<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2005 m. Nr. 1–2 / Rytai–Vakarai

PROGRAMOS, PROJEKTAI

Pažinti nepažinta: judaikos tyrimas savivaldybių muziejuose
 
Dr. Jurgita VERBICKIENĖ
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras
 

Toros karūna iš Žemaičių muziejaus
„Alka“ rinkinių

2004 m. rudenį Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras pradėjo įgyvendinti tęstinį projektą „Baltijos regiono žydų žemėlapis“. Jo tikslas yra žydų paveldo tyrimas bei pristatymas visuomenei, jo įtraukimas į mokslo apyvartą, pagalba muziejininkams identifikuojant ir aprašant objektus.
Programą pradėta įgyvendinti kartu su Lietuvos muziejų asociacija, Kėdainių krašto muziejumi bei kitais savivaldybių muziejais. Ateityje į jos įgyvendinimą įsitrauks Latvija ir Baltarusija, kurios praeityje sudarė litvakų kultūros regioną ir gyvenamąją aplinką. Sėkmingai įgyvendinta programa padėtų atkurti tikrovišką žydų gyvensenos Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse paveikslą, praplėstų turimas žinias, pagerintų judaikos eksponavimo muziejuose kokybę.
Projektas Lietuvoje bus įgyvendinamas keliomis kryptimis, praktinis tyrimas siejamas su šviečiamąja veikla. Svarbiausios projekto kryptys:
judaikos objektų paieška, identifikavimas, tyrimas bei fiksavimas Lietuvos savivaldybių ir visuomeniniuose muziejuose;
sukauptos medžiagos sisteminimas bei virtualios parodos „Judaika Lietuvos savivaldybių muziejuose“ sukūrimas;
muziejų darbuotojų seminaras, metodinės pagalbos teikimas;
mokslo populiarinimo leidinio „Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra paveldas parengimas.

Kidušo taurė iš Biržų krašto muziejaus
„Sėla“ rinkinių

Sėkmingas buvo bandymas sujungti dvi Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro vykdomas programas – savivaldybių muziejų tyrimą bei studentams skirtą „Miestelių tyrimo“ programą. Ją vykdžiusios ir savarankišką tyrimą atlikusios studentų grupės rinko istoriografiją bei archyvinę medžiagą, atliko lauko tyrimus miesteliuose bei lankėsi ir tyrė vietos savivaldybių muziejus. Studentų grupių tyrimo rezultatas - keturi informatyvūs, gausiai iliustruoti straipsniai apie Kėdainių, Joniškio, Žagarės, Kupiškio ir Ukmergės žydų bendruomenių istoriją bei paveldą (juos galima rasti internete: www.jewishstudies.lt).
Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama sukauptos medžiagos sisteminimui bei virtualios parodos rengimui (planuojama ją parengti iki 2005 m. pabaigos), rengiamas leidinys (jį planuojama išleisti 2006 m. pradžioje).
Į kvietimą užpildyti „Judaikos objektų identifikavimo anketą“ ir bendradarbiauti programoje atsiliepė daugelis savivaldybių bei visuomeninių muziejų. Jų darbuotojai vėliau turėjo galimybę dalyvauti seminare „Judaikos eksponavimas muziejuose“, kuris įvyko 2004 m. lapkričio 30 - gruodžio 1d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre. Seminare muziejininkams suteikta žinių apie žydų kultūros, religijos ir buities objektų eksponavimo galimybes bei formas, supažindinti su analogiška užsienio muziejininkų ir mokslininkų patirtimi, padėta atpažinti ir įvardyti judaikos eksponatus muziejų fonduose. Šios problemos aptartos paskaitose bei teoriniame-praktiniame seminare. Seminare pavyko identifikuoti, kai kuriuos muziejininkų atsivežtus eksponatus bei jų nuotraukas, perskaityti ir išversti įrašus iš hebrajų bei jidiš kalbų, nustatyti leidinių pobūdį. Tokia

Liaudies meistro keraminė lėkštė su rimuotu įrašu jidiš kalba: „kaip linksma prie stalo, kai ant jo esti duonos, mėsos ir žuvies“ iš
Pasvalio krašto muziejaus rinkinių
 

pagalba teikiama per visą projekto vykdymo laiką (pvz., buvo suteikta metodinė pagalba Žemaičių muziejui „Alkai“, rengiančiam projektą „Pamiršti, bet neužmiršti“). Itin efektyvus yra muziejininkų bendravimas su į muziejus atvykstančių mobilių tyrinėtojų grupių nariais. Reaguodami į seminaro klausytojų pageidavimus, Centro darbuotojai parengė klausimyną (jis leidžia sužinoti vietos gyventojų požiūrį į žydų tradicijas bei buitį) bei aiškinamąjį žodynėlį „Žydai Lietuvoje: bendruomenė, architektūra, religinio meno objektai“ (klausimyną ir žodynėlį galima rasti internete: www.jewishstudies.lt ), parengė ir išsiuntinėjo būtiniausios teminės literatūros sąrašus.
Dėl žinių stokos žydų gyvensena ir tradicija yra savita, dar nepakankamai pažįstama sritis. Kadangi ilgą laiką nebuvo galimybių gauti metodinės pagalbos, todėl muziejų ekspozicijose ar fonduose esama klaidingai atributuotų eksponatų. Sunkiai įveikiama problema yra leidinių bei rankraščių hebrajų ar jidiš kalba identifikavimas, jų turinio įvertinimas. Per programos įgyvendinimą džiugino muziejininkų aktyvumas bei suinteresuotumas, suvokimas, kad žydų istorija ir paveldas yra neatsiejama lokalios miesto ar miestelio istorijos dalis, kurią būtina kokybiškai ir įvairiapusiškai atspindėti muziejaus ekspozicijoje, kad verta imtis žodinės istorijos tyrimo.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13