<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
 
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos muziejų asociacija (toliau Asociacija) yra savanoriška, ne pelno organizacija, jungianti Lietuvos muziejus.
1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus turtą, investuotą į Asociaciją.
1.3. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. Asociacija veiklos ribojimus nustato įstatymai. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
1.4. Asociacijos buveinė: Saltoniškių g. 58, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Muziejų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.
II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS
2.1. Pagrindinis Asociacijos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti muziejų ir muziejininkų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.
2.2. Asociacija, siekdama šio tikslo, turi tokius uždavinius:
2.2.1. teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją; remia besikuriančius muziejus;
2.2.2. organizuoja ir remia muziejininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą;
2.2.3. propaguoja ir stiprina muziejų vaidmenį visuomenėje; dalyvauja realizuojant švietimo programas;
2.2.4. leidžia Lietuvos muziejų informacinį leidinį;
2.2.5. dalyvauja sprendžiant ginčus tarp muziejų bei tarp muziejų ir kitų įstaigų;
2.2.6. atstovauja ir gina Lietuvos muziejų interesus Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei visuomeninėse organizacijose;
2.2.7. vysto tarptautinius muziejų ryšius, bendradarbiaudama su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriumi;
2.2.8. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Asociacijos tikslus ir uždavinius.
2.3. Siekdama savo tikslų pasirinktose srityse, Asociacija vykdys šių rūšių veiklą:
Pagrindinė veikla:
91.12 Profesinių organizacijų veikla (visuomeninių organizacijų veikla);
22.11 Knygų leidyba;
22.12 Laikraščių leidyba;
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
22.14 Garso įrašų leidyba;
22.15 Kita leidyba;
52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
63.30 Kelionių organizatorių (vadovų) veikla; turistų gidų veikla;
72.40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis;
73.10 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje;
73.20 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose;
74.40 Reklama;
74.81 Fotografavimo veikla;
74.83 Sekretoriavimo ir vertimo veikla;
74.84 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (mugių, parodų, konferencijų rengėjų ir kt. veikla);
80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas (kvalifikacijos tobulinimas, papildomas mokymas);
92.11 Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba;
92.12 Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas;
92.30 Kita pramoginė veikla (meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija, meno įrenginių eksploatavimo veikla, bilietų agentūrų veikla ir kt.);
92.50 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Asociacijos nariai gali būti tikrieji nariai, asocijuotieji nariai, nariai-rėmėjai ir garbės nariai:
3.1.1. tikraisiais nariais gali būti Lietuvos muziejai, veikiantys kaip viešieji juridiniai asmenys;
3.1.2. asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, vykdančios muziejinę veiklą, bet neturinčios viešojo juridinio asmens statuso;
3.1.3. nariais-rėmėjais gali būti fiziniai asmenys ar organizacijos, remiantys ir propaguojantys Lietuvos muziejų veiklą, o taip pat kitose valstybėse esantys muziejai, saugojantys ir propaguojantys Lietuvos kultūrinį palikimą;
3.1.4. garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, nusipelnę Lietuvos muziejininkystei.
3.2. Asociacijos nariai turi teisę:
3.2.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.2.2. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
3.2.3. naudotis Asociacijos sukaupta informacija, gauti Asociacijos informacinį leidinį;
3.2.4. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose ir Asociacijos valdybos posėdžiuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;
3.2.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
3.2.6. jungtis į Asociacijos sekcijas pagal narių interesus;
3.2.7. tikrieji ir asocijuotieji Asociacijos nariai, be aukščiau išvardintų, turi teisę rinkti ir būti renkamais į Asociacijos valdybą.
3.3. Asociacijos tikrieji ir asocijuotieji nariai privalo:
3.3.1. laikytis Asociacijos įstatų;
3.3.2. vykdyti Asociacijos visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą;
3.3.3. sumokėti nustatytą nario mokestį iki gruodžio 10 d. už ateinančius metus.
3.4. Asociacijos nariai-rėmėjai ir garbės nariai turi teisę:
3.4.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.4.2. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;
3.4.3. nemokamai gauti Asociacijos informacinį leidinį.
3.5. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijos yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.
IV. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS

4.1. Organizacijos, norinčios tapti Asociacijos tikraisiais nariais, asocijuotaisiais nariais ar nariais-rėmėjais, parašo prašymą Asociacijos valdybai. Valdyba apsvarsto gautus prašymus ir per mėnesį praneša savo sprendimą.
4.2. Garbės narius valdybos teikimu priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
4.3. Nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos, o Asociacija turi teisę pašalinti narius.
4.4. Narystė nutraukiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu: nariui prašant, laiku nesumokėjus nario mokesčio, valdybai teikiant.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdymo organai yra valdyba ir vienasmenis valdymo organas - vadovas.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1. priima Asociacijos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus; nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
6.2.2. renka Asociacijos valdybos narius bei vadovą ir juos atšaukia;
6.2.3. tvirtina Asociacijos valdybos pateiktas programas ir jų finansavimą; svarsto ir tvirtina Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;
6.2.4. nustato Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
6.2.5. steigia Asociacijos priklausančias įmones;
6.2.6. renka revizorių ne ilgesniam, kaip dvejų metų laikotarpiui;
6.2.7. tvirtina garbės narių priėmimą; sprendžia narystės nutraukimo klausimus;
6.2.8. priima sprendimus dėl atlyginimo asociacijos nariui už jo veiklą valdymo organuose;
6.2.9. reorganizuoja ar nutraukia Asociacijos veiklą.
6.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, valdybos nutarimu ar revizoriaus reikalavimu.
6.4. Balsavimo teisę Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi tikrieji ir asocijuotieji nariai, atstovaujami įstaigos vadovo arba įstaigos vadovo raštu įgalioto asmens. Tikrieji ir asocijuotieji nariai, mokantys 100 lt mokesčio, turi vieną balsą, mokantys 500 lt mokesčio, turi du balsus, mokantys 1500 lt mokesčio, turi tris balsus.
6.5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė balso teisę turinčių narių. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma. Asociacijos įstatai keičiami bei papildomi, kai už tai balsuoja 1/2 balso teisę turinčių Asociacijos narių. Asociacijos veikla nutraukiama, kai už tai balsuoja 2/3 balso teisę turinčių Asociacijos narių.
6.6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
VII. VALDYBA
7.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba.
7.2. Asociacijos valdybą sudaro vadovas ir aštuoni nariai. Vadovą ir septynis valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas ir šie valdybos nariai gali būti tik tikrųjų narių atstovai – įstaigų vadovai. Aštuntą valdybos narį renka asocijuotieji nariai. Asociacijos valdyba renkama trejiems metams.
7.3. Asociacijos valdyba:
7.3.1. organizuoja Asociacijos veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą; registruoja Asociacijos sekcijas, koordinuoja jų darbą;
7.3.2. sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;
7.3.3. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;
7.3.4. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;
7.3.5. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;
7.3.6. iš savo tarpo renka valdybos pirmininko pavaduotoją ir iždininką;
7.3.7. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
7.3.8. nustato valdybos darbo reglamentą.
7.4. Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį.
7.5. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip penki valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia vadovo - valdybos pirmininko balsas.
7.6. Vadovą ir valdybos narius visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Vadovas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina vadovas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius.
VIII. VADOVAS
8.1. Asociacijos vadovą renka ir atšaukia iš pareigų visuotinis narių susirinkimas. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme. Vadovo pareigos vadinamos – valdybos pirmininkas.
Be to, valdybos pirmininkas:
8.1.1. priima į darbą ir atleidžia iš jo atsakingąjį sekretorių, informacinio leidinio redaktorių ir buhalterį, sudaro su jais darbo sutartis, vykdo kasdienę veiklą;
8.1.2. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
8.1.3. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
8.1.4. valdybos nustatyta tvarka skelbia viešą informaciją;
8.1.5. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
8.1.6. teikia pranešimus Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
8.1.7. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą.
8.1.8. Valdybos pirmininkui nesant ar dėl kitų priežasč8.1.9. ių negalint eiti savo pareigų, vadovo funkcijas vykdo valdybos pirmininko pavaduotojas arba kitas jo įgaliotas asmuo.
IX. TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI
9.1. Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
9.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
9.2.1. narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
9.2.2. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, skirtos Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;
9.2.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
9.2.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
9.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
9.2.6. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;
9.2.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas.
9.3. Asociacijos lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas auditas.
X. FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ
 
10.1. Asociacija periodiškai tikrina finansinę veiklą.
10.2. Finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius. Asociacijos valdybos teikimu renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
10.3. Revizorius:
10.3.1. tikrina Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
10.3.2. visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
10.3.3. artimiausiame visuotiniams narių susirinkime ar valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
10.3.4. visuotiniame narių susirinkime pateikia Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
10.4. Asociacijos valdyba pateikia revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
10.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama internetiniame puslapyje www.museums.lt, taip pat išsiunčiama nariams elektroniniu paštu ar faksimilinio ryšio priemonėmis.
11.2. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje: Saltoniškių g. 58, Vilnius.
11.3. Nario nurodytos buveinės adresu laišku ar faksimilinio ryšio priemonėmis išsiųstas pranešimas pripažįstamas įteiktu po penkių dienų po laiško išsiuntimo arba praėjus dviems dienoms po pranešimo išsiuntimo faksimilinio ryšio priemonėmis.
11.4. Asociacijos filialai ar atstovybės steigiamos bei jų veiklos nutraukiamos įstatymų nustatyta tvarka.
11.5. Asociacijos veiklos laikotarpis neterminuotas.
11.5. Asociacijos veikla gali būti reorganizuojama ar nutraukiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu bei LR Asociacijų įstatymo pagrindu ir tvarka.
11.6. Turtas, likęs patenkinus visų likviduojamos asociacijos kreditorių reikalavimus, sunaudojamas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu ir LR Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04