<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

SVETUR

Numizmatų konferencija Sankt Peterburge

Dalia GRIMALAUSKAITĖ, Gintaras DŽIOVĖNAS

Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyrius


Numizamatų konferencijos Sankt. Peterburge proginis medalis. Nuotr. iš LNM archyvo.

2003 m. balandžio 14-20 d. Sankt Peterburge vyko tarptautinė XI Rusijos numizmatų konferencija. Konferencija atidaryta ir plenariniai pranešimai buvo skaitomi Valstybiniame ermitaže, Teatro salėje, vėliau ji darbą tęsė Sankt Peterburgo Repino priemiestyje esančiame pensionate „Burevestnik“, įsikūrusiame ties Suomių įlanka. Ši konferencija buvo viena iš daugelio konferencijų ir susitikimų, skirtų Sankt Peterburgo 300 metų įkūrimo jubiliejui paminėti. 
Dalyvauti konferencijoje organizacinis komitetas gavo 215 paraiškų. Trečdalis ketinusių dalyvauti dėl įvairių priežasčių neatvyko. Nepaisant to, per 5 konferencijos dienas buvo perskaityta 110 ir aptarimams stenduose pateikti 35 pranešimai, skirti numizmatikai, medalininkystei, faleristikai, bonistikai, heraldikai, sfragistikai. Plenariniame posėdyje, vykusiame Ermitaže, pranešimus skaitė žymūs Rusijos numizmatai Vsevolodas Potinas, Jevgenija Ščiukina, Magdalina Dobrovolskaja, Nina Ivočkina (Valstybinis ermitažas), Piotras Gaidukovas (Rusijos mokslų akademija) ir kiti. Vėliau konferencijos darbas buvo suskirstyta pagal tematiką: 15 dieną nagrinėtos antikos ir Bizantijos, 16 dieną – Rytų ir Vakarų Europos, 17 dieną – Rusijos numizmatikos, 18 dieną – medalių meno ir faleristikos problemos. Konferencijoje dalyvavo numizmatai, muziejininkai, archeologai, istorikai, kolekcininkai iš Baltarusijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Ukrainos, Vokietijos.
Šių metų konferencijoje pranešimų, skirtų LDK numizmatikai ir su jos istorija susijusioms temoms, buvo tik keli. Iš Lietuvos buvo pateikti du Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatų pranešimai: Dalios Grimalauskaitės – „Vilniaus universiteto numizmatikos kabinetas (pagal 1835 m. rankraštinius katalogus)“ (Минцкабинет Императорского Виленского Университета (по рукописным каталогам 1835 г.) ir Gintaro Džiovėno „Lenkijos – Lietuvos unijos atgaivinimo idėja XX a. pirmo ketvirčio medaliuose ir ženkluose“ (Идея возрождения польско-литовской унии в медалях и знаках первой четверти ХХ в.). Lietuvos atstovų dalyvavimą tarptautinėje XI Rusijos numizmatų konferencijoje Sankt Peterburge parėmė Lietuvos kultūros ministerija, suteikusi muziejininkams edukacines valstybės stipendijas. 
Dar vieno pranešimo, įeinančio į tyrimų temą „Numizmatika ir jos kolekcionavimas Lietuvoje“ (šių eilučių autorės su bendraautoriumi Baltarusijos numizmatu Ivanu Sinčiuku „Du XVII a. monetų komplektai-lobiai iš Vilniaus universiteto rinkinio“ (Два кладовых комплекса XVII в. из собрания Виленского университета) tezės buvo išspausdintos konferencijos leidinyje. Numizmatas Ivanas Sinčiukas atkreipė dėmesį į LDK XVI-XVII a. dokumentuose užtinkamas 48, 60 ir 75 grašių kapas. Iki tol numizmatai kapos sąvoką automatiškai siedavo tik su skaičiumi 60.
Gražaus numizmatų visuomenės įvertinimo susilaukė Liudmilos Gavrilovos (Kremliaus muziejus, Maskva) pranešimas apie medalių, skirtų Žečpospolitos padalinimams, istorijos raidą. Buvo paskelbti Rusijos mokslų akademijos archyvo Sankt Peterburgo filiale rasti iki šiol nežinomi medalių projektai. Dmitrijaus Peterso ir Dmitrijaus Feldmano pranešime „Apdovanojimo medaliai žydams už dalyvavimą 1812 m. Tėvynės kare“ „Наградные медали евреям за участие в Oтечественной войне 1812 г.“ teigta, kad buvusios LDK žemių žydai per 1812 m. karą išliko ištikimi carinei valdžiai ir nemažai prisidėjo prie Napoleono armijos sutriuškinimo. Už tai jie buvo apdovanojami medaliais. Pažymėta, kad nemažai žydų ir po 1812 m. karo toliau dirbo slaptą agentūrinį darbą, už kurį taip pat buvo apdovanojami medaliais. Įspūdingas, gausiai iliustruotas vaizdine medžiaga buvo ir Michailo Asvariščiaus (Rusų muziejus, Sankt Peterburgas) pranešimas apie XVIII a. pab. – XIX a. pr Rusijos Maltos ordino. mundurus.
Maskvos archeologinių tyrimų centro generalinio direktoriaus Aleksandro Vekslerio ir direktoriaus pavaduotojo S. Petuchovo pristatyta informacija buvo skirta 1999 – 2002 m. Maskvoje rastų XV–XVII a. monetų komplektų (keturiuose objektuose buvo surinkta apie 1800 monetų ir plombų) pirminei analizei. Pranešimas sulaukė didelio susidomėjimo, tačiau buvo išreikštas ir susirūpinimas dėl radinių fiksacijos bei monetų likimo. Šiuo metu Maskvos centre vyksta nemažai didelių statybų, kuriose turi dalyvauti ir archeologai. Tačiau dažniausiai iki įžemio nekasama, ataskaitose tikslios monetų radimvietės nenurodomos, dalis monetų prarandama dėl objekto priežiūros ir archeologų operatyvumo ir suinteresuotumo stokos ir t.t. Rastos monetos saugomos Archeologinių tyrimų centre, apie jas neskelbiama ir jos faktiškai yra neprieinamos tyrinėtojams. Maskvos numizmatų nuomone, tarp radinių yra monetų, kurių paskelbimas sukeltų sensaciją Rusijos numizmatikoje. Susirūpinimą išreiškusi Numizmatikos problemoms spręsti komiteto narė, žymi Rusijos XVI-XVII a. monetų tyrinėtoja Ala Melnikova (Valstybinis istorijos muziejus, Maskva) pasiūlė parengti peticiją, skirtą Archeologinių tyrimų centrui, kuria remiantis būtų galima pagreitinti ir sunorminti monetų iš archeologinių tyrimų perdavimą muziejams. 
Konferencijoje buvo diskutuojama ir apie Rusijoje egzistuojančią monetų klastojimo problemą, kuri, pastaraisiais metais itin suaktyvėjus prekybai antikvariniais daiktais, tapo nepaprastai aktuali. Fiziko Aleksandro Chramenkovo (Rusijos mokslų akademija, Maskva) pranešimas apie 1704-1708 m. lietas kapeikas ir po jo kilusi diskusija parodė, kad šiuo metu muziejininkai neturi galimybių „apsiginti“ nuo puikiai pagamintų monetų klastočių. Brangūs monetų gamybos technikos, metalo tyrimai, muziejų numizmatams ir kitų akademinių įstaigų darbuotojams neleidžia dėl lėšų stokos nustatyti monetų autentiškumą. Liūdniausia, kad klastojamos ne tik retos ir brangios monetos. Tai daro numizmatikos kolekcionavimą rizikingu užsiėmimu ir tuo pačiu mažiau patrauklų. Pažymėsime, kad ši problema aktuali ir Lietuvos numizmatams, nes klastojamos ir LDK monetos, be to, dalis užsieniui skirtų rusiškų monetų klastočių nusėda pakeliui, t.y. Lietuvos kolekcijose.
Gyvo aptarimo susilaukė  ir pačių pranešimų naujoviškumas ir lygis. Konferencijos organizacinio komiteto narys, Valstybinio ermitažo Numizmatikos skyriaus vedėjas Vitalijus Kalininas akcentavo, kad konferencija – tai ir numizmatų meistriškumo mokykla. Todėl ir ateityje komitetas neketina pranešimų recenzuoti. Tačiau bus atižvelgta į siūlymą aktualių ir įdomių pranešimų tezėms skirti 3-4 puslapius kompiuterinio teksto (dabar tezių apimtis  ribojama iki 2 puslapių, šriftas 14, tarpas 1,5).
Kaip ir kiekvienais metais, 2003 m. konferencijai taip pat buvo išleistas tezių rinkinys: Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Санкт Петербург, 14-18 апреля 2003 г. Тезисы докладов и сообщений (Санкт-Петербург, 2003). Tai – trumpų ir informatyvių straipsnių (su nuorodomis) rinkinys. Leidinio gale pateikiami sutrumpinimai ir autorių rodyklė, konferencijos dalyvių elektroninio pašto adresai. Kiekvienais metais autorių skaičius didėja (2000 m. leidinyje buvo paskelbta 174 tezes, 2003 m. – 210). Leidinio tiražas tik – 500 egz., todėl net konferencijos metu jį sunku įsigyti (tezių autoriai gauna po 1 egz. nemokamai). 
Numizmatų susibūrimų vienas svarbiausių tikslų – susipažinti ir įsigyti naujausios literatūros, kuri, beje, Lietuvos bibliotekose beveik nekomplektuojama. Šiais metais Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatikos biblioteka pasipildė: Л.М. Гаврилова. Русская историческая мысль и медальерное искусство в эпоху Екатерины  (Санкт-Петербург, 2000); С.С. Левин. Орден святого апостола Андрея первозваного (1699-1917). Орден святой великомученицы Екатерины (1714-1917). Списки кавалеров и кавалерственных дам (Москва, 2003); Нумизматический сборник 2003 (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2003); П.Ф.Рябченко, В.И. Бутко Боны России. Т.1 (Киев, 2000); С.В.Зверев, Т.Ю.Стукалова. Всероссийские нумизматические конференции I – IX (1993-2001 гг.) Библиографический указатель (Москва, 2002). Taip pat įsigyta ir kitų Rusijos numizmatikos leidinių bei periodikos.
2003 m. konferencijos proga Sankt Peterburgo monetų kalykla nukaldino medalius (vario-nikelio lydinys), kurie buvo įteikiami pranešimus skaičiusiems konferencijos dalyviams. Konferencijos metu buvo platinami ženkleliai, pagaminti Valstybinio istorijos muziejaus (Maskva) restauravimo dirbtuvėse iš 1867-1914 m. Rusijos 10 kapeikų sidabrinės monetos. Ženkleliai su Petropavlovsko tvirtove ir konferencijos atributais. Nedidelė jų dalis – numeruoti.
Per konferencijos uždarymą organizacinio komiteto iniciatyva buvo priimtas kreipimasis dėl Rusijos valstybinio archyvo iškeldinimo iš Senato ir Sinodo rūmų, esančių Isakijaus aikštėje Sankt Peterburge. Pagal Rusijos Federacijos vyriausybės 2002 m. priimtą sprendimą 6,5 milijonų bylų saugantis archyvas, įsikūręs rūmuose, specialiai jam pastatytuose 1835 m., būtų uždarytas, o pastatai perduoti Rusijos Prezidento administracijos žinion. Laukiant naujų archyvo patalpų būtų ne tik keleriems metams paralyžiuotas Rusijos ir užsienio mokslininkų darbas, bet ir neišvengiamai įvyktų praradimų dėl archyvo fondų perkėlimo. Konferencijos dalyviai, kurių dauguma yra šio archyvo lankytojai ir vartotojai, pritarė kreipimuisi sustabdyti archyvo griovimą. 
Paskutinę konferencijos dieną buvo surengta pažintinė kelionė į Vyborgą. Aplankytas Vyborgo istorijos muziejus, esantis XIII a. pabaigoje švedų pastatytoje (vėliau kelis kartus rekonstruotoje) pilyje, vaizdingas Monrepo muziejus-draustinis. Valstybiniame ermitaže aplankyta paroda, skirta žymiam medalininkui, kolekcininkui, mokslininkui Jokūbui Reicheliui (1760-1856) (jo numizmatikos kolekcija saugoma Ermitaže).
Kiekvieną pavasarį Rusijos numizmatų konferencijas organizuoja nuolatinis Numizmatikos tyrimų ir koordinavimo centras – Numizmatikos problemoms spręst komitetas, kurį sudaro Valstybinio ermitažo ir Valstybinio istorijos muziejaus Numizmatikos skyrių specialistai. Jau kelinti metai konferencijas remia Rusijos humanitarinis mokslinis fondas. Valstybinio ermitažo 2003 m. konferencija buvo suorganizuota Numizmatikos skyriaus darbuotojų pastangomis, o 2004 metų konferenciją rengia Maskvos numizmatai.

Conference of Numismatists in Saint-Petersburg

Dalia Grimalauskaitė, Gintaras Džiovėnas

Lithuanian National Museum, Department of Numismatics

There are the most interesting reports from the Conference of Numismatists in Saint Petersburg of April 14-20, 2003, presented in the article. There were, also, discussions about the falsifications of the ancient coins, which is actual for Lithuanian numismatists, also, because nowadays there were professionally falsified coins of Lithuanian Grand Duchy found; the falsified Russian coins also appear in the Lithuanian market.

Contact: Lithuanian National Museum
Department of Numismatics
1 Arsenalo str., LT-2600 Vilnius
Tel. (+370) 5 212 0250
Fax (+370) 5 2611023.
Email: numizmatika@lnm.lt 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16