<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EURE-KA projektas MUSEUM ONLINE CATALOGUE Baltijos valstybėse
 
Loreta Marija MEŠKELEVIČIENĖ, Lietuvos dailės muziejaus 
Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras 
 
Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programa EUREKA – tai Europos valstybių tinklas, kurio tikslas remti į rinką šiuolaikinių technologijų orientuotų mokslinių tyrimų plėtrą, didinti Europos valstybių konkurencingumą, gerinti gaminių, procesų ir paslaugų kokybę, stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslo tyrimo institucijas.
2002 m. Lietuvos kultūros ministerijos pavedimu nacionalinis Lietuvos dailės muziejus prisijungė prie Latvijos valstybinės muziejų valdybos inicijuoto EUREKA projekto MUSEUM ONLINE CATALOGUE (MOC) Baltijos valstybėse.
Be jau minėtų institucijų, projekto rengime dalyvavo partneriai iš Estijos kultūros ministerijos bei visų trijų Baltijos šalių Informacinių technologijų įmonės – AB „ALNA“, (Lietuva), GenNet Laboratories Ltd, (Estija), IT Consulting Ltd, (Latvija). MOC projekte buvo numatyta sukurti ir įdiegti technologijas, standartus ir specialiąsias programines įrangas, sudarančias galimybę kaupti, valdyti, tvarkyti informaciją apie muziejų rinkinius Baltijos valstybėse ir teikti ją vartotojams.
Tuo tikslu projektas buvo suskaidytas į du etapus. Pirmajame etape numatyta kiekvienoje šalyje-dalyvėje parengti nacionalinės muziejų rinkinių informacinės sistemos (RIS) specifikaciją, atsižvelgiant į šalyse-dalyvėse jau naudojamas kompiuterinės rinkinių apskaitos sistemas, ir, tuo remiantis, sukurti standartizuotą programinę įrangą atskiro muziejaus rinkinių apskaitai, numatant integracijos su išorinėmis sistemomis galimybę bei įdiegti sukurtą įrangą viename iš muziejų.
Antrajame etape numatytas specifikacijos patikslinimas, atsižvelgiant į šalių-dalyvių sukurtas RIS sistemas ir reikalingos programinės įrangos sukūrimas toms sistemoms integruoti.
Buvo numatyta, kad, remiantis 2001 m. Lietuvos kultūros ministerijos įsakymu sudarytos darbo grupės parengta Lietuvos muziejų kompiuterizavimo koncepcija, lietuviškąją EUREKA projekto MUSEUM ONLINE CATALOGUE (MOC) dalį sudarys originalaus ir visiškai naujo produkto – Lietuvos muziejų informacinės sistemos (LIMIS) – sukūrimas. Šiai sistemai buvo keliami šie reikalavimai:
IT pagalba sukurti originalų, modernų ir patikimą produktą – šiuolaikišką programinę įrangą – muziejaus rinkiniams valdyti ir informacijai pateikti vidiniais tinklais ir internetu, panaudojant Lietuvos dailės muziejaus patirtį bei modernizuojant ir praplečiant jo kompiuterizuotą rinkinių apskaitos sistemą;
vieningais standartais (tarptautiniais ir nacionaliniais terminijos, duomenų turinio bei formos, sisteminimo bei pateikimo vartotojui, informacijos kaupimo bei tvarkymo ir autorinių teisių) kaupti, tvarkyti, valdyti tekstinę ir vaizdinę informaciją apie muziejaus eksponatus;
pildyti, koreguoti naudojamus klasifikatorius, žinynus;
sisteminti eksponatus pagal nustatytus kriterijus;
atlikti informacijos paiešką ir pateikti jos rezultatus kompiuterio ekrane, juos spausdinti;
kurti ir spausdinti įvairius eksponatų apskaitos dokumentus (eksponatų apskaitos knygos, priėmimo-perdavimo nuolatiniam ar laikinam saugojimui aktai ir kt.), kartotekas (autorinė, dalykinė, medžiagų ir technikų, inventorinė, apskaitos, būklės, topografijos ir kt.);
pateikti trumpą ir tikslią tekstinę bei vaizdinę informaciją interneto vartotojams, parodų ir ekspozicijų lankytojams;
sukurti programinę įrangą ir parengti standartus pagal MOC reikalavimus;
padaryti sistemą lanksčią ir lengvai pritaikomą kitų muziejų poreikiams;
interneto technologijų pagalba teikti informaciją bei paslaugas vietos, Baltijos šalių, Europos ir viso pasaulio vartotojams;
sudaryti sąlygas glaudesniam muziejų bendradarbiavimui;
sudaryti galimybę muziejams prisijungti prie kitų kultūros paveldo duomenų bazių.
Projekto rengimą ir teikimą tvirtinti kiekvienoje šalyje–dalyvėje koordinavo tų šalių nacionaliniai EUREKA informaciniai centrai. Lietuvos dailės muziejui ir jo partneriui AB „ALNA“ ypatingai daug talkino Lietuvos nacionalinis informacinis EUREKA centras ir jo specialistai B.Bukauskaitė, centro direktorė, ir R. Petkevičienė, vyr. specialistė.
2002 rugsėjo 27 d. Odensėje, (Danija) Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA valstybių narių aukšto lygio „High Level Group“ekspertai patvirtino šį projektą. Jo trukmė 2 metai (2003 – 2004) bendra projekto apimtis buvo numatyta 430 tūkst. eurų.
Kadangi EUREKA projektai finansuojami tik iš nacionalinių išteklių, todėl faktiškai kiekviena šalis-dalyvė tapo tiesiogiai priklausoma nuo savo šalies galimybių remti šį projektą.
Lietuvoje mokslo ir studijų institucijų vykdomus EUREKA projektus remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas iš lėšų, skirtų mokslinėms programoms, kurios įgyvendinamos pagal tarpvalstybinius susitarimus, o Lietuvos įmones, dalyvaujančias EUREKA projektuose, remia Ūkio ministerija iš lėšų, skirtų pramonės konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti. Tačiau tai tik dalis lėšų, neviršijančių 75 proc. nacionalinės projekto dalies. Likusią dalį lėšų turi investuoti patys projekto dalyviai.
Svarstant Lietuvos projekto dalyvių finansavimą, 2002 m. paaiškėjo, kad Lietuvos mokslo ir studijų fondas pagal savo naująjį statutą negali finansuoti Lietuvos dailės muziejaus, nes šis nėra mokslo ar studijų institucija. Lietuvos kultūros ministerija pavedusi Lietuvos dailės muziejui dalyvauti EUREKA projekte, žadėjo paremti projektą, skirdama kasmet po 125 tūkst. Lt. Tačiau 2003 m. skyrė tik 50 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo skirtos tik 2003 m. lapkričio pabaigoje. Mūsų partnerius AB „ALNA“ (deja, irgi tik 25 proc. numatytos sumos) Ūkio ministerija finansavo 2003 m. liepos mėn. pabaigoje, todėl realiai lietuviškoji EUREKA projekto dalis pradėta įgyvendinti tik 2003 m. rugsėjo mėnesį ir tik su trigubai mažesnėmis lėšomis negu planuota.
Per minimą laikotarpį AB „ALNA“ programuotojai kartu su Dailės muziejaus darbo grupe keletą kartų susitiko su Kultūros ministerijos sekretoriumi R. Kvietkausku bei vyr. specialistu R. Senapėdžiu. Jie svarstė projekto vykdymą, jo apimtis ir perspektyvas susipažino su rašytine rinkinių apskaita ir jos specifika Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės, Vytauto Didžiojo karo, Lietuvos medicinos istorijos ir farmacijos, T. Ivanausko zoologijos, Lietuvos jūrų, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuose.
Išnagrinėjusi LDM kompiuterinę rinkinių apskaitos sistemą ir sulyginusi ją su lankytų muziejų rašytine apskaita, AB „ALNA“ darbo grupė parengė būsimos RIS sistemos specifikaciją ir šiuo metu atlieka programavimo darbus.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16