<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PROBLEMOS, NUOMONĖS

Ar pažįstame savo lankytoją? 
Muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai

Vilma KORLIENĖ

Lietuvos dailės muziejus

Paslaugas teikiančios įstaigos nuolatos ieško informacijos apie tai, ko žmonės nori ir kodėl jie to nori. Muziejus taip pat turi suprasti ir mokėti analizuoti rinkoje vykstančius procesus, gauti ir valdyti informaciją. Muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai teikia informaciją, kuri leidžia nustatyti lankytojų-vartotojų interesus. Šiandieną vis daugiau muziejininkų suvokia, kad savo lankytojų pažinimas yra sritis, kuri padeda geriau išsiaiškinti ir įgyvendinti muziejaus misiją ir tikslus. Muziejų lankytojų sociologinių tyrimų analizė padeda pasirinkti sėkmingo darbo kelią.

Muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai Vakarų Europoje
(Prancūzija, Vokietija)
Nuo XX a. 2 pusės Vakarų ir Vidurio Europos kraštų muzeologai ir sociologai svarsto naujos disciplinos – muziejinės sociologijos teorijos ir metodologijos bei praktikos ir metodikos problemas. Daugeliui tyrinėtojų ir praktikų daugiausia rūpi vienas muziejinės sociologijos aspektas – muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai. Tuo tikslu kuriamos jų teorinės ir metodinės nuostatos, atliekami sociologiniai tyrimai.
XX a. 7 dešimtmetyje Prancūzijoje Bourdieu ir Darbel studijoje „L’amour de l’art – les musées d’art européens et leur public“ („Meilė menui – Europos meno muziejai ir jų publika“) paskelbė pirmąsias sampratas apie meno muziejų lankytojų tyrimo specifiką1. Darbų apie muziejinės sociologijos problemas ir studijų apie muziejų lankytojų sociologinius tyrimus tuo metu paskelbė ir vokiečių, lenkų bei čekų muzeologai ir sociologai.
Muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai buvo atliekami tradiciniu būdu – anketine apklausa. Anketavimas yra seniausias lankytojų nuomonės tyrimo būdas. Jean Galar rinkinyje „Floriliege“, skirtame Luvro muziejaus lankytojams, gausu 200 metų senumo medžiagos iš muziejaus lankytojų knygų, laiškų, dienoraščių. Gausu komentarų paprastų lankytojų, rašytojų, diplomatų ir politikų, besistebinčių Luvro lankytojais: kareiviais, šeimomis, pameistriais bei jų skaičiumi (vidutiniškai 20 tūkst. per dieną, o sekmadieniais iki 30 tūkst.), elgesiu (susižavėjimu, nesupratimu, niekinimu)2. Tačiau iki XX a. vid. trūko kiekybinės informacijos. Tik anketinės apklausos sudarė galimybę visapusiškai pažinti lankytoją.
Nuo XX a. vid. muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai rutuliojosi itin sparčiai. Iš pradžių buvo domėtasi atskirų muziejų lankytojų sociologiniais tyrimais, o nuo XX a. 9 dešimtmečio pradėti globalesnio pobūdžio tyrimai.
1973 m. Prancūzijoje įkūrus Kultūros ministerijos Tyrimų ir perspektyvų departamentą, buvo pradėti reguliarūs tyrimai, davę pradžią sociologiniam požiūriui į lankytojus, tačiau negalima pasakyti, kad tai iš karto pakeitė muziejų veiklą. Tiktai 1977 m., atidarius Pompidou centrą, jame buvo pradėta skaičiuoti lankytojų visumą elektromagnetinių bilietų pagalba, siekta sužinoti skaičių ir lankytojų, lankančių muziejų nemokamai. Be to, anketų ir apklausų pagalba buvo bandoma išsiaiškinti lankytojų įpročius bei sudėtį.
XX a. 7 dešimtmetyje ‑ 8 dešimtmečio pradžioje lankytojų tyrimais buvo susidomėta Vokietijoje. Artūras Meieris skatino muziejų lankytojų tyrimus ir vertino juos kaip ateities veiklos efektyvumo garantą3.
Nuo 1982 m. Vokietijoje imta daryti daugelio regionų ir miestų muziejų lankytojų sociologinius tyrimus. Juos planuoja (numato strategiją, rengia metodiką) ir vykdo Muziejininkystės institutas Berlyne, jam talkina Sociologijos instituto Karlsruhe specialistai. 1990 m. Hanso Joachimo Kleino studijoje „Der Gläserne Besucher“ „Permatomas lankytojas“), kurioje apibendrinti 1984 m. vykdyta 40-ties muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai, nurodoma, kad atliktų sociologinių tyrimų ir jų duomenų analizavimo metodika turėtų sulaukti tiek mokslo pasaulio, tiek muziejų ir jų veiklą prižiūrinčių institucijų visapusiško dėmesio4.
1990 m. Prancūzijos muziejų direkcija, anketavimo būdu daugelyje šalies muziejų organizavo jų lankytojų sociologinius tyrimus5. Vienas pirmųjų prie šios programos prisijungė Luvro muziejus. Prie muziejaus Kultūros skyriaus buvo įkurta analizės ir vystymo grupė, kuri turėjo vykdyti kiekybinę analizę. Pirmoje analizėje, atliktoje 1993 m., anketinės apklausos būdu buvo siekiama sužinoti, kokį efektą duos Prancūzijoje numatyta darbo laiko ir darbo apmokėjimo reforma. Aštuoniomis kalbomis parengtos anketos buvo dalinamos kasose kas penkias dienas po šešioliktos valandos. Lankytojas išeidamas informacijos centre palikdavo užpildytą anketą, o kaip padėką už tai gaudavo atvirukų. Į anketos klausimus atsakė apie 51 proc. lankytojų. Buvo surinkta 120 tūkst. anketų. Tai sudarė palankias sąlygas pradėti ilgalaikių tyrimų programą. 40 tūkst. išnagrinėtų anketų šiandien sudaro Luvro duomenų bazę, kuri leidžia spręsti apie lankytojus pagal įvairius aspektus: sociodemografinę sudėtį, apsilankymo motyvus, lankymosi sezoniškumą ir pan.
Remdamasi Luvro muziejaus pavyzdžiu, Prancūzijos kultūros ministerijos Tyrimų ir perspektyvų departamentas priėmė sprendimą tęsti pradėtus tyrimus, juos atliekant siekti kuo didesnio tikslumo, o tyrimo rezultatus sieti su muziejų praktine veikla. Kiekvienas muziejus kas 3 mėnesius departamentui turėjo pateikti šiuos duomenis:
- mokančių už muziejaus lankymą lankytojų skaičių: mokančių už bilietą visą kainą ir sumažintą kainą;
- lankytojų pasiskirstymą savaitės dienomis, metų ketvirčiais, mėnesiais, paros metu (diena, vakaras);
- grupių skaičius: moksleivių, studentų, suaugusių;
- nemokamai muziejų lankančiųjų skaičius.
Nuoseklūs tyrimai Prancūzijos muziejų rinkodaros specialistams leido nustatyti svarbiausius lankytojų tipus (moksleiviai, vyresnio amžiaus žmonės, dailininkai, specialistai ir kt.) ir jų pagrindinius poreikius:
- siekimą dvasiškai tobulėti;
- rasti savo vietą visuomenėje;
- rasti savo vietą dailės pavelde, epochoje, regione;
- būtinybę susieti gautą informaciją su kasdieniu savo gyvenimu.
Sociologiniai lankytojų tyrimai Prancūzijoje įtakojo ir muziejų lankytojams teikiamų paslaugų pobūdį bei plėtrą. Muziejai, siekdami pritraukti daugiau lankytojų, muziejų lankymą stengiasi susieti su pramoga, atsipalaidavimu; su gera proga pažiūrėti į vitrinas ir nusipirkti suvenyrų, atsigerti gaivinančių gėrimų, pavalgyti, pailsėti6.
Prancūzijos muziejuose lankytojams skirtos paslaugos pagal pobūdį skirstomos į pagrindines, papildomas ir periferines. Pagrindinė paslauga – tai nuoroda į konkretų istorijos ar dailės objektą. Papildomų paslaugų paskirtis yra suteikti lankytojui papildomos informacijos (ekskursijų vadovo, audiogido paslaugos, informaciniai ženklai ir kt.). Periferinės paslaugos – maitinimo įmonės, drabužinės, parduotuvės, knygynai ir kt. Jos nėra tiesiogiai susijusios su muziejų lankymu, jas galima gauti kitoje paslaugų teikimo vietoje7.
Tokie teoriniai apibendrinimai yra pasiekiami nuolat ir sistemingai stebint bei tiriant muziejų lankytojus.

Lietuvos muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai
Skirtingai nei Prancūzijoje ar Vokietijoje, Lietuvos muziejų lankytojų tyrimai dar netapo sistemingi. Šis muziejinės sociologijos aspektas iki šiol nesulaukė tyrinėtojų dėmesio, šia tema, Lietuvoje nėra parašyta nei vienos studijos.
Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius kasmet rengia Lietuvos muziejų statistinių duomenų suvestines, kur dėmesio skiriama ir muziejų lankytojams. Tačiau čia pateikiamas tik metinis lankytojų skaičius, išskiriant duomenis apie organizuotus ir pavienius lankytojus, taip pat edukacinių užsiėmimų bei muziejaus renginių dalyvius.
1994 m. Lietuvos dailės muziejuje įkūrus Lankytojų aptarnavimo ir informacijos skyrių pradėta kaupti ir analizuoti platesnę, nei metinė lankytojų statistika, informaciją. Renkami visų LDM padalinių mėnesiniai lankytojų duomenys ir kasmet sudarinėjamos statistinės lentelės. Minėtas skyrius 1994-1995 m. pirmą kartą muziejuje atliko anketinę apklausą. Anketų pagalba norėta išaiškinti vidutinį statistinį lankytoją, jo nuomonę apie muziejų ir jo teikiamas paslaugas.
Antrą kartą LDM lankytojai buvo apklausiami 1999 m. gegužės mėn. per parodą „Žalgirio mūšis“, eksponuotą Taikomosios dailės muziejuje. Norėta sužinoti, kas daugiausia lankė parodą, kaip lankytojai vertino paslaugas (personalo, gido, informavimo), parodos sumanymą. 275 anketų analizė parodė, jog lankytojai palankiai vertina parodos sumanymą9. Dauguma lankytojų nurodė, kad paroda pateisino arba visiškai pateisino jų lūkesčius (45 ir 42,5 proc.). 59 proc. apsilankiusiųjų buvo moterys, 41 proc. – vyrai. Paaiškėjo, kad parodą daugiausiai lankė moksleiviai – 56,7 proc. ir ne vilniečiai ‑ 64 proc. Buvo pastebėta, kad veiksmingiausia parodos reklama yra per televiziją ir informacija, skelbiama mokyklose.
Ypač kruopščiai tirti Lietuvos dailės muziejaus suorganizuotos parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ lankytojai. Paroda atidaryta taip pat Taikomosios dailės muziejuje 1999 m. gruodžio 27 d., ji veiks iki 2003 m. pabaigos. Jos lankytojai tirti du kartus: 2000 m. vasario ir balandžio mėnesį. Iš vasario mėn. vykdytos apklausos paaiškėjo, kad 68,9 proc. parodos lankytojų buvo moterys, 31,1 proc. – vyrai, 26,0 proc. lankytojų sudarė moksleiviai, 20,0 proc. – pensininkai, 7,3 proc. – studentai. Tarp apklaustųjų net 60,3 proc. žmonių jau buvo lankęsi šiame muziejuje, o 37,0 proc. jame lankėsi pirmą kartą. Apsilankiusiuosius parodoje labiausiai sudomino Vilniaus katedros lobynas (41,5 proc.)10.
Atliekant parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ antrą tyrimą (balandžio mėn.) buvo siekiama sužinoti, kaip lankytojai vertina parodą, kas jiems labiausiai įsiminė. Apibendrinus lankytojų tyrimų duomenis paaiškėjo įdomus faktas. „Žalgirio mūšio“ parodoje 62 proc. apklaustųjų Taikomosios dailės muziejuje lankėsi pirmą kartą, o parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ 60,3 proc. apklaustų žmonių jau buvo lankęsi muziejuje anksčiau. Tai rodo, kad šis muziejus per „Žalgirio mūšio“ parodą išugdė savo lankytoją11. Galima teigti, kad statistinis parodos lankytojas yra 35-60 metų amžiaus.
2000 metų vasarą ir 2001 metų pavasarį Lietuvos liaudies buities muziejaus lankytojus tyrė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto sociologijos specialybės studentas Augustas Gutautas12. Anketinė apklausa vykdyta, norint nustatyti statistinio Liaudies buities muziejaus lankytojo paveikslą, jo poreikius, požiūrį į teikiamas paslaugas ir apskritai į muziejų. Anketoje buvo 15 klausimų apie muziejų ir 8 klausimai demografiniams respondento duomenims nustatyti. 254 lankytojų sociologinės apklausos anketų duomenys rodo, kad dauguma teigiamai vertina šio muziejaus specifiką atitinkančių renginių įvairovę ir kiekį, tačiau daugelis neigiamai vertino tualetų būklę ir leidimą įvažiuoti į muziejaus teritoriją automobiliu. Respondentai teigė, kad jiems trūksta informacijos apie Liaudies buities muziejų ir organizuojamus renginius. Bilietų kainos daugumai lankytojų atrodė normalios.
Muziejų ar galerijų lankytojų apklausas yra dariusios kai kurios kitos įstaigos.
1998 m. birželio-liepos mėn. Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyrius kartu su Ekonomikos departamentu atliko Vilniaus turistų apklausą. Jos tikslas buvo sužinoti pagrindines Lietuvos turizmo rinkos charakteristikas, gauti informacijos apie Vilnių aplankančius turistus. Vienas anketos klausimų buvo apie miesto muziejų ir meno galerijų lankymą. Apklausa buvo rengiama turistinio sezono metu ir per Pasaulinę lietuvių dainų šventę, tad buvo apklausta daug JAV piliečių. Iš viso apklausta 2122 užsieniečiai. Vilnių lankantys turistai, nepriklausomai nuo kelionės tikslo, aktyviai praleido laiką mieste, iš jų net 64 proc. apsilankė muziejuose13.
2000 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos Turizmo vadybos specialybės studentai atliko apklausą Kaune, prašydami atsitiktinai gatvėje sutiktų žmonių anketoje pažymėti tik vieną žodį, kuris jų nuomone, susijęs su „muziejumi“. Deja, 90 proc. apklaustųjų pasirinko apibūdinimą „nuobodu“14.
2001 m. sostinės muziejų sociologinius tyrimus darė ir Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros magistrantai. Tyrimai buvo atlikti mokyklose, gatvėse ir pačiuose muziejuose. Iš 50 apklaustųjų, teigusių, kad muziejuose apsilanko 1-2 kartus per metus, tik vienas galėjo tiksliai atsakyti į klausimą, kas juose tuo metu vyko. Trys sugebėjo įvardyti paskutinį lankytą muziejų bei jame vykusią parodą (tyrimo dienomis dailės muziejuose per dieną vidutiniškai apsilankė 5-6 lankytojai, tuo tarpu galerijose – apie 11). Visi respondentai, tarp jų ir gerai atsiliepę apie matytą parodą, nesižavėjo muziejų atmosfera, jų teikiamomis paslaugomis. Dalis juos apibūdino kaip nykius ar nepatogius, kitų atsakymai bylojo apie abejingumą. Iš trisdešimtyje Vilniaus mokyklų apklaustųjų mokytojų nei vienas nėra gavęs informacijos apie parodas-paskaitas ar edukacines programas tiesiogiai iš muziejų ar mokyklose, nors visi to pageidavo. 70% mokytojų teigė, jog viena svarbiausių nelankymo priežasčių yra mokamas įėjimas mokytojams (jie nežinojo, kad kai kuriuose muziejuose su grupe atvykęs mokytojas įleidžiamas nemokamai). Daugelyje muziejų su lankytojais bendraujantis personalas negalėjo suteikti informacijos apie būsimas parodas ir kitokius muziejaus organizuojamus renginius, nei viename tirtame muziejuje neteikiamos gidų paslaugos bent trimis pagrindinėmis Europos kalbomis.
Lietuvos muziejų lankytojų tyrimai tėra pradinėje stadijoje. Surinkta ir archyvuose kaupiama medžiaga dažniausiai yra epizodinė ir bendro pobūdžio (metinis muziejaus lankytojų skaičius), nėra palyginamosios ar statistinės analizės. Tai leidžia teigti, kad šie skaičiai tėra svarbūs tik buhalterinei apskaitai, nes lankomumas susijęs su pajamomis, gautomis už parduotus bilietus. Lankytojų skaičių muziejai nustato pagal parduotus bilietus, tačiau jie neturi duomenų apie atskiras lankytojų grupes – nemokamai lankančius muziejus, užsienio turistus, besilankančias šeimas, lankytojus poilsio dienomis ir t. t.

Išvados
XX a. antroje pusėje Vakarų ir Vidurio Europos muziejuose pradėti reguliarūs lankytojų tyrimai davė pradžią muziejinei sociologijai. Nuo XX a. 8 dešimtmečio pradžios didieji Vakarų ir Vidurio Europos muziejai pradėjo intensyviai vykdyti lankytojų sociologinius tyrimus, o nuo 9 dešimtmečio – kurti bendras lankytojų sociologinių tyrimų programas, apimančias kelis krašto regionų ar viso krašto atskirų tipų muziejus. Nors muziejų lankytojų tyrimai pradėti palyginti vėlai, tačiau šis procesas sparčiai plėtojosi. Netrukus muziejinė sociologija užėmė svarbią vietą muziejų vadyboje. 
Palyginti su kitomis Europos šalimis Lietuvos muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai pradėti gerokai vėliau – XX a. 10 dešimtmetyje. Kelių muziejų ir kt. institucijų atliktos lankytojų anketinės apklausos tėra pavieniai tyrimai, o surinkta informacija apie lankytojus dažniausiai yra bendro pobūdžio (metinis muziejaus lankytojų skaičius). Be to, lankomumo tyrimai atliekami epizodiškai, nėra duomenų ir analizės.

Išnašos:
1. Fourteau C. Une mise en oeuvre differente de l’OPP: l’observatoire du Louvre. Musee et service des publics. Paris, 2001. P. 52
2. Fourteau C. Une mise en oeuvre differente de l’OPP: l’observatoire du Louvre. Musee et service des publics. Paris, 2001. P. 53
3. Meier A. Museumssoziologie-eine neue Disziplin? Zu Arbeiten polnischer. Neue Museumskunde. Berlin, 1974, nr. 1. P. 73
4. Klein, H. J. Der gläserne Besucher: Publikumsstrukturen einer Museumslandschaft. Berlin, 1990. P. 7-8
5.
Fourteau C. Une mise en oeuvre differente de l’OPP: l’observatoire du Louvre. Musee et service des publics. Paris, 2001. P. 52
6. Dierking L. D. Role de l’interaction socials dans l’experience museale. Publics et Musees. Lyon, 1994. No. 4, janvier-juin. P 47
7. Lubytė E. Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus Vilniuje struktūrinis modelis. Menotyra. Vilnius, 2001. Nr. 4(25). P. 55
8. Lubytė E. Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus Vilniuje struktūrinis modelis. Menotyra. Vilnius, 2001. Nr. 4(25). P. 56. 
9.
Keršytė N. Muziejai ir visuomenė: jų tarpusavio sąveika. Muziejininkystės biuletenis. Vilnius, 2001. Nr. 2-3. P. 7.
10
. Jarockienė, N. Ryšiai su visuomene Lietuvos dailės muziejaus parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Iš Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika. Vilnius, 2002. P. 38. 
11. Jarockienė N. Ryšiai su visuomene Lietuvos dailės muziejaus parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika. Vilnius, 2002. P. 38. 
12. Keršytė N. Muziejai ir visuomenė: jų tarpusavio sąveika. Muziejininkystės biuletenis. Vilnius, 2001. Nr. 2-3. P. 7. 
13. Vilniaus miesto savivaldybė, Ekonomikos departamentas, Turizmo skyrius. 1998. Vilniaus turistų vasaros apklausos rezultatai. 1998. P. 2.
14.
Kamarauskienė D. Muziejaus išoriniai ir vidiniai ryšiai. Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika. Vilnius, 2002. P. 22.

Do We Recognize Our Visitor?
Sociological Researches of Museum Visitors 

Vilma KORLIENĖ

Lithuanian Art Museum

The author of the article compares experience of the sociological research of the Lithuanian museum visitors, and that of the Western Europe.
This type of research was started in Lithuanian in the last decade of XX-th century. The most detailed research is done about the exhibition: “Christianity in Lithuanian Art” in Lithuanian Art Museum (open from December 1999 until the end of 2003). The subjects of research were sexes of visitors, occupations of visitors (school children, students, and pensioners), how often they come to the museums, what they did recall from the expositions, how do they evaluate exhibitions. The rest of the research-material collected at the other expositions about visitors was limited: that was only the data about the number of visitors that museum needs for accountancy.

Contact: Vilma Korlienė
Lithuanian Art Museum
4 Didžioji / Bokšto 5 str., LT-2001 Vilnius
Tel (+370) 5 2628030
Fax (+370) 5 2126006.
Email: muziejus
@ldm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16