<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIAI. NR. 3

LEOKADIJA BELVERTAITĖ (1904-1992):

TAUTINĖS SAVIMONĖS IDENTIFIKACIJA SOVIETMEČIU

Vida Mažrimienė

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

1 pav. L. Belvertaitė. Kalvelis. 6 deš.

2 pav. L. Belvertaitė. Kanklininkė. 1955.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose saugojami 42  L. Belvertaitės sovietmečiue sukurti keramikos darbai. Jie  pradėti kaupti muziejaus direktoriaus O. Daugelio iniciatyva, tęsiant prof. P. Galaunės nužymėtą muziejininkystės  sampratą, jog nereikšmingų periodų  muziejinėms vertybėms nėra.  Šiandien aiškiai matyti, kaip kinta L. Belvertaitės kūrinių vertinimo koeficientas: 1970-1980 metais šios dailininkės kūrinių galima buvo įsigyti už 10-30 rub., tuo tarpu dabar jų vertė pakilo beveik dviem šimtais procentų[1]. L. Belvertaitės kūrinių populiarumas nuolat auga. Jie užpildė Lietuvos meninių vertybių ir antikvariatų rinką, pristatomi aukcionuose, gausias jų kolekcijas turi privatūs asmenys Lietuvoje ir užsienyje. Taigi kadaise gyvavęs mitas apie postalininės epochos meno  bevertiškumą yra  klaidingas ir netenka prasmės. Tuo įtikino ir 2004 m. sausio 24 - balandžio 4 d. Nacionaliniame  M. K. Čiurlionio dailės muziejuje veikusi  jubiliejinė L. Belvertaitės kūrybos paroda „Karalienė molio bateliais“.  Nagrinėjant šio laikotarpio personalijos kūrybą, svarbu suprasti, kokia menininko, įsprausto į totalitarinius politizacijos gniaužtus, tapsmo savimi eiga, kokie yra asmenybės kūrybiškumo parametrai ir  kūrybinės evoliucijos paradigmos, koks mąstymo, kūrybos ir nacionalinės priklausomybės identitetas. 

 

Žymiausia buitinės – figūrinės keramikos kūrėja

L. Belvertaitė kūrė sąstingio metais, kai taikomoje dailėje vyravo vaizduojamosios dailės prioritetai, o socrealizmo propagavimas skatino iliustratyvumą, ideologizuotą kryptingumą. Nepaisant to, L. Belvertaitė šiandien laikoma žymiausia XX a.  lietuviško buitinio žanro keraminių skulptūrėlių kūrėja,  įgyvendinusi tautinio mentaliteto idėjas, įprasminusi figūratyvumo, ansambliškumo ir dekoratyvumo išraiškas.  Negalėdama išvengti siužetiškumo elementų, ji sugebėjo išlaikyti pakylėtą, patriotizmo dvasia nuspalvintą vaizdo struktūrą. Detalizuodama piešinį ir formas, ji nekartojo 5-6 dešimtmečio politizuotų meno tendencijų. Nuo sovietinės stagnacijos  gynėsi atsigręždama į  tautinės kultūros klodus, ieškodama lietuvio kaimo žmogaus ir miestelėno gyvensenai artimų bruožų. Beveik 43 m. L. Belvertaitė dirbo Kauno „Dailės“ kombinate, sukūrė per 60 skulptūrinės keramikos etalonų. L. Belvertaitės skulptūrėlės „Eglė žalčių karalienė“, „Suktinis, „Kepurinė“, „Rūtų darželyje“, „Mergaitė laisto gėles“, „Mergaitė su stirniuku“, „Vaikai su sviediniu“ 6-7 dešimtmetyje  keramikos ceche buvo pagrindinė masinės gamybos produkcija[2]. Laikotarpis ir bendros idėjos Kauno „Dailės“ kombinate suvienijo didelį būrį įvairių sričių dailininkų, triūsusių šalia L. Belvertaitės: T. ir V. Miknevičius, V. Manomaitį, R. Antinį, B. Bučą, M. Sabulį, P. Krivaitį, V. Stankevičių, L. Striogą ir kitus.

Žinių apie L. Belvertaitę yra  nedaug. Apie ją nutyli “Lietuviškoji tarybinė enciklopedija“, 2002 m. išleista „Lietuvos dailės istorija“ ir netgi naujoji „Lietuviškoji enciklopedija“. Amerikoje uždarbiavusio ūkininko duktė, buvusi vienuolė, bažnytinio meno kūrėja, ne kartą priversta slėpti savo kūrybą pogrindyje, uždaro būdo, ji netiko sovietinės spaudos puslapiams. Ne itin palankios ir tam laikotarpiui dailininkės vedybos: ji išteka už miškotvarkininko P. Kamuntavičiaus, o  jam mirus, už  B. Žygelio - XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėjo, Lietuviškosios enciklopedijos iniciatoriaus, Spaudos fondo direktoriaus, iki 1944 m. kalėjusio Sverdlovsko lageriuose. Gyvendama šalia šio iškilaus žmogaus, L. Belvertaitė bendravo su įsimintinais Lietuvos žmonėmis: daktare beletriste A. Steponaitiene, bibliofilu ir XXVII knygos mėgėjų draugijos steigėju V. Steponaičiu, advokatu Z. Toliušiu, aktore A. Vaičiūnaite- Kubertavičiene,  dailininkais A. Žmuidzinavičiumi, V. Manomaičiu, V. Tarvydaite, D. Danyte ir kitais. 

Nedidelė dalis žinių apie L. Belvertaitę yra Lietuvos literatūros ir meno archyve[3]. Dokumentiniai faktai apie L. Belvertaitę pateikiami D. Draugelienės knygoje “Kauno dailininkai“[4]. Iš čia sužinome, jog L. Belvertaitė 1931-1937 m. mokėsi Kauno mokykloje, įgijo skulptorės specialybę, kad jos pasaulėvaizdžiui turėjo įtakos J. Mikėnas ir J. Zikaras. Tačiau giliau panagrinėjus, atsiveria ir sudėtingesni L. Belvertaitės kūrybos klodai, jos mąstymo ir veiklos amplitudė. Nuo 1937 m.  iki 9 dešimtmečio pabaigos ji dalyvavo Kauno, Vilniaus, Rygos, Maskvos, Osakos, Niujorko, Monrealio, Leipcigo ir Briuselio parodose. Briuselio 1958 m. pasaulinėje parodoje jos keramikos darbai „Lietuvaitė“, „Vandens nešėja“, „Rūtų darželyje“, „Prie šaltinėlio“, „Birutė su lauknešėliu“ apdovanoti aukso medaliu. Šios dailininkės kūrybiniu palikimu šiuo metu rūpinasi Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir dailininkės sūnėnas V. Grečna. Buvę  L. Belvertaitės kolegos: V. Manomaitis, L. Strolis, P. Genienė ir kiti jau iškeliavo Anapilin, taigi pagrindiniai kūrybos liudytojai  yra jos  darbai.

 

Savarankiško darbo baruose

Svarbiausia L. Belvertaitės kūrybinio palikimo dalis yra skulptūrinė keramika. Tapyba ir skulptūros biblijine tematika, sukurtos Alytaus, Pivašiūnų, Butrimonių, Vilkijos, Žilinų bažnyčioms, brandaus meninio lygio nepasiekė dėl nepalankių sąlygų. Baigusi Kauno meno mokyklą ir įgijusi cenzą bei teisę mokyti meno dalykų visose aukštesniosiose mokyklose, 1940-1943 metais L. Belvertaitė pradėjo dirbti Kauno 6-os amatų mokyklos piešimo mokytoja,  jos pareigos  Švietimo Liaudies komisaro įsakymu kasmet pratęsiamos[5]. Sovietinėje Lietuvoje dar tebegyvos tarpukario  tradicijos, skatinusios  amatų mokyklų plėtrą. Būsimieji baldžiai, siuvėjai, puodžiai mokomi nenutolti nuo savo tautos tradicijų, kūrybiškai perimti jų palikimą. Dėstydama amatų mokykloje, L. Belvertaitė priartėja prie taikomosios dailės tiražavimo, pajunta visuomenės poreikių tendencijas. Nuo 1943 m. L. Belvertaitė pradeda dirbti dailininke skulptore Kauno „Dailės“ kombinato dailiosios keramikos studijoje. Kombinatas, 1941 m. vadintas „Dailės kooperatyvu“, kūrėsi lietuvių liaudies menui, suvenyrams propaguoti skirto „Marginių“ kooperatyvo bazėje. “Marginių“ bendrovė liaudies menui ir pramonei remti buvo įkurta 1930 m. Kaune.  1938 m. atidarytas bendrovės skyrius Šiauliuose, o 1940 m.- Vilniuje. „Marginių“ produkcija buvo populiari ne tik Lietuvoje,  pabuvojo 1937 m. Pasaulinėje Paryžiaus parodoje, o 1939 m. - Niujorke. „Dailės“ kooperatyvo steigėjai - L. Kazokas, J. Mikėnas, V. Mackevičius, A. Gudaitis, A. Tamošaitis, V. Drėma, L. Vaineikytė, M. Bulaka, P. Aleksandravičius, V. Vizgirda,V. Vienožinskis, anot K. Čerbulėno, buvo ir naujos meninės kūrybos puoselėtojai[6]. Kauno „Dailės“ kombinatas kūrėsi ne tuščioje dirvoje, o turėdamas didžiulę savo pirmtakų patirtį. Antrasis pasaulinis karas nutraukė kūrybinę kombinato veiklą, tačiau ši netrukus atsistatė, išsiliedama tekstilės, keramikos ir kituose kūrybinio darbo baruose.  1945 m. kooperatyvas perorganizuotas į dailės fondo kombinatą „Dailė“. 1967 m. Kauno „Dailės“ kombinato 25 metų jubiliejinėje dailės darbų parodoje L. Belvertaitė pristatė 12 autorinių skulptūrinių modelių majolikos technika[7].  Dailininkės kūriniai, palyginus su tokio pobūdžio V. Manomaičio, V. Miknevičiaus, L. Striogos,  B. Purlienės darbais, apimtimi ir temų įvairove akivaizdžiai pranoko kolegų kūrinius.

 

Pro dogmatiškumo užtvaras

L. Belvertaitės kūryba rutuliojosi įsibėgėjusio socializmo laikotarpiu, kai taikomoji dailė neretai  orientuota pagal deklaratyvios ideologijos propagandą.  Tekstilininkas A. Valius pasakoja, jog savo diplominiam darbui privalėjo gobeleno technika išausti M. Gorkio portretą[8]. A. Puškino, N. Gogolio, P. Cvirkos portretinius biustus šalia dekoratyvinių dirbinių priversti gaminti ir „Dailės“ kombinatai. Giminingos bendrovės Rusijoje masiškai formuoja dar ir  I. Krylovo pasakėčių, tarybinio gyvenimo herojų atvaizdus. Idėjinio propagandizmo neišvengia ir L. Belvertaitė.  „Marytė Melnikaitė“ (1952), apdovanota LTSR tarybinių dailininkų Sąjungos surengtame Respublikinės vaizduojamosios ir  taikomosios dekoratyvinės dailės konkurse -  dailininkės „duoklė“ socializmo dogmoms.

Bene palankiausia dirva kūrybai evoliucionuoti buvo liaudies menas. Tautinio meno tradicijų pagrindu išaugo lietuviškoji grafika, šia linkme suko ir taikomieji menai, be užkardų skynęsi kelius pasaulinėse parodose. L. Belvertaitės asmens byloje Literatūros ir meno archyve randame įspūdingą tokių parodų sąrašą[9]. Keista, kad spaudoje, išskyrus vieną kitą atvejį, nėra komentarų apie ten rodytus L. Belvertaitės kūrinius. Tikėtina, kad užsienyje jos darbai buvo pristatomi anonimiškai. „Kauno tiesa“, informuodama apie pasaulinę 1958 m. Briuselio parodą, nė žodžiu neužsimena apie aukso medalį pelniusią L. Belvertaitę[10]. Tik SSRS liaudies dailininkas dailės akademijos viceprezidentas B. Johnsonas straipsnyje apie visasąjunginę parodą Maskvoje L. Belvertaitės kūrinius pavadina „profesionaliais ir ypač meistriškais“[11].

 

Nacionalumo ženklai technologizacijų aplinkoje

Ar tiražuojamoji dailė nesuniveliavo L. Belvertaitės kūrybos? Pirmą kartą apie meno kūrinių serijiškumą prabilta  XIX a. pr. W. Moriso veikaluose[12]. Jo iniciatyva Anglijoje, o vėliau Belgijoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir Amerikoje įsikuria meno dirbtuvės, propaguojančios autorinę kūrybą. Serijinės gamybos beveidiškumą bando sušvelninti  P. Bonnard‘as, A. Derainas, A. Maillol, G. Rouault, P. Signacas, M. Flamincas, M. Vrubelis, V. Borisovas- Musatovas, N. Andrejevas ir kiti, dekoruodami ir kurdami porceliano, fajanso, majolikos ir keramikos dirbinius. Vakarų Europoje dar labai gyvos XVIII- XIX a. Meiseno ir Sevro porceliano manufaktūrų tradicijos. Kartu su muzikalios ir ritmiškos plastikos suvokimu atkeliauja moderno ir secesijos  stilius.

Aristokratiškos Vakarų Europos keramikos ir  porceliano fabrikų tradicijos Lietuvoje neturi  šaknų. Nors lietuviškoje tiražuojamoje keramikoje gausu molbertizmo apraiškų, jos kardinaliai skiriasi nuo meiseniškųjų žanriškumo elementų, įkūnijančių scenas iš J. B. Greuze‘o,  F. Boucher, R. Gaillard‘o, N. Delaunay, C. Vanloo paveikslų.  Lietuvių taikomajame mene dominuoja tautiškumo prioritetai, tautinės savimonės teigimas. Istoriniai kataklizmai ir ideologinis totalitarizmas tik dar labiau žadina tautos istorinę sąmonę -  vieną reikšmingiausių jos dvasinės kultūros kriterijų. Savo tautinį identitetą įkūnijo M. K. Čiurlionis, J. Basanavičius, Vydūnas, V. Krėvė, V. Kudirka kurdami ne tik savo tautos kultūros mastu, bet ir universalaus pasaulio kontekste. L. Belvertaitės kūriniuose pulsuoja liaudies raižinių, tautosakos, tautinės  pasaulėjautos sampratos.  P. Galaunės “Liaudies meno albumai“[13], M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugojami  liaudies meno rinkiniai puoselėja tautinių reliktų išsaugojimo kultūrą.   Nacionalumo elementais alsuoja ir tarpukario  J. Burbos, A. Žmuidzinavičiaus, P. Rimšos, V. K. Jonyno, V. Kasiulio  plakatai, V. Rato-Rataiskio, T. Valiaus, P. Augiaus-Augustinavičiaus, A. Kučo, V. Valiaus, J. Kuzminskio A. Surgailienės  grafika. Jų motyvų paraleles galima pajusti ir L. Belvertaitės keramikoje. Kai kurios L. Belvertaitės skulptūrėlių buitinių darbų scenos asocijuojasi su  K. Donelaičio „Metų“ „Vasaros darbų“ ar „Rudens gėrybių“ vaizdais.

C. F.  Heilsbergo  pratarmėje, parašytoje K. Milke‘ės žodynui[14], nurodomi  lietuvio charakterio bruožai: išdidumas, tiesumas, santūrumas. C. F. Heilsbergas lietuviškąjį santūrumą aiškino kaip dvasinį tvirtumą, ištikimybę savo papročiams ir priešinimąsi nutautinimui. I. Kantui lietuviškas santūrumas atrodė kaip lietuvio prigimtinis charakterio bruožas, liudijantis lietuvių savigarbos jausmą. Ši tauri dvasinė pasaulėjauta dvelkia ir L. Belvertaitės skulptūrinės keramikos darbuose. Savo tautos charakterį dailininkė išreiškia santūria, kondensuota menine forma, tautos poreikiams priartinta meno kalba.

 

De profundis – iš sielos gelmių

L. Belvertaitės kūrinių personažai atkeliavo iš istorinės, agrarinės ir namudinės Lietuvos.  Ch. Barčas pastebi, kad lietuvių liaudies dainose ir jas supančioje aplinkoje nėra „didybės, neįprastų dalykų, nėra neprilygstamų herojų, atliekančių žygdarbius, o tik ramus gyvenimas žmogaus, sekančio savo prigimtimi“[15]. F. Jungferio teigimu, jose parodomas paprastai ir ramiai tekantis lietuvių gyvenimas, o dainos dažniausiai ir išreiškia paprastą ir ramų to gyvenimo stebėjimą[16]. L. Belvertaitės kūrinių tematika, tvirta vienfigūrių ar keliafigūrių kompozicijų sandara, jautrus formos modeliavimas rodo ją remiantis liaudiškosios etnologinės kultūros pamatais, dvasinių klodų gelmėmis. Galimybė kaitalioti glazūrų, engobų paviršius, keisti apžiūros taškus, įvairinti dekoro elementus padėjo įtvirtinti individualumo poreikius, išvengti monotoniškumo. Nuolat keičiasi ir skulptūrinių personažų charakteris - lyriškas, poetiškas, žaismingas ar humoristinis. Plastiškas apimtis paįvairina medžio architektūroje ir tautiniuose drabužių raštuose sutinkama geometrinė ir augalinė ornamentika,  polichromuotos plokštumos. L. Belvertaitės darbuose aiškiai išreikštos archajinės tautinės individualybės šaknys. Jose galima pajusti du pradus – matriarchalinį ir kiek mažiau nomadinį (klajoklinį, atkeliavusį kartu su kitų tautų kultūromis), kurie, A. Maceinos teigimu, nulėmė lietuvių tautos etnologinę   individualybę[17]. Matriarchalinė kultūra – tai moters kuriama kultūra su jai būdingais prisirišimo prie žemės, namų, sėslumo bruožais. Moters prigimtį atitinkantis jos ryšys su žeme rutuliojasi augalų, naminių gyvulių ir paukščių globos ir priežiūros poreikiuose. Moteriškumo sąlygotas receptyvumas lemia L. Belvertaitės kūrinių motyvaciją. 

 

Pasaulinių meno tendencijų fone

Skulptūriškumo  pradmenys į Lietuvos keramiką  atkeliavo iš  svetur.  P. Galaunė pastebi, kad figūratyvumo motyvai XIX a. lietuvių liaudies keramikoje daugiausia atsiskleidė švilpynėse[18]. Skulptūrinių keramikos dirbinių randama dar prieš Kristų senovės Egipto kapuose, Rodo saloje. Taivanio istorijos muziejuje saugomos keramikinės glazūruotos Tang periodo kupranugarių ir šokėjų figūrėlės  turi analogijų vėlesnėje Vakarų skulptūrinės keramikos ir porceliano istorijoje[19]. XIX a. pab.- XX a. pr. Belgijoje, Šveicarijoje, Anglijoje suvenyrų tikslais kuriamos etnografinių bruožų turinčios keraminės statulėlės. O. Bismarko valdymo metais Vokietijoje ypač populiarios šviesiaplaukių berniukų ir mergaičių figūrėlės, atstovaujančios grynajai rasei. Mintono, Vorčesterio, Derbio, Svonsio porceliano fabrikai  gamina personifikuotas ir buitinei paskirčiai pritaikytas romantines pilaites, animalistinius ir figūrinius  objektus. A. Lichtwark, H. Van de Velde, P. Altenbergas tokią gamybą laikė kiču, reikalaudami, kad porcelianas būtų naudojamas indams, o ne figūrėlėms[20].

Lietuvos keramikai galėjo turėti įtakos iš Vokietijos per Lenkiją ir Baltarusiją gabenama kaimo amatininkų produkcija, vaizduojanti realų kaimo gyvenimą - sėjėjus, pjovėjus, paukščių augintojas ir t. t. Verbilkose (Pamaskvyje) Gardnerio fabrikas gamino etnografinių tipažų seriją “Pasaulio tautos“  (vaizduoti ir lietuviai). Palyginę  N. Andrejevo „Tulos valstietes“(1912-1913) su L. Belvertaitės „Lietuvaitėmis“ atrandame bendrų monumentalumo, plastikos struktūriškumo bruožų. Tačiau skirtingai nei statiškos  N. Andrejevo figūros, L. Belvertaitės dirbiniai yra lankstesni, juose išryškinti judesio, nuotaikų variantai. Kaip išsiskiria saikingas ir elegantiškas L. Belvertaitės kūrinių paprastumas matyti palyginus jos dirbinius su  gausiai dekoruota K. Trofimovo majolikos skulptūrėle “Moteris šventiniu kostiumu“(XVIII a.). Dekoro elementus L. Belvertaitė taiko prie skulptūrinės plastikos,  charakterio, tipažo ir pan. Vienur augalinę ornamentiką ji dėsto glazūruotų apimčių paviršiuose, kitur ją formuoja realių apimčių ir skulptūrinių, ažūrinių dermių išraiškose („Mergaitė laistanti gėles“, „Rūtų darželyje“).

Aiškinantis L. Belvertaitės kūrinių autorystę, kyla klausimų dėl kitų  dailininkų ir atlikėjų bendradarbiavimo. Kuriant masinę ar netgi mažatiražinę produkciją, tokia praktika yra galima. 1890 m. Abramceve atidarytoje keramikos dirbtuvėje dirbo žinomi tapytojai ir skulptoriai - V. Vasnecovas, V. Serovas, A. Golovinas, A. Matvejevas. Ypač daug majolikos darbų čia sukūrė tapytojas, scenografas ir skulptorius M. Vrubelis. Amžininkų teigimu, pirmuosius egzempliorius dekoruodavo pats M. Vrubelis, o vėlesniuosius - kiti Abramcevo  dailininkai[21]. Pasak keramikės N. Kuosaitės,  panašus procesas vyko ir Kauno „Dailės“ kombinate[22]. Nuo 1960 m. V. Manomaitis savo darbams dekoruoti buvo subūręs net atskirą komandą  - dailininkus A. Norkienę, R. Sabulienę, M. Karalienę. L. Belvertaitės modelius dekoravo profesionalūs dekoruotojai, baigę Telšių taikomosios dailės technikumą, - A. Norkienė, R. Dapkūnienė, M. Dargužienė, V. Norkus.

Įdomu palyginti L. Belvertaitės ir XX a. I p. Tiuringijos figūrinio porceliano dirbinius, plėtojančius vaiko gyvenimo, žaidimų, sporto ir poilsio tematiką. Pastarieji  yra dekoratyvūs, lengvi, kiek idealizuoto, rokoko stiliui artimo charakterio. L. Belvertaitės „Slidininkės“, „Žaidėjos“ pasižymi veržlumu, proporcijų ir komponavimo konstruktyvumu. Dailininkė niekad neišklysta iš klasikinių, mikėniškųjų skulptūros tradicijų, ieškodama  lietuviškai gyvensenai būdingos aplinkos, tipažų ir charakterių vienovės. Jos darbuose nėra saloniškumo  ar manierizmo elementų, jie artimi Tiuringijos dirbiniams betarpiškumo, nuotaikų pagava, vienatone  ir keliasluoksne polichromija.

 

Išvados

Leokadija Belvertaitė puoselėjo tautines tradicijas įkūnijančią kūrybą. Biblijinėje tapyboje, kaip ir jos amžininkė T. Kriaučiūnaitė, didesnių aukštumų nepasiekė, neturėdama palankių totalitarinėje visuomenėje sąlygų. Skulptorės patirtį ji įtvirtino žanrinėje figūrinėje keramikoje, suteikdama jai unifikuotus nacionalumo bruožus. Ši jos darbo sritis gali būti traktuojama kaip unikali  lietuviškos mažųjų formų skulptūros savastis. L. Belvertaitė praplėtė dekoratyvinės keramikos galimybes,   išreikšdama lietuvio miestelėno ir kaimo žmogaus poreikius. Beveik pusės šimtmečio L. Belvertaitės veikla Kauno  „Dailės“ kombinate apvainikavo ištisą figūrinės keramikos periodą. Sulig L. Belvertaitės pasitraukimu iš aktyvios kūrybinės veiklos 1986 m. lietuviškoji keramika perėjo į naują raidos etapą - žiedimą. Jos darbai turėjo įtakos R. Antinio, H. Rudzinsko, V. Miknevičiaus skulptūrinei keramikai, rutuliojo lietuviškosios tautinės tipologijos, tautosakos, meninės liaudies kūrybos dermes. L. Belvertaitės kūryboje nėra  sekimo  vakarietiškų porceliano dirbtuvių tendencijomis, detalizuoto, iliustratyvaus, eklektiško rusų analogiškos produkcijos perkrovimo. L. Belvertaitės kūryba pasaulio meno tendencijų fone dar labiau išryškina tautiniu mentalitetu paženklintą jos darbų savitumą. Šios dailininkės kūryba sovietinės ideologijos įkarštyje buvo tarsi tautinės savimonės įtvirtinimas, neleidęs išnykti svarbiausiems jos išlikimo svertams. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje esantis L. Belvertaitės kūrybos rinkinys - reikšmingas istorine, menine, edukacine prasme. Kartu tai yra  vertinga lituanistinės kultūros paveldo dalis, neabejotinas liaudies kultūros  išlikimo garantas.

 

NUORODOS IR LITERATŪRA

1 Apklausos duomenys Vilniaus, Kauno, Alytaus miestuose, užrašyti V. Mažrimienės 2003 12 01-12 22

2 Išrašas iš ruošiamos spaudai N. Kuosaitės knygos“ Kauno „Dailės“ kombinato veikla“. Rankraštis. P.41

3 Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 351, ap.1, b. 116

4  Draugelienė D. Kauno dailininkai. Kaunas, 2002

5 L. Belvertaitės sūnėno V. Grečnos archyvas. Tarnybos lapas. 1940 09 23. Nr. 59

6 Čerbulėnas K. Grožis liaudžiai // Literatūra ir menas. 1967 02 04

7 Kauno DDG kombinato „Dailė“ 25 metų jubiliejinė dailės darbų paroda. M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Kaunas, 1967

8 Iš pokalbio su A. Valiumi, užrašyto V. Mažrimienės 1999 07 24

9 Lietuvos literatūros ir meno archyvas.  F. 351, ap. 1, b. 116, l. 7

10 Lietuvos TSR Nacionalinė diena Pasaulinėje Briuselio parodoje // Kauno tiesa. 1958 09 30

11 Johnsonas B. Įkvėpimo kupinas menas // Tiesa. 1955 02 24

12 Estetika Morrisa i sovremennostj. Moskva, 1987. S. 54

13 Pirmieji P. Galaunės parengti “Lietuvių liaudies meno“  tomai - dvi „Medžio dirbinių“ knygos, išleistos 1956 m. ir 195 8m.Trečias P. Galaunės albumas, skirtas vienai seniausių liaudies meno šakų- keramikai pasirodė 1959 m. 1963-1965 m. P. Galaunė parengė du „Lietuvių liaudies meno“ albumus “Skulptūra“. 1968 m. išleista “Grafika, tapyba“.

14 Mielcke‘ės K. G. (1732-1807) lietuvių –vokiečių, vokiečių -lietuvių žodynas su lietuvių kalbos gramatika išleistas 1800 m. Knygoje pateikė Berlyno universiteto prof. D. Jenischo, C. Heilsbergo, I. Kanto prierašai su pastabomis apie lietuvių kalbos ir tautinį savitumą.

15 Stoškus K. Lietuvių tautos savitumas: keletas charakterio bruožų // Tautinis mentalitetas. Vilnius, 1989. P.43

16 Lesebuch fur Philologen. Vilnius, 1969. S. 237

17 Stoškus K. Lietuvių tautos savitumas. P. 52

18 Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. Keramika. Vilnius, 1959. P. 52

19 Huang Kuang-nan. The  National Museum of History. Visitor ‘s Guide. 1998. P. 18-19

20 Bruhl G. Vertiko Porzellan 1860-1920. Leipzig,1989. S. 84

21 Abramcevo. Sbornik. Leningrad, 1988. S. 173

22 Iš pokalbio su keramike N. Kuosaite, užrašyto V. Mažrimienės 2003 12 16

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13