<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

RINKINIAI

Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas
Šeštoji lietuvos muziejininkų konferencija

Romutis NAVARDAUSKAS PALAIMA, 
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos pirmininkas


Tęstinis muziejinių darbų leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai". Nr. 2, 2003 m.

2003 m. gegužės 6 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje, pažyminčiame garbingą 80 metų įkūrimo sukaktį, įvyko šeštoji Lietuvos muziejų asociacijos konferencija „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“. Konferenciją surengti naujai atidarytuose Ch.Frenkelio rūmuose mielai sutiko ir muziejininkus šiltai priėmė Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza bei šiauliškiai muziejininkai – Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos pirmininkė Birutė Salatkienė, organizavusi puikų konferencijos darbą, Virginija Šiukščienė, kuravusi pranešimų medžiagos išleidimą. Susirinkusieji į konferenciją liko dėkingi ir už galimybę susipažinti su naujausiomis Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicijomis ir parodomis. 
Konferencijos temos aktualumas bei išaugęs poreikis gilinti profesines žinias į konferenciją sukvietė kaip niekada gausų muziejininkų būrį – per 120 klausytojų ir diskusijų dalyvių. Konferencijoje perskaityti 9 pranešimai. Tai buvo pranešimai apie unikalius muziejinius eksponatus, išskirtines eksponatų grupes bei muziejinę edukaciją. Pristatant konferencijos temos problematiką, neišvengiamai reikėjo dar kartą pasiaiškinti kai kuriuos dalykus – muziejinio eksponato sąvoką, eksponato ir žiūrovo santykį ir kt. Vienas sudėtingų muziejininkų uždavinių yra iš nuolat kintančios tikrovės atrinkti geriausiai epochas, kultūras, formas, fenomenus, idėjas, kasdienybę reprezentuojančius objektus. Muziejaus eksponatai – tai duomenų talpyklos ir informacijos skleidėjai, turintys informacinę (idėjinę, realią ir šiandien aktualią) vertę, t.y. muziejinis daiktas yra komunikacinis artefaktas. Edukacinių programų lankytojai, ekspozicijų ir parodų žiūrovai informacinę eksponatų vertę suvokia remdamiesi savo patyrimu ir žiniomis, tuo tarpu muziejininkams rūpi, kad visuomenei eksponatai būtų pateikti jai priimtiniausiais būdais ir formomis. Šio darbo sėkmę daugiausia lemia muziejininkų žinios, įžvalgumas, profesionalus sukauptų rinkinių panaudojimas. Todėl Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija ir pakvietė muziejų specialistus pasidalinti mintimis apie eksponatų, kaip pagrindinių informacijos skleidėjų, panaudojimą ir pateikimą ekspozicijose, parodose, edukacinėse programose.
V.Šiukščienė iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus pranešime analizavo plakato kelią nuo komunikacinės priemonės, gatvės dailės kūrinio iki muziejaus eksponato. Šio muziejaus specialistas A.Šlivinskas supažindino su atvirukų sampratos kitimu bei autoriaus sudaryta jų tipologija. Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus muziejininkė R.Škiudienė pristatė Kauno miesto simbolį – senają Kauno rotušės vėtrungę, žyminčią XVIII a. miesto savivaldos siekius ir realias galimybes. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus muziejininkė A.Niunkaitė-Račiūnienė supažindino konferencijos dalyvius su išskirtine XX a. pr. žydų liaudies menininko A.Chaito iš Kelmės ir jo kūrinio „Karaliaus Saliamono sostas“ istorija bei likimu. M.Baužienė iš Architektūros muziejaus skaitė pranešimą apie muziejuje saugomą J.Gabšaičio kūrybinį palikimą, kurio vertė įgijo naujų prasmių, o išlikusios jo braižytos gatvių išklotinės buvo panaudotos atstatant Vilniaus senamiestį. Lietuvos nacionalinio muziejaus specialistė D.Grimalauskaitė auditorijai pristatė šiandieninę numizmatikos rinkinių Lietuvos muziejuose kaupimo ir tiriamojo darbo būklę. Bene daugiausia dėmesio sulaukė Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojos A.Petrulienės skaitytas pranešimas apie edukacinį eksperimentą „Mumijos išvyniojimas“, atskleidžiantį eksponato poveikio galią, jos valdymą. Konferencijoje išsakytas mintis, iškilusius klausimus muziejininkai aptarė diskusijose. 
Surengtame sekcijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išklausyta jos vadovės B.Salatkienės iformacija apie nuveiktus darbus. Pasibaigus kadencijai išrinkta nauja Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos valdyba: R.Navardauskas Palaima (pirmininkas), B.Salatkienė, V.Šiukščienė, V.Baltrušaitis ir J.Vaiškūnas.
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos valdyba 2002 m. pradėjo leisti tęstinį muziejinių darbų leidinį „Lietuvos muziejų rinkiniai“. Šiemet gavus Lietuvos kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo programos paramą, leidinio antrasis numeris tapo solidesnis, jame atsirado vietos ne tik konferencijos medžiagai, bet ir kitiems muziejininkų moksliniams darbams paskelbti. Čia galima rasti ir įvairių užsienio leidinių apie muziejininkystę išsamių anotacijų, ir kitos medžiagos. Dėkojame visiems konferencijos dalyviams, panorusiems pasidalinti tyrinėjimų atradimais bei atsiuntusiems straipsnių. Nuoširdžiai kviečiame muziejininkus bendradarbiauti, tikime, kad „Lietuvos muziejų rinkiniai“ taps geriausiu mūsų darbų aruodu, po kruopelytę suneštu iš visų Lietuvos muziejų. 

Exhibit as the Communicational Artifact.
The Sixth Conference of Lithuanian museologists

Romutis NAVARDAUSKAS PALAIMA,
Chairman of the Section of the Scientific Research of Collections, Lithuanian Museum Association

he Sixth Conference of the Lithuanian Museum Association “Exhibit as the Communicational Artifact” was held in the Šiauliai Museum “Aušra” in May 6-th, 2003. Participants of the conference discussed the use of the exhibits as the main disseminators of the information in museums, expositions and educational programs.

Contact: Romutis Navardauskas Palaima
M.Žilinskas Art Gallery
12 Nepriklausomybės Square, LT-3000 Kaunas
Tel. (+370) 37 322788.
Email: navard@centras.lt 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16