<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PROGRAMOS, PROJEKTAI

ES finansinė parama kultūros projektams. Naujas konkursas.
Programa „Kultūra 2000“: kas tai?

Vaidilė PUKIENĖ

Europos kultūros programų centras

Tikriausiai visi esate girdėję apie programą „Kultūra 2000“. Europos kultūros programų centras ir šios programos koordinacinis biuras Lietuvoje, įsteigtas 2000 metais, yra surengęs kultūros operatoriams nemažai seminarų, kuriuose jie informuoti apie šios programos teikiamas galimybes. Be to, veikia internetinis puslapis (www.durys.org), pateikiantis bendrą programos aprašą ir kultūros iniciatyvų finansavimo galimybes, nurodantis informacijos paieškos bazes bei supažindinantis su paskutinėmis naujienomis iš kultūrinės Europos erdvės. Tad tikimės, kad ir Jus yra pasiekusi informacija apie šią programą, o gal esate dalyvavę viename iš mūsų rengtų seminarų ar buvę mūsų centre ir netgi ėmęsi konkrečių darbų.
Nesunku suprasti, kad programa gimė 2000 m., o dar tiksliau - vasario 14 d., kai Europos Parlamentas ir Europos Taryba, atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę, įsteigė programą kultūros projektams remti, kuria, kaip skelbia oficialūs dokumentai, siekiama prisidėti prie bendros Europos tautų kultūrinės erdvės puoselėjimo. Ši programa remia menininkų, kultūros operatorių, privačių ir valstybinių kultūros organizacijų, kultūros tinklų ir kitų partnerių, o taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų programoje dalyvaujančių šalių kultūros institucijų bendradarbiavimą. Pagrindiniai programos tikslai – skatinti Europos tautų kultūrinį bendradarbiavimą, kultūros bei istorijos pažinimą, kūrybiškumą bei tarptautinę kultūros sklaidą, kultūros įvairovę ir naujas meninės raiškos priemones, dalijimąsi įgūdžiais ir patirtimi, propaguoti menininkų ir kultūros operatorių bei specialistų ir jų darbų mobilumą, įtraukti į kultūrinius renginius kuo didesnę visuomenės dalį.
Programa „Kultūra 2000“, kuria siekiama finansuoti kokybiškus, naujoves bei kūrybiškumą skatinančius ir pridėtinę europietišką vertę sukuriančius projektus, yra įvardijusi tris pagrindines anksčiau minėtų tikslų dvasią atsipindinčias projektų temas, kurių bent vieną turi atitikti kiekvienas į šios programos finansinę paramą pretenduojantis projektas: adresatas - plačioji visuomenė; naujų technologijų panaudojimas kūrybos procese; tradicija ir naujoviškumas bei praeities ir ateities sąsajos.
Programa „Kultūra 2000“ remia visas meno ir kultūros sritis, išskyrus audiovizualinę, t.y., vaizduojamuosius menus, atlikėjų kūrybą, kultūros paveldą, knygų skaitymą ir vertimą. Iš pradžių vertinant projektus, visos meno ir kultūros sritys turėjo lygias galimybes, tačiau prieš kelerius metus pradėta kiekvienais metais išskirti po vieną prioritetinę sritį, kurios projektų tais metais remiama daugiausia. Tuo siekiama užtikrinti, kad kultūros operatoriai, ketinantys teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti, iš anksto žinotų, kam bus teikiamas prioritetas. 
2004 m. prioritetinė sritis bus kultūros paveldas. Tai kilnojamas ir nekilnojamas paveldas, nematerialus paveldas, istoriniai archyvai ir bibliotekos, archeologinis paveldas, povandeninis paveldas, kultūrinės vietovės ir kultūriniai kraštovaizdžiai. Taigi ir muziejų paveldas, kolekcijos, archyvinis palikimas. Žinoma, 2004 m., be kultūros paveldo, bus remiami ir vaizduojamųjų menų bei atlikėjų menų projektai. Kaip nurodoma kvietimo teikti paraiškas dėl finansinės paramos dokumente, ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, kuriuose kartu dalyvaus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir valstybių-kandidačių kultūros operatoriai.
2004 m. bus paremta apie 90 vienamečių specifinių, naujoviškų ir/ar eksperimentinių kultūros paveldo projektų. Jie turi užtikrinti kultūros darbuotojų bendradarbiavimą ir numatyti specifines iniciatyvas, kurios didžiausią dėmesį skirs bendraeuropinės vertės kultūros paveldui puoselėti ir saugoti. Projektuose turi būti numatyta informacijos apie patikimiausias technologijas ir/ar pasiektus rezultatus sklaida, rengiant „keliaujančias“ parodas ir/ar kitomis priemonėmis visose projekte dalyvaujančiose šalyse; be to, juose turėtų būti numatytas vienas iš šių dalykų: specialistų mobilumas arba jaunų žmonių dalyvavimas specifiniuose renginiuose. Prioritetas bus teikiamas kokybiškiems projektams, įtraukiantiems kuo daugiau programoje dalyvaujančių šalių kultūros darbuotojų, skatinantiems didžiausią menininkų ir/ar tos srities specialistų mobilumą ir užtikrinantiems plačiausią veiklos atgarsį visuomenėje. Be vienamečių, remiami ir daugiamečiai projektai, kuriami pagal bendradarbiavimo sutartis. Daugiametėmis bendradarbiavimo sutartimis siekiama stiprinti struktūriškai organizuotą ir ilgalaikį kultūros operatorių bendradarbiavimą. Todėl šios kategorijos projektų poveikis turi būti ilgalaikis ir europinio masto. 2004 m. bus paremta apie 15 daugiamečių kultūros paveldo projektų, vykdomų pagal bendradarbiavimo sutartis. Visuose projektuose turi būti bent vienas iš šių dalykų: iniciatyvos, akcentuojančios mobilumą ir tolesnį specialistų rengimą tradicinių ir/ar naujų konservavimo/restauravimo technologijų panaudojimo/taikymo srityje ir susijusios su konkrečiais projektais, specifiniai veiksmai, kuriais siekiama padidinti visuomenės, ypač jaunimo (t.p. žmonių su specialiais poreikiais), dalyvavimą ir naudojimąsi kultūros paveldu. Jie turi apimti naujoviškų renginių/veiklos organizavimą visose projektą įgyvendinančiose šalyse, kuriuo siekiama didinti visuomenės, ypač jaunų žmonių, sąmoningumą, skatinti „keliaujančias“ parodas visose projekto šalyse, (išskyrus tuos atvejus, kai paraiškovai įrodo, jog „keliaujančios“ parodos neįmanomos dėl projekto pobūdžio).
Visas šis programos įvadas gali pasirodyti sausas ir oficialus, tačiau toks gana formalus programos tikslų ir sąlygų pristatymas yra būtinas tai struktūrinei-idėjinei erdvei, kurioje auginsite ir puoselėsite savo iniciatyvas, apibrėžti.
Norėdami plačiau sužinoti apie programą „Kultūra 2000“ ir jos teikiamas galimybes, projektų rengimą, paraiškų teikimo sąlygas ir terminus, partnerių paieškos mechanizmus, paramą laimėjusius projektus, galite pasidairyti po Europos kultūros programų centro tinklapį www.durys.org arba „keliauti“ tiesiai į Briuselį adresu http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000condition_en.html. Na ir, žinoma, užsukti pas mus į Europos kultūros programų centrą, kur visada galima pasikonsultuoti, kartu paieškoti geriausių idėjų įgyvendinimo būdų arba šiaip pasišnekučiuoti kultūrinėmis temomis.
Kita vertus, naudinga galėtų būti ir lietuviškų kultūros organizacijų, laimėjusių programos paramą ar dalyvavusių projektuose bendraorganizatorių ar partnerių teisėmis, patirtis. Lietuva programoje „Kultūra 2000“ dalyvauja nuo 2001 m. Tais metais viena Lietuvos organizacija laimėjo paramą, 3 organizacijos dalyvavo projektuose bendraorganizatorių teisėmis, o 8 – partnerių teisėmis. 2002 m. buvo paremti 5 Lietuvos organizacijų vadovaujami projektai (artimiausias kultūros paveldui buvo Alytaus amatų mokyklos projektas „Nauja erdvė po senu stogu“; www.amatai.lt), 4 lietuviškos organizacijos projektuose dalyvavo bendraorganizatorių teisėmis ir 8 – partnerių (apie Lietuvos dalyvavimą programoje skaitykite mūsų tinklapyje). Pasidomėkite šiais projektais ir jų dalyviais, kurie gali būti puikus informacijos ir patarimų šaltinis.
Na ir pabaigai keletas žodžių apie tai, dėl ko šis straipsnelis pateko į šį leidinį. Kadangi, kaip buvo minėta, ateinančių metų prioritetinė sritis bus paveldas, kurio dalis yra ir muziejų paveldas, labai raginame ir kviečiame muziejininkus ir kitus kultūros operatorius, kuriems rūpi muziejų paveldo išsaugojimas, sutelkus visas idėjines, intelektualines, organizacines pajėgas inicijuoti projektus arba tapti kitų projektų bendraorganizatoriais ar partneriais ir pabandyti pasinaudoti programos „Kultūra 2000“ teikiamomis finansinės paramos galimybėmis (paraiškas dėl finansavimo reikia pateikti iki š. m. spalio 30 d. vienamečiams projektams ir iki lapkričio 14 d. daugiamečiams projektams). Ateinantys metai skirti jums. Norėtųsi, kad Lietuvos kultūros operatoriai parengtų kuo daugiau ir kuo kokybiškesnių projektų, galinčių pelnyti Europos Sąjungos finansinę paramą, kuri prisidėtų prie paveldo išsaugojimo akcijų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse organizavimo. Tikimės, kad sulauksime puikių iniciatyvų, virsiančių tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir bendros Europos kultūrinės erdvės puoselėjimo pavyzdžiais. Sėkmės.

EU Financial Support for cultural Projects: 
New Competition-Program “Culture 2000: What is this?”

Vaidilė PUKIENĖ

The Center of the European Cultural Programs

European Parliament and European Council initiated the program “Culture 2000” in February 14-th, 2000. The purpose of this program is to give a support cultural projects, to cherish the joint cultural space of European nations. This program supports cooperation between artists, cultural operators, private and governmental cultural organizations, cultural networks and other partners, also, cooperation between the cultural institutions of EU member states and cultural institutions of the other countries, participating in the program.
The priority of the support-program in year 2004 will be the cultural heritage. The special attention will be dedicated to the cooperative projects with participation of the cultural operators of EU and European Economic Zone, the cultural operators of candidate-countries.
Important part of the cultural heritage is museum’s heritage; that’s, why the center of European programs encourages and invites museologists and the other cultural operators to initiate projects or to become co-organizers of the other projects and to use the opportunities of the financial support from the program “Culture 2000”.

Contact: Vaidilė Pukienė
The Center of the European Cultural Programs
5 Basanavičiaus str., LT-2600
Tel/fax: (+370) 5 2612921
Email: belskit@durys.org

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16