ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Informacijos ir
leidybos
Rinkinių apskaitos,
saugojimo ir
apsaugos
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
Vadybos
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

VADYBOS SEKCIJA

METŲ MUZIEJININKO VARDO SUTEIKIMO
IR PREMIJŲ SKYRIMO
 NUOSTATAI

(projektas)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metų muziejininko vardą suteikia ir premijas skiria LMA ir Kultūros ministerija, siekdami skatinti geriausiai dirbančius Lietuvos muziejininkus.
2. Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą , saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių,dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties skleidimą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje.
3. Skiriama viena premija už Metų muziejininko vardą - 5000 Lt (penki tūkstančiai litų), ir dvi paskatinamosios premijos muziejininkams po 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų).
4. Premijos mokamos iš Kultūros ministerijos biudžeto, LMA ir kitų fondų.
5. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premijos įteikiamos kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną.

II. METŲ MUZIEJININKO VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

6. Metų muziejininko vardui gali būti pristatomi visų Lietuvos muziejų darbuotojai.
7. Kandidatus Metų muziejininko vardui gauti turi teisę siūlyti Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, Savivaldybių muziejų bendrija, kitos visuomeninės muziejų organizacijos, muziejų administracijos ir kolektyvai, apskričių, savivaldybių administracijos kultūros skyriai. 
8. Metų muziejininko vardui suteikti ir premijoms skirti sudaroma vertinimo komisija (toliau - Komisija).
9. Komisiją sudaro 9 nariai: 3 narius į ją deleguoja Kultūros ministerija, 4 - Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, 2 Savivaldybių muziejų bendrija. Komisijos pirmininkas išrenkamas iš komisijos narių tarpo pirmojo posėdžio metu.
10. Komisijos sudėtis bei jos pirmininkas trims metams tvirtinami kultūros ministro įsakymu.
11. Išsamios kandidatų Metų muziejininkų vardui gauti veiklos charakteristikos bei veiklą atspindintys kandidatų darbai (jei tokių yra) ar jų kopijos turi būti pateikiami Komisijai ne vėliau kaip mėnuo prieš Tarptautinę muziejų dieną (gegužės 18 d.) Teikėjai – 7 str. nurodytos institucijos.
12. Metų muziejininko vardas tam pačiam laureatui gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 5 metų.
13. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų suteiktų vardų ar gautų premijų.
14. Remiantis Komisijos išvadomis Geriausio metų muziejininko vardas suteikiamas ir premijos skiriamos kultūros ministro įsakymu.

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

15. Komisijos posėdžio datą skelbia komisijos pirmininkas.
16. Komisijos nariai iki posėdžio dienos privalo susipažinti su pateiktomis kandidatų charakteristikomis ir darbais.
17. Jeigu komisijos narys (-iai) yra pristatomas (-i) Metų muziejininko vardui ir (ar) premijoms gauti, jis (jie) Komisijos darbe nedalyvauja.
18. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
19. Komisijos sprendimai priimami visų komisijos narių balsų dauguma.
20. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08