<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

2006 METŲ MUZIEJININKO VARDAS SUTEIKTAS VIRGINIJAI PAPLAUSKIENEI

Eglė Rankauskiekė. Tarptautinė muziejų diena Maironio lietuvių literatūros muziejuje >

Virginija Paplauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja) labai aktyviai formuoja lietuvių išeivių rašytojų rinkinius. Tuo tikslu ji yra buvusi JAV šešis kartus. V. Paplauskienė į JAV važiuoja pagal LR Kultūros ministerijos programas arba kviečiama pačių rašytojų, kad atrinktų iš jų archyvų medžiagą į Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondus. Eksponatus ji kaupia metodiškai, pastoviai bendrauja su išeivijos rašytojais, rinkinių formavimas yra tęstinis procesas. Muziejininkė yra pargabenusi didžiulį Antano Vaičiulaičio rinkinį, 2006 m. jo pagrindu, minint rašytojo 100-mečio jubiliejų, muziejuje parengė profesionalią parodą ir archyvinį leidinį „Antanas Vaičiulaitis. Archyvai“, kurio apimtis 230 psl. Šis leidinys gerai vertinamas mokslininkų, muziejininkų, A.Vaičiulaičio gyvenimo tyrinėtojų. 2002 m. V.Paplauskienė parengė vertingą archyvinių dokumentų leidinį „Išėję sugrįžti. Lietuvių išeivių kultūrinis literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijos DP – stovyklose 1944–1950 m.“ Yra parengusi ir mažesnės apimties leidinių apie G. Tulauskaitę, A. Jakštą-Dambrauską, V. Krėvę-Mickevičių, J. Jankų, A. Gustaitį.
2006 m. V. Paplauskienė buvo JAV Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos kvietimu išvykusi į JAV skaityti paskaitų apie rašytojus A. Vaičiulaitį ir J. Jankų. Tuo pačiu, būdama JAV, ji aplankė rašytojus Alę Rūtą, Liūnę Sutemą, Jurgį Blekaitį, A. Nyką-Niliūną, J. Švabaitę-Gylienę ir kitus, atrinko, persiuntė į muziejų vertingų archyvalijų, kuriomis bus papildyti rašytojų rinkiniai.
V. Paplauskienė ne tik kaupia archyvus, bet juos tyrinėja, inventorizuoja, rašo daug literatūrinės muziejininkystės straipsnių, pranešimų, dalyvauja konferencijose. Ji yra apdovanota „Draugo“ (JAV) savaitraščio prelato Juozo Prunskaus premija.

Metų muziejininko nominacija ir 2 tūkst. litų premija Lietuvos muziejų asociacijos įsteigta 2004 m. ir teikiama kasmet Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją.
Metų muziejininko vardas suteikiamas už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties sklaidą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje.
Pirmoji – 2004 Metų muziejininko nominacija ir premija įteikta 2005 m. Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Rūtai Mažeikienei.
Antroji – 2005 Metų muziejininko nominacija ir premija įteikta 2006 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyresniajai muziejininkei, knygos „Vilniaus vaizdų atvirukai 1897–1915“ sudarytojai Daliai Keršytei.

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos 2007 m. kovo 27 d. posėdžio nutarimu 2006 Metų muziejininko vardas suteiktas ir premija skirta Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėjai Virginijai Paplauskienei už reikšmingų unikalių eksponatų kaupimą, tyrimą, populiarinimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą, publikacijas muziejininkystės temomis.

Lolita Valužienė,
Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
Tel./faks.: 8(5)2790918, mob.: 8(684)23404
El. p.: muzasoc@gmail.com

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16