<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS VEIKLA 2004 METAIS

Seminarai:

 • 2004 m. kovo 24 d. „Multikultūrinės edukacinės programos muziejuose“
  (vyko Kėdainių krašto muziejuje)
 • 2004 m. spalio 11-12 d. „Muziejų edukacinės programos“
  (surengė Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras)
  Aptartos temos:
      Edukacijos samprata muziejuje. Istorija ir dabartis.
      Suvokimo psichologija: darbas su skirtingo amžiaus žmonių grupėmis, darbas su muziejaus objektu.
      Muziejaus pedagoginis potencialas: edukacinės veiklos muziejuje galimybės.
      Ryšiai su visuomene.
      Edukacinių programų tyrimai: teorija ir praktika.
 • 2004 m. lapkričio 11 d. „Dailė kaip terapijos forma“
  (surengė Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Projektai:

 • „Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė“.
  Projekto tikslai:
      įvertinti Lietuvos muziejų edukacinę veiklą;
      atlikti visuomenės poreikių analizę;
      išsiaiškinti Lietuvos muziejų galimybes edukacijos srityje.
  Lietuvos muziejų lankytojų – mokytojų poreikių sociologinis tyrimas
  Muziejų lankytojų tyrimų būta ir anksčiau, tačiau tai pirmasis edukacinio pobūdžio tyrimas.
  Tyrimas rėmėsi anketinės apklausos, atliktos 2004 m. kovo – birželio mėnesiais duomenimis.
  Apklausos tikslas – išsiaiškinti, ar muziejų edukacinės programos yra žinomos mokyklose, kaip jas vertina mokytojai. Anketos buvo išsiųstos visiems Lietuvos muziejams elektroniniu paštu. Muziejininkų prašyta apklausti mokytojus, kurie dalyvauja muziejų edukacinėje veikloje. LMA Švietimo sekcijos valdybos parengtas anketas užpildė ir apibendrintus duomenis atsiuntė 7 muziejai: Jonavos krašto muziejus, Kėdainių krašto muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Molėtų krašto muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus.  Apklausta 819 respondentų – mokytojų, apsilankiusių su mokiniais minėtuose muziejuose.
  Remiantis mokytojų atsakymais, jų poreikiais siekta pagerinti muziejų veiklą, muziejininkų ir lankytojų bendradarbiavimą. Buvo tikimasi, bendradarbiaujant su LR švietimo ir mokslo ministerija, lankymąsi muziejuose įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas.
  Tyrimą atlikti padėjo VU Komunijacijos fakulteto muziejininkystės studijų studentės. Tyrimo rezultatai pristatyti 2004 m. spalio 11–12 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro surengtame seminare „Muziejų edukacinės programos“.
  Lietuvos muziejų edukacinių programų analizė
  Tyrimo metu buvo paprašyta visų Lietuvos muziejų pateikti informaciją apie jų rengiamas edukacines programas. Visiems Lietuvos muziejams buvo išsiųstos anketos, kurių pagalba buvo tikimasi išsiaiškinti kiekybinius ir kokybinius muziejų edukacinės veiklos parametrus. Atsiųstą informaciją apie edukacines programas buvo žadama pateikti LMA internetiniame puslapyje, LR švietimo ir mokslo ministerijos leidžiamuose leidiniuose, gavus finansinę paramą išleisti atskirą leidinį. LMA anketas užpildė 23 muziejai. Nedidelis į LMA kvietimą atsiliepusių muziejų procentas galėtų byloti tiek apie menką muziejų dėmesį edukacinėms programoms, tiek apie nepakankamą viešųjų ryšių svarbos muziejaus institucijai suvokimą.
  Neaktyvus muziejų dalyvavimas, skirtingai pateikta informacija anketose neleidžia daryti galutinių išvadų, todėl informuojame, kad tyrimas tęsiamas. Visų muziejų prašytume iki 2005 m. balandžio 1 d. atlikti Lietuvos muziejų lankytojų – mokytojų poreikių sociologinį tyrimą bei atsiųsti užpildytas anketas, kuriose turėtų atsispindėti visa informacija apie edukacines programas. LMA Švietimo sekcijos valdyba tikisi, kad projektas bus įgyvendintas ir jo rezultatus bus galima pristatyti 2005 m. rudenį.

Planai 2005 m.

 • Švietimo sekcija planuoja surengti seminarus Anykščiuose, Klaipėdoje ir Vilniuje.

 • Įgyvendinti projektą „Idėjų mugė“ (parėmė LR kultūros ministerija).

 • Išleisti leidinį „Lietuvos muziejų edukacinės programos“ (parėmė LR kultūros ministerija)

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08