<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Regioniniai muziejai: paskirtis ir reikšmė
Olijardas LUKOŠEVIČIUS, Kaišiadorių muziejus
 

Apskritys, kurių centruose 1939 m. veikė kraštorytos muziejai

Lietuvos savivaldybių muziejai, vykdantys kraštotyrinę veiklą (2003 m.). M – savivaldybių kraštotyros muziejai, K – kiti savivaldybių muziejai, vykdantys kraštotyrinio pobūdžio veiklą 

Muziejai yra vieni iš universaliausių instrumentų, kurie realizuoja esmines kultūros funkcijas – socializacijos (visuomenės, kurioje gyvenama, kolektyvinės patirties, socialinių normų, kultūros vertybių ir simbolių perėmimas), inkultūracijos (perėmimas anksčiau gyvavusių kultūros elementų, būdingų gimtajai kultūrai), integracijos (žmonių vienybės palaikymas, ankstesnių kartų sukauptos socialinės patirties saugojimas), kūrybinę (naujų vertybių, žinių, tradicijų atskleidimas, įsigalėjusių kultūros vertybių ir simbolių atnaujinimas), pažintinę (žinių susisteminimas ir perteikimas), taip pat komunikacijos, informacijos, vertybinę ir t. t. Ypač didelę reikšmę šia prasme jie turi provincijoje, kur bene vienintelės kultūrinės institucijos yra muziejus, viešoji biblioteka ir kultūros centras.
 
Žiūrint į istorinę praeitį galima pastebėti, kad kraštotyros (regioniniai) muziejai Lietuvoje XX amžiaus 3-4 dešimtmečiuose pirmiausia susikūrė apskričių centruose, todėl kartais jie netgi buvo vadinami apskričių kraštotyros muziejais. Jau prieškaryje pasigirsdavo nuomonių, kad tose apskrityse, kur nėra kraštotyros muziejaus, reikėtų jį įkurti. Taigi, pradėta suvokti, kad muziejus turėtų būti ne pavienė ir atsitiktinė institucija, o sistemos, Lietuvos muziejų tinklo dalis. Ši prieš septynis dešimtmečius atsiradusi nuostata, skirtingai nuo bibliotekų ar kultūros centrų, nebuvo tapusi Lietuvos kultūros politikos dalimi. Šiuo metu Kultūros ministerija laikosi nuostatos, kad „centrinį“ kraštotyros muziejų turėtų turėti kiekviena savivaldybė, tačiau tik susiklosčius tinkamoms sąlygoms – turint patalpas, eksponatų.
Kokia yra regioninių muziejų paskirtis ir reikšmė?
Lietuvoje buvo paplitusi jau XIX a. viduryje E. Tiškevičiaus skelbta provincijos muziejaus kaip „veidrodžio“ sąvoka – muziejus kaip veidrodis turi rodyti „savyje“ gamtą, jos turtus, istoriją, verslą, pramonę ir tapti krašto „kultūringumo atvaizdu“. V. Ruzgo teigimu kraštotyros muziejaus programa labai priklauso nuo vietos sąlygų ir aplinkybių. Jis siūlė laikytis tradicinės schemos ir rekomendavo formuoti muziejinių vertybių rinkinius ir ekspozicijas, atspindinčias vietos gamtą, geografiją, socialinį žmonių gyvenimą, žemės ūkį, prekybą, pramonę, kultūrą, švietimą ir pedagogiką. P. Bugailiškis, žymiausias kraštotyros muziejų ideologas, 1935 m. rašė, kad provincijos muziejai iki šiol neturi nei savo veido, nei aiškių uždavinių bei darbo programos. Jis reiškė susirūpinimą muziejų būkle todėl, kad „kraštotyra ir tautos praeitis, jos plėtotės pažinimas yra vienas pagrindinių stulpų, kuriais remiasi tautos savitumas, jos išsilaikymo ir ateities garantija“. Anot P. Bugailiškio, visuomeninio muziejinio ir kraštotyros darbo idealas yra „kolektyvinis savo srities žinovų bendradarbiavimas savo kraštui pažinti, jį arčiau ištirti, dalinimasis jo išdavomis su visuomene (...) Juo vedinas jis gali tapti iš vienos pusės mokslinės veiklos dirva, pagalbinė mokslo įstaiga, iš kitos – priemonė mokslo propagandai, populiarizacijai ir jo artimam bendravimui su visuomene. Toksai muziejus ir bus tikroje prasmėje kraštotyros muziejus“.
K. Dambrauskas 1936 m. šalia specializuotų muziejų išskyrė ir „etnografiškai archeologiškų, tikriau, kraštotyros muziejų“ grupę, kurios tikslas yra parodyti ir neseną praeitį ir gilią senovę. K. Dambrausko manymu apylinkės kraštotyros muziejus turi užfiksuoti šių laikų dvasines ir medžiagines kūrybos vertybes, apsaugoti jas nuo užmaršties ir pražūties, išlaikyti ateičiai kaip šių dienų gyvenimo atvaizdą, o buvusių laikų archeologinius radinius padaryti suprantamus šių dienų žmonėms. Kraštotyros muziejus reikia taip tvarkyti, kad jie būtų įdomūs ir suprantami liaudžiai, nes niekuo kitu muziejaus egzistavimo nepateisinsi. J. Lingis, remdamasis Švedijos patirtimi, jau 1939 m. tikino, kad kultūrą reikia suprasti plačiau – nuo primityviausio įrankio iki aukščiausios meninės vertės kūrinio, ne tik lietuvių sukurtų, bet ir iš svetur atkeliavusius kultūros paminklus. Tokį muziejų jis vadino kultūristoriniu arba kultūriniu.
J. Vabalas-Gudaitis 1929 m. muziejų uždavinius ir reikšmę vertino ne mažiau nei mokyklų, nes „tik su muziejaus pagalba galima arčiau ištirti savo krašto ypatybes, išmokinti jas branginti ir palaikyti liaudies kultūrinius interesus bei pagilinti tas žinias ir palaikyti tuos ypatumus (...) be kurių kultūrinės pažangos nebūna“. Jei muziejai suteiktų bent dalelę to, ką gali duoti lankytojams – šie taptų „muziejaus veikliausiais nariais, muziejus taptų kultūriniu kaimiečių centru“. Tų pačių metų P. Galaunės straipsnyje labiau akcentuojama istorinė ir kultūrinė reikšmė – „be tokios įstaigos joks kraštas, jokia tauta šiandien negali apsieiti. Ir tai nebe vienos įstaigos, bet ištiso jų tinklo“. P. Galaunė pastebi, kad kiekvienas muziejus savaip supranta savo uždavinius, tikslus ir būdus jiems pasiekti. Juos dažniausiai suprato taip, kaip tai sugebėjo suprasti to muziejaus vedėjas. Savivaldybė ir visuomenė į muziejų veiklą nesikišo, nes ir viena, ir kita muziejų reikalingumą suprato tik kaip „Lietuvos kultūringumo, nepriklausomybės pribrendimo liudininkus“, kaip „reprezentacijos ir tautos pasididžiavimo“ įstaigas. Logika tokia: šie liudytojai ir vienai ir kitai reikalingi, bet taip pat svarbu, kad jie nebrangiai kainuotų, tenkintųsi biudžeto likučiais. Ši prieš septynias dešimtis metų P. Galaunės išsakyta nuomonė su išimtimis eksploatuojama iki dabar.
Didesnę socialinę pažangą pasiekusiose Vakarų šalyse regioniniai muziejai orientuojami į poveikį visuomenei. Anot J. Tirrul-James, Švedijoje šiuo metu pastebima, kad muziejai, prisidėdami prie socialinės erdvės kūrimo, tapo sudėtine socialinio gyvenimo dalimi. Ilgainiui plėtojantis socialiniams ryšiams kuriasi tradicijos, bendri įpročiai ir susidaro kultūrinė erdvė. Taigi regioninių muziejų kaip administracinio vieneto institucijos reikšmė auga, jie lemia gilesnius socialinius ir kultūrinius reiškinius. Bendruomenių muziejai yra tarsi bendruomenės centrai, kurie ir reprezentuojami tuose muziejuose. Jie tampa bendruomenės švenčių ir renginių vieta, o daugeliu atvejų yra vienintelė priemonė vietos tradicijoms išsaugoti. Regioninių muziejų uždavinys yra padėti suvokti iš kur kilome ir numatyti ateities kryptį. Ten, kur egzistuoja įtampa, muziejai tampa neutralia erdve įvairioms grupėms sužinoti apie vienas kitą. Regioninių muziejų tikslas yra tarnauti savo bendruomenei ir atliekant neformalų švietėjišką darbą bendruomenėje, ir užmezgant dialogą tarp gyventojų bei pašaliečių (turistų), pristatant turistams bendruomenės istoriją. Savo reikšme ne mažiau svarbūs yra maži muziejai.
Prie Tarptautinės muziejų tarybos veikiantis Tarptautinis regioninių muziejų komitetas (ICR) 1993 m. konferencijoje priimtoje rezoliucijoje teigė, kad regioninis muziejus yra institucija, kuri turi tenkinti visų žmonių poreikius ir yra tarsi kolektyvinė regiono atmintis. Muziejų išlaikymo išlaidos yra pagrįstos, nes muziejai saugo visuomenės audinį, o bendruomenių nariai yra juose saugomo paveldo savininkai.
Lietuvos regioniniai muziejai ir jų samprata iš esmės yra analogiški kitų šalių muziejams. Švedų tyrinėtojos Per-Uno Ågren nuomone, sąvoka „regionas“ nėra aiški, nes sunku rasti ribą tarp regiono ir bendruomenės. Sąvokos „regioninis“, „savivaldybės“, „vietinis“ yra dažnai vartojamas kalbant apie tokio tipo muziejus. P. Ågren nuomone, iš to seka, kad kalbant apie muziejų struktūrą reikia kiekvieną atvejį nagrinėti individualiai. Švedijoje XX a. 4-5 dešimtmečiais regioniniai muziejai kūrėsi apygardose, kurias sudarė 20-50 parapijų, atitinkančių komunas-bendruomenes. Šalia regioninio egzistuoja vietiniai muziejai, kurie, anot P. Ågren, ir yra tikrieji muziejai, nes kiekvienas objektas visų pirma yra vietinis, visi daiktai atsirado tam tikroje vietoje ir buvo pagaminti konkrečių žmonių. Tik kitame lygmenyje jie gali tapti regioniniu, nacionaliniu, skandinavišku ar europietišku. Vietinių muziejų eksponatai susiję su savo šaknimis, „jaučiasi kaip namie“. Šių muziejų veikimo lauku tapo parapija.
Vieni pirmųjų regioninių muziejų sistema susirūpino anglai. Didžiojoje Britanijoje jau 1845 m. buvo priimtas Muziejų įstatymas, pagal kurį miestuose, turinčiuose su ne mažiau kaip 10 tūkstančių gyventojų, turėjo būti įsteigtas muziejus, o 1850 m. įstatymas miestų tarybas įgaliojo steigti muziejus ir bibliotekas. Nuo 1853 m. šis įstatymas galiojo ne tik Anglijoje ir Velse, bet ir Airijoje bei Škotijoje. Tiesa, įstatymo rengėjai ir rėmėjai vadovavosi daugiausia socialinėmis, moralinėmis ir švietėjiškomis idėjomis.
Didžiausią įtaką Lietuvos muziejų raidai turėjo kaimyninėje Rusijoje egzistavusios muziejų raidos tendencijos. Pirmieji vietiniai, arba kitaip vadinami provincijos muziejai Rusijoje atsirado XVIII a. pabaigoje, tačiau labiausiai paplito XIX a. pab. – XX a. pr. Vienas iš jų buvo 1898 m. pradėjęs veikti Kauno miesto muziejus. Rusijoje vietinių muziejų struktūra susiklostė XX a. pradžioje. Jie turėjo šiuos skyrius: gamtos-istorijos, istorijos (su archeologijos, bažnytinių senienų, buities poskyriais), etnografijos, numizmatikos, meno, meno ir pramonės. Dalis provincijos muziejų buvo kraštotyrinės krypties – jie siekė pateikti kuo išsamesnį vazdą apie gimtojo krašto gamtą ir gyvenimą. Tuo metu vietiniai muziejai buvo vieninteliai centrai, kuriuose buvo sutelkta mokslinė-tiriamoji veikla, kuria siekta pažinti vietovę. Prasidėjo sistemingas archeologijos paminklų tyrinėjimas, etnografinės medžiagos, pirmiausia valstietiškos, rinkimas. 1919 m. N. Romanovas muziejų vadino dvasinių vertybių šventykla. Jis akcentavo dvasinio gyvenimo ryšį su aplinka, būtinumą ieškoti konkrečios vietovės skirtumų nuo kaimyninių ir šių ypatybių atspindėjimą muziejuje. Ypatingą vietą vietiniame muziejuje jis skyrė bibliotekai, kurioje saugoma vietinio gyvenimo, istorijos ir dvasinės kūrybos pažinimo medžiaga. Po 1927 m. vykusios trečiosios Rusijos kraštotyrininkų konferencijos kiekvienas vietos muziejus turėjo remtis kraštotyros principu. Jiems iškeltas uždavinys pagal vietinę medžiagą aiškia ir masiniam lankytojui prieinama forma pateikti vietos krašto vaizdą. Kraštotyros muziejai sudarė masiškiausią Rusijos muziejų tinklo dalį. XX a. trečiajame dešimtmetyje jie buvo suvokiami kaip „provincijų mokslo akademijos“, „gyvos krašto enciklopedijos“. Sovietiniais metais keletas muziejų reorganizacijų vedė prie vis didesnio kraštotyros muziejų supanašėjimo. Po Antrojo pasaulinio karo (maždaug 1949 m.) kraštotyros muziejai buvo apibrėžiami kaip mokslinės-tiriamosios ir kultūros-švietimo įstaigos. Tada pirmą kartą buvo akcentuotas jų kaip materialinės ir dvasinės kultūros paminklų saugyklų vaidmuo, o muziejų struktūroje pirmą kartą šalia ekspozicinių skyrių, numatytas ir fondų skyrius, biblioteka, mokslinis archyvas, fotolaboratorija, dirbtuvės, pagalbiniai kabinetai. Buvo keliama vietos tyrinėjimų reikšmė, nes sukurti moksliniu požiūriu visavertę ekspoziciją įmanoma tik ištyrus tam tikro laikotarpio vietos istorijos pirminius šaltinius ir sutelkus juos muziejuje. Detalūs tyrinėjimai ypač svarbūs rajoniniams kraštotyros muziejams, kuriuose turi būti sukaupta atskirų gyvenviečių istorija. A. Michailovskajos teigimu, lokalinių tyrinėjimų vertė – istorinės vietovės raidos ypatumų išryškinimas, akcentuojant konkrečius istorinės tikrovės bruožus.
XIX a. ketvirtajame ketvirtyje Lenkijos provincijų muziejai, kurie atspindėjo to regiono gamtą ir kultūrą, buvo pradėti vadinti regioniniais muziejais. Pirmasis iš svarbesnių šio tipo muziejų buvo įkurtas 1888 m. Tatrų mieste Zakopanėje. Jo veikla prasidėjo nuo gamtos istorijos, archeologijos ir etnografijos kolekcijų. Vadinamoje Kongresinės karalystės dalyje regioniniai muziejai galėjo plėtotis tik po 1905-1907 m. revoliucijos. Muziejų kūrimo iniciatoriai buvo Lenkų keliautojų asociacija. 1908 m. buvo atidarytas muziejus Varšuvoje, 1906 m. Žemės ūkio draugija įkūrė muziejų Liubline. Prie regioninių muziejų priskiriami ir vyskupijų muziejai. Jau 1914 m. susikūrė Lenkų muziejų sąjunga, o 1917 m. pasirodė M. Treterio knyga, kuri apibendrino lenkų muziejų laimėjimus ir nubrėžė ateities perspektyvas. 1928 m. Lenkų keliautojų asociacija ir Mokytojų sąjunga parengė kolektyvinį leidinį „Regioniniai muziejai. Jų tikslai ir užduotys“.
Pasaulio muziejų žinyne, išleistame 1975 m., aiškinama regioninio muziejaus sąvoka. Daugumoje kalbų šis žodis sutampa su vokišku žodžiu Heimat (tėviškė, gimtinė, tėvynė). Tačiau angliškasis ir kai kurių kitų kalbų žodžiai visiškai neatskleidžia patriotizmo elementais išsiskiriančio vokiško žodžio Heimatmuseum. Jis reiškia „muziejų tos vietovės, kurioje aš gyvenu“, ir primena tos vietovės gyventojų praeities žygdarbius. Nesusipratimą kelia tai, kad šie muziejai buvo ypač palaikomi Hitlerio laikais. Muziejų dėka buvo galima skleisti ariškumo doktriną kiekviename šalies regione ir kiekviename mieste. Dėl šios vienintelės priežasties ir negalime džiaugtis tėviškės muziejaus idėja, todėl ieškoma kažko neutralesnio, nepolitinio, neemocionalaus, šaltesnio. Galiausiai buvo nutarta apsistoti ties terminu „regioninis muziejus“ (srities, rajono, regiono, vietos). Tokių muziejų kolekcijos yra labai įvairios. Europos regioninių muziejų lankytojai, ypač Vokietijoje, gali tikėtis pamatyti bet kokio tipo kolekciją, kuri siejasi su vietovės istorija, archeologija, gamta, verslais arba socialinėmis sąlygomis. Jie nėra stereotipiški.
Rusiškas terminas źšąåāåä÷åńźčé ģóēåé reiškia muziejų, kurio rinkiniai dokumentuoja įvairias konkretaus administracinio-teritorinio regiono arba gyvenvietės (respublikos, krašto, srities, apygardos, miesto, rajono, kaimo) gyvensenos puses – gamtines sąlygas, istorinę raidą, ekonomiką, buitį, kultūrą. Kitose šalyse tiesioginių analogų rusiškiems kraštotyros muziejams nėra. Europos ir Amerikos vietos muziejai visada dokumentuoja vieną iš regiono gyvensenos aspektų. Kraštotyros muziejams artimais galima laikyti miestų muziejus.
Lenkų naudojamas terminas regionalne muzeum – regioninis, vietinis muziejus, nors egzistavo ir kraštotyros muziejų tipas.
Lietuvoje buvo žinoma apie Rusijos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių kraštotyros (regioninių) muziejų pobūdį. Anot N. Keršytės, kraštotyros muziejai buvo ir yra vaizdais kuriama lokali monografija. Lietuvoje kraštotyros muziejaus pobūdį nulėmė pasirinktos vietos monografiniai tyrimai bei regioninio kraštotyros sąjūdžio siekiai atspindėti gamtos, dvasinės ir materialinės kultūros istorinius ir esamus požymius, pirmiausia – etnokultūrinius. Kraštotyros muziejų vadinti gamtos, dvasinės ir materialinės kultūros daiktų vaizdų monografija, kurios pirmame plane simboliškai rekonstruojama kaimo gyvensena, leido atitinkamai organizuoti muziejinių vertybių rinkiniai ir ekspozicijos, kurių pagrindas – etnografinės, archeologinės, istorinės vertybės. Gamtos ir profesionalaus meno muziejinių daiktų kraštotyros muziejuose buvo nedaug. Šią padėtį pakoregavo sovietmečiu į kai kuriuos kraštotyros muziejus patekusios nacionalizuotų dvarų meno vertybės, suteikusios jiems kultūros muziejų bruožų. Be to, tautosakos rinkimas šiuose muziejuose liudijo, kad kraštotyros muziejai vykdė ir tautotyrai priklausančią programą. Tačiau nepaisant išlygų, N. Keršytės teigimu, daugelio kraštotyros muziejų struktūra buvo stereotipinė, turėjusi pastovią šerdį – etnografijos, archeologijos, istorijos ir gamtos rinkinius, kurie buvo kertinės atramos kuriant monografinės ekspozicijos vaizdą.
Kraštotyros arba regioninių muziejų apibrėžimai gana glaudžiai susiję su jų pavadinimais. Pavyzdžiui, 1919 m. sudarytame Rusijos muziejų sąraše kraštotyriniam profiliui buvo priskiriami muziejai, kurie įvardinti kaip srities, krašto, apskrities, rajono, miesto, nacionalinis, vietinis krašto, tėvynės pažinimo, tėviškės, krašto pažinimo draugijos, liaudies muziejus. Muziejaus pavadinime paprastai atsispindi muziejaus tipas, rinkinių ir veiklos ypatybės. Tarp 2003 metais Lietuvoje veikiančių savivaldybių muziejų penki vadinami „kraštotyros muziejais“ (Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Ukmergės, Utenos), kurie yra vieni seniausių Lietuvoje ir įsikūrę buvusių apskričių centruose. Net keturiolika muziejų įvardijami kaip „krašto“ muziejai (Biržų, Jonavos, Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Molėtų, Pasvalio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Zanavykų (Šakių), Šilalės, Vilkaviškio ir Zarasų), iš kurių dalis susikūrė Atgimimo laikotarpiu ir po nepriklausomybės atkūrimo. Septyni muziejai įvardijami kaip miesto ar regiono muziejai (Birštono, Kaišiadorių, Kretingos, Mažeikių, Skuodo, Šilutės, Žemaičių (Telšių)). Kiti muziejai įvardijami įvairiai, pavyzdžiui, miesto (Druskininkų), istorijos (Klaipėdos Mažosios Lietuvos, Neringos), kultūros istorijos (Rietavo, Daugyvenės (Radviliškio)), krašto istorijos (Raseinių, Jurbarko), etnografijos (Kupiškio), istorijos, kultūros, švietimo (Lazdijų). Regioninio kraštotyros muziejaus požymių turi ir Žemaičių dailės (Plungės), Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis, taip pat iš regioninio ir vietinio pavaldumo rėmų išaugęs Šiaulių „Aušros“ ir dar keletas muziejų. Kai kurių muziejų pavadinimuose atsispindi jų platesnis regioniškumas (Mažosios Lietuvos, Zanavykų, Žemaičių). Nors visų šių muziejų pavadinimai yra skirtingi, tačiau juos galima priskirti tai pačiai savivaldybių kraštotyros (regioninių) muziejų grupei. Nepaisant tų pačių kūrimosi motyvų, ilgainiui šie regioniniai muziejai įgavo savitą veidą, charakterį, juos pasidarė vis sunkiau įsprausti į bendrus standartinius rėmus. Kraštotyros terminas, tebenaudojamas muziejų pavadinimuose, šiuo metu yra daugiau susijęs su tradicija, o ne su muziejaus tipu. Gana aiškiai apibrėžtas kraštotyros muziejų tipas egzistuoja tik Rusijoje, tarptautiniu mastu dažniau naudojamas terminas „regioninis muziejus“.
Savivaldybės kraštotyros (arba regioninio) muziejaus reikšmė ir paskirtis įvairiais laikotarpiais ir atskirose šalyse buvo skirtingi. Šių muziejų kūrimosi laikotarpiu (iki 1940 metų) buvo pabrėžiamas jų kaip švietėjiškos (ugdančios tautiškumą), mokslinės (tiriančios vietovę ir tautos praeitį), kultūrinės (saugančios ir eksponuojančios senovės reliktus) institucijos vaidmuo. Po Antrojo pasaulinio karo iki 1988 m. šie muziejai buvo svarbūs totalitarinės valdžios institucijoms kaip ideologinis įrankis. Tai atsispindėjo ir muziejinėje veikloje bei rinkinių struktūroje. Nuo 1988-ųjų muziejų reikšmę ir paskirtį lemia jų turimos ir išnaudojamos galimybės.
Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. iki 1940 m. vyko natūrali kraštotyros muziejų raida. Muziejai susikūrė arba kūrėsi daugelyje apskričių centrų. Kituose apskričių centruose taip pat galima pastebėti muziejų organizavimo ženklų, nors šie sumanymai ir nebuvo įgyvendinti. Muziejų kūrimas XX a. 3-4 dešimtmečiuose buvo objektyvus reiškinys, atkuriamos tautinės valstybės ir jos kultūrinės brandos rezultatas. Jis buvo veikiamas ir kaimyninių šalių patirties. Spontanišką visuomeninių kraštotyros muziejų kūrimąsi skatino augantis visuomenės poreikis pažinti vietos gamtinę aplinką, istoriją, gyvensenos bruožus. Būdami bene vieninteliai tiriamieji ir kultūrinio švietimo centrai vietos muziejai į savo veiklą įtraukė vietos inteligentiją, prie jų veiklos galėjo prisidėti skirtingi visuomenės sluoksniai. Kūrimosi stadijoje muziejai rėmėsi privačia ir visuomenine iniciatyva, todėl jų raidoje pastebimas netolygumas – pakilimai ir nuosmukiai. Iš kitų muziejų išsiskyrė Šiaulių „Aušros“, Panevėžio muziejai, žymiu provincijos kultūros centru tapo Telšių „Alkos“ muziejus. Iki 1940 m. susikūrė Lietuvos regioninių muziejų tinklas, susiformavo regioninės muziejininkystės tradicija.
Sovietiniu laikotarpiu kraštotyros muziejų veikloje reiškėsi tos pačios tendencijos, kaip ir visoje SSRS. Siekiant paversti muziejus komunizmo ideologijos propagandos institucija, kraštotyros muziejų struktūra buvo unifikuota. Naują postūmį kraštotyros muziejams kurti suteikė Lietuvos kraštotyros draugijos įkūrimas (1961 m.). Visuomeniniu pagrindu susikūrę ir veikę kai kurie kraštotyros muziejai išaugo į valstybinius muziejus (Vilkaviškio, Prienų, Joniškio ir kt.).
Nuo 1988-ųjų tuose rajonuose, kur nebuvo valstybinio muziejaus, savivaldybės pradėjo steigti kraštotyrinio pobūdžio (krašto, krašto istorijos, istorijos ir pan.) muziejus. Iki 2002 m. bendras savivaldybių muziejų skaičius nuo 21 išaugo iki 63, t. y. tris kartus. Muziejų skaičiaus augimą lėmė visuomenės ir savivaldybių poreikiai. Iš esmės pasikeitė ir išaugo muziejų veiklos galimybės ir pobūdis, išsiplėtė beveik visos muziejinės veiklos kryptys – tyrinėjimai, turizmo, edukacinės paslaugos. Tačiau savivaldybių muziejų tinklas dar nebaigė formuotis, savivaldybių muziejų neturi keli rajonai. Miestų raidą atspindinčių muziejų arba muziejinių ekspozicijų neturi Vilnius ir Kaunas.
Laikotarpiuose iki 1940 m. ir iki 1990 m. žymus visuomeninio kraštotyros sąjūdžio ir regioninių kraštotyros muziejų ryšys, kuris vėliau liko labiau epizodinis. Pastaruoju metu Lietuvos muziejininkystės politikoje numatyta sukurti apskričių muziejų tinklą. Lietuvos kultūros politikos nuostatos orientuoja muziejus ir bibliotekas tapti informacinės visuomenės kūrimo centrais, nors pačiuose muziejuose dar nėra net automatizuotų darbo vietų. Regioninių muziejų veikla taip pat stokoja metodologinio pagrindimo. Informacinės technologijos kuria naujus muziejinės veiklos fenomenus – virtualų muziejų, „žinių kambarius“. Galima numatyti, kad neilgai trukus tai pasieks ir savivaldybių muziejus, įgalins juos tapti savo regiono istorijos ir kultūros paveldo informaciniais centrais. Regioniniai muziejai, nuo savo kūrimosi pradžios kaupdami ir autentiškus kultūros paminklus, ir įvairiapusišką informaciją apie regioną, turi potencialių galimybių tenkinti pagrindinius konkrečios vietovės žmonių kultūrinius ir socialinius poreikius. Muziejai gali būti iniciatoriai arba gali prisidėti prie svarbiausių visuomeninių kultūros funkcijų – socializacijos, integracijos, kūrybinės, pažintinės, komunikacijos, informacijos, vertybinės ir kitų.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16