<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 1 

Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas
Lietuvoje ir Latvijoje
 
Martynas UŽPELKIS, projektų vadovas,
VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“
 
„Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ kartu su Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Latvijos pilių ir dvarų asociacija bei Latvijos kultūros, istorijos ir gamtos paveldo plėtros fondu, pateikė paraišką PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos programos Smulkiųjų projektų fondui dėl 45 tūkst. eurų paramos skyrimo projektui „Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“.
 
Projekto tikslai ir paskirtis
 
Projekto tikslas – spartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą per Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių rinkodaros bei integracijos į pasaulinę turizmo rinką suaktyvinimą, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei apsikeitimą patirtimi kultūros ir turizmo srityse.
Projekto tikslinės grupės – pilyse bei dvaruose veikiantys muziejai ir kitos kultūros įstaigos, turizmo verslininkai, teikiantys pilyse ir dvaruose (ar jų aplinkoje) turizmo paslaugas, dvarų ir pilių lankytojai bei vietos (šalia pilių ir dvarų Lietuvoje ir Latvijoje) bendruomenės.
Lietuvoje yra kelios dešimtys muziejų, įsikūrusių dvaruose, pilyse ir kituose istoriniuose pastatuose, kurie sudaro reikšmingą Lietuvos kultūrinio turizmo produkto dalį. Deja, valstybės skiriamas finansavimas nėra pakankamas jiems modernizuoti bei kolekcijoms ir veiklai plėtoti. Tradicinė muziejininkystės samprata akcentuoja muziejinių vertybių saugojimą bei tyrimus, todėl muziejams dažnai trūksta verslumo bei sugebėjimo organizuoti patrauklias paslaugas ir kurti originalias rinkodaros programas. Suaktyvinus muziejų rinkodarą bei paskatinus glaudesnį bendradarbiavimą su turizmo verslu, žymiai padidės jų lankomumas, atsiras naujų paslaugų poreikis, o iš turizmo gaunamos pajamos galės būti panaudotos muziejų materialinei bazei atnaujinti, kolekcijoms įsigyti, mokslinei šviečiamajai veiklai plėtoti.
Lietuvoje yra apie 30 privačių dvarų, kurių savininkai planuoja arba jau atlieka jų restauravimo ir pritaikymo darbus. Dažnas savininkas galvoja apie savo dvaro panaudojimą turizmo reikmėms, o keletoje jų jau veikia viešbučiai, restoranai ar kitokie turizmo paslaugų centrai. Tačiau nesusivieniję į didesnę organizaciją jie negali plačiai propaguoti šio Lietuvoje naujo turizmo produkto. Per projekto įgyvendinimą sukurta Lietuvos dvarų ir pilių asociacija bei interneto svetainė padės užpildyti šią spragą. Dar daugiau turizmo paslaugų teikėjų yra įsikūrę netoli dvarų ir pilių. Jų verslo sėkmė labai priklauso nuo bendro regiono atraktyvumo. Įgyvendinant projektą, ilgalaikės rinkodarinės priemonės skatins pilių ir dvarų lankymą. Projektas taip pat skatins ir bendrų turizmo paslaugų su muziejais kūrimą.
Dvarai ir pilys savo istorine praeitimi, architektūra bei juose vykdoma kultūrine veikla gali sudominti ir pritraukti nemažai lankytojų, tačiau dažnai jie susiduria su informacijos stoka. Be to, lankytojų dažnai netenkina tokiuose paveldo objektuose teikiamų paslaugų įvairovė ir kokybė. Šis projektas pasitarnaus tam, kad galutinis vartotojas gautų daugiau išsamios informacijos, skatins turizmo paslaugų kokybės gerinimą bei įvairovę.
Vietos bendruomenių, gyvenančių šalia dvarų ir pilių, panašiai kaip ir turizmo paslaugų teikėjų, ekonominė ir socialinė gerovė labai priklauso nuo tinkamo kultūros paveldo objektų panaudojimo. Dvaruose ir pilyse plėtojant turizmo paslaugas bei didinant jų patrauklumą, galima sukurti papildomų darbo vietų. Į tai taip pat orientuotas šis projektas.
 
Bendradarbiavimas abipus sienos
 
Galima daug pasimokyti iš Latvijos kolegų, kurie kur kas geriau panaudoja dvarus ir pilis turizmui. Latvijos pilių ir dvarų asociacija, vienijanti 84 pilių ir dvarų savininkus, viešojo sektoriaus įstaigas ir privačias įmones bei fizinius asmenis, organizuoja savo narių mokymus, įvairiomis priemonėmis propaguoja Latvijos dvarų ir pilių paveldą bei su juo susijusias turizmo paslaugas, o jų interneto svetainės www.pilis.lv turėtų pavydėti net ir Europos Sąjungos senbuvės. Perimti kaimynų latvių patirtį – vienas svarbiausių projekto uždavinių. Džiugu, kad prie projekto prisidėjo Latvijos pilių ir dvarų asociacija bei Latvijos kultūros, istorijos ir gamtos paveldo plėtros fondas.
Per projekto įgyvendinimą Lietuvos ir Latvijos muziejininkai bei verslininkai keisis dvarų ir pilių paveldo panaudojimo turizmo plėtrai patirtimi. Latvijos pilių ir dvarų asociacijos pavyzdžiu bus sukurta Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, kuri taps lygiaverte Latvijos kolegų partnere ir ateityje galės dalyvauti bendrų projektų rengime ir įgyvendinime.
Projektas turės ir platesnį poveikį bendradarbiavimui abipus sienos. Sukurta Lietuvos pilių ir dvarų interneto svetainė papildys informaciją apie Latvijos pilis ir dvarus ir tokiu būdu prisidės prie bendro Baltijos jūros regiono kultūrinio turizmo produkto pristatymo, didins jo konkurencingumą pasaulinėje turizmo rinkoje. Informacijos apie Lietuvos ir Latvijos pilis ir dvarus pateikimas lietuvių ir latvių kalbomis paskatins turizmo abipus Lietuvos – Latvijos sienos plėtrą. Pagal projektą surengtame seminare bus identifikuoti galimi nauji didesni bendradarbiavimo abipus sienos projektai ir bus pradėta rengtis jiems įgyvendinti.
Be to, projektas papildys kitas tarptautines paveldo ir turizmo plėtros iniciatyvas, – Europos sodų ir parkų kelias, Europos dvarų kelias, Valdovų kelias, Pilys-muziejai aplink Baltijos jūrą.
 
Laukiami rezultatai
 
Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti šie darbai: tyrimas (Lietuvos muziejų asociacijos ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos narių apklausa), turizmo informacijos, susijusios su Lietuvos dvarais ir pilimis, rinkimas, pažintinė kelionė į Latviją, seminaras, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos steigimas, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos rinkodaros strategijos ir prekės ženklo kūrimas, Lietuvos pilių ir dvarų interneto svetainės sukūrimas, Latvijos pilių ir dvarų asociacijos interneto svetainės plėtra, leidinys apie muziejus pilyse ir dvaruose, pažintinis turas Lietuvos ir užsienio turizmo verslo bei žiniasklaidos atstovams.
Tyrimo tikslas – įvertinti turizmo paslaugų, teikiamų Lietuvos dvaruose ir pilyse bei jų aplinkoje, įvairovę ir apimtis. Bus domimasi, kurie Lietuvos dvarai ir pilys yra įtraukti į ekskursijų maršrutus, kurie objektai yra dažniausiai lankomi, kokios paslaugos, susijusios su pilimis ir dvarais, yra paklausiausios. Tyrimas taip pat padės nustatyti muziejų ir turizmo verslo bendradarbiavimo lygį ir įvertinti šio bendradarbiavimo patirtį. Pagal tyrimo metu gautą informaciją bus suformuluoti siūlymai dėl tolesnės turizmo plėtros Lietuvos dvaruose ir pilyse.
Planuojama išplatinti detalų klausimyną apie Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos bei Lietuvos muziejų asociacijos narių dvaruose, pilyse bei jų aplinkoje teikiamas turizmo paslaugas. Surinkta išsami informacija apie lankomus Lietuvos dvarus bei pilis, jų prieinamumą (tiksli lokacija, darbo valandos, kainos) ir juose bei jų artimoje aplinkoje teikiamas turizmo paslaugas – apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo, laisvalaikio ir kt. Surinkta informacija ir vaizdinė medžiaga bus naudojama projekto leidiniams – žurnalui „Lietuvos muziejai“ (numerio tema – „Muziejai dvaruose“) bei Lietuvos dvarų ir pilių interneto svetainei (www.pilys.lt) rengti.
Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos atstovai bei projekto ekspertų grupė dalyvaus pažintinėje kelionėje į Latviją, kurios tikslas – susipažinti su geriausiais ir rinkodaros prasme sėkmingiausiais kaimyninės šalies dvarų ir pilių pritaikymo turizmui pavyzdžiais.
Latvijos dvarų ir pilių asociacijos pavyzdžiu bus įkurta Lietuvos dvarų ir pilių asociacija, kuri vienys Lietuvos dvarus bei pilis ir užtikrins projekto tęstinumą.
Projekto ekspertai parengs Lietuvos dvarų ir pilių rinkodaros ir komunikacijos strategiją, kurios tikslas – paskatinti dvarų ir pilių lankymą bei turizmo paslaugų juose plėtojimą. Be to, bus parengtas Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos prekės ženklas, kuris bus naudojamas organizacijos bei jos narių rinkodaros priemonėse – leidiniuose, interneto svetainėje ir internete.
Latvijos dvarų ir pilių asociacijos interneto svetainės pavyzdžiu bus sukurta Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos interneto svetainė, kurioje bus pristatyti asociacijos nariai, supažindinama su dvarų ir pilių vertybėmis ir eksponatais bei informuojama apie juose ir jų aplinkoje teikiamas turizmo paslaugas. Informaciją svetainėje numatoma pateikti lietuvių, anglų ir latvių kalbomis.
Vienas iš Lietuvos muziejų asociacijos leidžiamo žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerių bus skirtas Lietuvos muziejams dvaruose. Papildomas PHARE programos finansavimas leis padidinti numerio tiražą nuo įprasto 300 iki 2000 egzempliorių ir platinti jį ne tik tarp muziejininkų ir besidominčių muziejais, bet ir dalinti žurnalą potencialiems turizmo paslaugų, teikiamų dvaruose ir pilyse, pirmiausia konferencijų ir kitokių kolektyvinių renginių, organizatoriams ir kultūrinio turizmo paslaugų vartotojams. Tokiu būdu bus ne tik populiarinami Lietuvos dvarai ir pilys, bet ir pristatomas naujas produktas – turizmo paslaugos dvaruose ir pilyse bei pabrėžiama jo vertė ir išskirtinumas.
Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę apie Lietuvos dvarus ir pilis kaip lankytinus objektus ir turizmo paslaugų teikėjus, Lietuvos ir užsienio šalių žiniasklaidos priemonių bei turizmo agentūrų atstovams bus surengtas pažintinis turas.
Dviejų dienų seminaro „Lietuvos ir Latvijos dvarai ir pilys: bendradarbiavimo abipus sienos galimybės“ tikslas – apibendrinti ir viešai pristatyti per projekto įgyvendinimą sukauptą patirtį, identifikuoti tolesnius bendradarbiavimo abipus sienos projektus, kuriuose galėtų dalyvauti Lietuvos ir Latvijos dvarai ir pilys, aptarti bendradarbiavimą su atitinkamomis kitų šalių ir tarptautinėmis kultūros paveldo ir turizmo organizacijomis.
Projekto pareiškėjas – viešoji įstaiga „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ ir projekto partneriai tikisi, kad šis projektas bus pirma, bet ne paskutinė bendra iniciatyva, kuri išaugs į ilgalaikį ir rezultatyvų bendradarbiavimą, kurio tikslas yra paveldo išsaugojimas bei kultūrinio turizmo plėtra.
 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14