdomą Suvalkų guberniją.
Klaipėdos kraštas, kaip ir visa Mažoji Lietuva, ir toliau priklausė Prūsijai (nuo 1871 m. – Vokietijai), todėl krašte galiojo vokiečių įstatymai. 1919 m. Versalio taikos sutartimi Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir laikinai perduotas Antantės valstybių kontrolei. Tik 1923 m. jis tapo Lietuvos valstybės dalimi.
Rusijos imperijoje Vilniui ir Kaunui teko gubernijų centrų vaidmuo. Vilniaus įtaka ir reikšmė buvo didesnė, nes jame rezidavo generalgubernatorius. Nepriklausomoje Lietuvoje abu miestai pakaitomis dalijosi sostinės vaidmeniu. Dėl kovų su bolševikais ir Lenkijos intervencijos į Vilniaus kraštą 1919 m. Kaunas tapo Lietuvos laikinąja sostine, o Vilniui atiteko tik Lenkijos provincijos miesto vaidmuo.
Kadangi atskirų Lietuvos regionų ir administracinių teritorinių vienetų ekonominė raida buvo nevienoda, todėl nevienodai plėtojosi ir kredito įstaigos. Iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo (1918 m.) krašte nebuvo lietuviškų bankų, veikė tik kelios smulkios lietuviškos kredito įstaigos, o visa kredito sistema buvo susijusi su Rusijos ar Vokietijos ekonomika ir finansais.
Iki 1918 m. aktyviausia bankų plėtra buvo Vilniuje ir Klaipėdoje. Kai kurie iš jų XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje įsikūrė naujuose, specialiai bankams pritaikytuose, pastatuose. Vilniuje iškilo Vilniaus žemės banko (1891 m., architektas V.Gorskis), Valstybinio banko skyriaus (1909 m., architektas M. Prozorovas), Valstybinio valstiečių žemės banko skyriaus (apie 1912 m., architektas nežinomas) rūmai. Klaipėdoje tuo metu taip pat buvo pastatyti keli pastatai, skirti bankinei veiklai (Valstybinio banko Klaipėdos skyrius, 1858 m., rekonstruotas XX a. pradžioje; Klaipėdos bankas, 1907 m.; Miesto taupomoji kasa, 1916 m.), o Kaune – tik vienas specialiai bankui statytas pastatas (Valstybinio banko Kauno skyrius, 1913 m., architektas M. Prozorovas). Reprezentatyvūs ir solidūs bankų pastatai yra istorizmo ir moderno architektūros Lietuvoje pavyzdžiu,jie atspindi ir to laikotarpio žmonių pasaulėžiūrą, mąstymą, kūrybines kryptis.
Mažesniuose miestuose ir miesteliuose XIX a. pabaigoje statomų kredito įstaigų buvo labai nedaug: apskričių centruose iškildavo mūrinės iždinės, įvairios smulkaus kredito įstaigos dažniausiai įsikurdavo nuomojamose patalpose, centrinėje miesto aikštėje, o patys pastatai mažai išsiskyrė iš aplinkos.
XIX a. pabaigoje statytų kredito įstaigų pastatų ikonografinės medžiagos iki mūsų dienų išliko nedaug. Nors didžiuosiuose miestuose iškilę bankų rūmai išsiskyrė savo monumentalumu ir padėjo išryškinti naujus bei rekonstruojamus miestų kvartalus, nedidelį amžininkų domėjimąsi jais galėjo lemti ilgą laiką vyravęs neigiamas požiūris į visą XIX a. antrosios pusės ir amžių sandūros architektūrą, kaip neskoningą ir menkavertę. Istorizmo epochos architektūrą su neostilių įvairove formavo idealistinė filosofija. Neogotikos, neorenesanso, neobaroko ir kitos architektūrinės formos, vyravusios pastatų fasaduose, buvo nevienodai suprantamos ir vertinamos ne tik tuo metu, bet ir gerokai vėliau. Dažnai architektūra buvo laikoma miesčioniška, neatitinkančia miesto dvasios ir žalojančia jo estetinį veidą. XIX a. pabaigos spaudoje, rašiusioje apie Vilniaus Georgijaus (dabar – Gedimino) prospekto, kuriame iškilo naujų pastatų, rekonstrukciją, buvo ir labai aštrių straipsnių, abejota dėl statinių vertės ir vykdomų statybos darbų reikalingumo. Statiniai lyginami su kareivinėmis, papuoštomis beprasmiais tinko lipdiniais ir skulptūrinėmis figūrėlėmis. Neigiamą požiūrį skatino ir carinė okupacija, noras priešintis svetimos valdžios siūlomoms vaizdavimo formoms, kryptims, manieroms. Tačiau istorizmas plačiai reiškėsi ir kitose šalyse, taip pat ir Vakarų Europoje, todėl tai nebuvo vien rusiškos kultūros fenomenas.
Daugiau yra išlikę XX a. pradžioje statytų kai kurių bankų pastatų vaizdų. Ekonomikos ir pramonės kilimas, mokslo ir technikos pažanga skatino miestų plėtrą. Plėtojantis bankams, lengviau buvo gauti ir panaudoti paskolas. Amžių sandūroje susipynusios romantinės ir racionalistinės idėjos nulėmė ir architektūros pokyčius. Moderno krypties atstovai mėgino atsiriboti nuo mechaniško istorinių formų naudojimo, perdėto dekoravimo, statyboje paplito natūralios apdailos medžiagos ir naujos konstrukcijos. Miestų pastatų fasadai įgavo naujų formų. Tai ypač būdinga XX a. pirmajame ir antrajame dešimtmečiuose Vilniuje statytiems kredito įstaigų pastatams.
Tuo pačiu laikotarpiu Kaune ir Klaipėdoje statytuose bankų pastatuose atsikartojo panašios architektūrinės tendencijos, nors kiekviename iš šių miestų jos buvo kitokios.
XX a. 3-4 dešimtmečių kredito įstaigų ikonografinės medžiagos yra gerokai daugiau. Tai laikotarpis, kai kūrėsi nacionaliniai bankai ir stiprėjo nacionalinė kredito sistema. Yra išlikusių fotografijų, keliomis laidomis leistų atvirukų su įdomiausiais ir reikšmingiausiais to laikotarpio statiniais. Lietuvos banke ir Lietuvos archyvuose saugomi išlikę pastatų projektai.
XX a. 3 dešimtmetyje Lietuvos bankas perėmė visos šalies valstybines iždines, kurių pastatuose buvo įsteigti Lietuvos banko skyriai, savo tinklą greitai plėtė pirmieji komerciniai bankai – Prekybos ir pramonės bankas bei Ūkio bankas. Tiesa, naujų pastatų pastatyta nedaug. Išlikę daug architekto V.Dubeneckio (1888-1932) Prekybos ir pramonės banko skyrių pastatų projektų. Dėl iškilusių finansinių problemų ir banko bankroto šie projektai nebuvo įgyvendinti.
1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę padidėjo Kauno reikšmė, vėliau jis tapo šalies politinio, ekonominio ir finansinio gyvenimo centru. Kaunas ėmė diktuoti nepriklausomos Lietuvos architektūros madas. Intensyviausiu bankų statybos laikotarpiu galima laikyti XX a. 3 dešimtmečio pabaigą – 4 dešimtmetį, kai mieste iškilo monumentalūs pastatai. Architektūroje buvo kitaip interpretuojami iš XIX a. pabaigos – XX a. pradžios perimti meniniai principai. 3 dešimtmetyje vyravo akademinio neoklasicizmo kryptis, kurią formavo grupė Lietuvos architektų, baigusių mokslus Sankt Peterburge (Lietuvos bankas, 1928 m., architektas M.Songaila; Lenkų smulkaus kredito draugija, 1933 m., architektas E.Frykas). 4 dešimtmetyje pastatų architektūroje ėmė ryškėti racionalizmo ir funkcionalizmo bruožai. Pastatams būdingos apibendrintos, aiškios formos, tobulos proporcijos, darnus ritmas. Žemės bankas (1935 m., architektas K.Reisonas), Taupomųjų kasų rūmai (1940 m., architektas A.Funkas) – geriausi tarpukario laikotarpio funkcionalizmo architektūros pavyzdžiai.
Lenkijos okupuotame Vilniuje 3 dešimtmetyje naujų kredito įstaigų nebuvo statoma, tenkintasi smulkiais bankų pastatų rekonstrukcijų darbais. 4 dešimtmetyje centrinėje miesto gatvėje iškilo du reikšmingi funkcionalizmo ir konstruktyvizmo architektūros pastatai (Lenkijos pašto taupomosios kasos skyrius, 1937 m., numanomi architektai Z.Pugetas ir J.Žuravskis, ir Lenkijos krašto ūkio banko skyrius, 1938 m., architektai J.Pankovskis ir S.Golenzovskis). Pagal 1930 m. parengtą projektą buvo pastatytas Vilniaus miesto kredito draugijos dviejų aukštų pastatas (architektas ir inžinierius M.Cholem) Jogailos gatvėje.
XX a. 4 dešimtmetyje suprojektuota ir pastatyta daug reikšmingų kredito įstaigų pastatų ir kituose Lietuvos miestuose. Klaipėdoje iškilo nauja miesto taupomoji kasa, Lietuvos bankas modernizavo savo įstaigų tinklą, pastatė daug naujų monumentalių pastatų apskričių centruose ir perkėlė savo skyrius iš buvusių valstybės iždinių arba kitų nuomotų patalpų. Išskirtinis šių pastatų bruožas – puošnumas ir reprezentatyvumas, kuris išskirdavo juos iš pilkos ir skurdžios provincijos miestų aplinkos. Siekiant didesnės projektavimo laisvės ir galimybių, sklypus banko skyrių statybai buvo stengiamasi pirkti dviejų gatvių sankirtose. Daugelį jų suprojektavo architektai M.Songaila ir A.Funkas, tačiau iki šiol skelbtuose darbuose nėra bendros nuomonės dėl kai kurių pastatų autorystės. Ne visų pastatų projektai išliko, archyvuose saugomi kai kurie iš jų autorių nepasirašyti, o vykdytų projektavimo darbų konkursų dokumentuose esanti informacija dažnai yra labai prieštaringa.
Pagal architekto A.Funko projektus 1933 m. pastatyti Lietuvos banko skyrių pastatai Utenoje (kartu su M.Songaila) ir Kėdainiuose. Pagal architekto M.Songailos projektus 1931 m. pastatyti Lietuvos banko rūmai Panevėžyje, 1934 m. – Raseiniuose, 1936 m. – Biržuose ir Tauragėje (kartu su A.Funku), 1938 m. – Mažeikiuose, 1939 m. – Kretingoje.
Gerai pažinoję vienas kitą, kartu projektavę Lietuvos banko rūmus Kaune, daug metų dalyvavę banko skelbiamuose konkursuose provincijoje, abu architektai puikiai išmanė tokiems pastatams keliamų reikalavimų savitumą. M.Songaila, kaip oficialus Lietuvos banko architektas, dalyvaudavo svarstant ir derinant kitų autorių konkursinius projektus, todėl galėjo daryti įtaką jų taisymui. Laimėtas konkursas ne visada garantavo, kad projektas bus įgyvendintas. Dabar sunku pasakyti, kiek tokie konkursiniai projektai turėjo įtakos galutiniams pastatų projektų variantams. Matyt, kai kurių Lietuvos banko skyrių statybos projektai galėjo būti abiejų autorių bendradarbiavimo rezultatas.
Po valstybės atkūrimo smulkaus kredito įstaigos nuosavų pastatų dažniausiai nestatydavo, paprastai jos įsikurdavo nuomojamose patalpose, tačiau 4 dešimtmetyje finansiškai stipriausios ėmė statyti savo pastatus Biržuose, Joniškyje, Panevėžyje ir kituose miestuose bei miesteliuose.
Leidinyje spausdinami tik dabartinės Lietuvos miestų ir miestelių bankų vaizdai. Rašant apie bankų pastatus, leidinyje nurodoma pastato statybos pabaiga, projektų anotacijose pateikiami jų sukūrimo metai. Nekėlėme tikslo parodyti atviruko ar fotografijos raidos, todėl kai kurie skirtingų laidų panašūs atvirukai ir fotografijos su bankų vaizdais nepateko į leidinį.
Ikonografinė ir rašytinė medžiaga surinkta iš Lietuvos valstybinių ir Lietuvos banko archyvų, muziejų, kolekcininkų rinkinių ir panevėžiečio V.Žigo asmeninio archyvo. Leidinyje pateikti to paties pavadinimo parodoje, surengtoje Lietuvos banke, eksponuoti projektai, fotografijos ir atvirukai iš Lietuvos banko muziejaus, Lietuvos banko Kauno skyriaus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Kauno apskrities archyvo, Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Retų spaudinių skyriaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos paveikslų galerijos, Lietuvos kultūros paveldo centro Architektūros muziejaus, Alytaus kraštotyros muziejaus, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Pasvalio krašto muziejaus, Trakų istorijos muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, A.Antanevičiaus (Alytus), prof. A.Miškinio (Kaunas), A.Kubilo (Vilnius), V.Stanionio (Alytus), A.Žebrausko (Telšiai) ir kitų privačių kolekcininkų rinkinių.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16