<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
 
LIETUVOS MUZIEJŲ BIČIULIAI
2003-ųjų metų Lietuvos muziejų bičiulių nominacijos paskirtos
 
Lietuvos nacionalinis muziejus
Prof. Mykolui Michelbertui, archeologui, Lietuvos nacionalinio muziejaus tarybos nariui, Numizmatikos ir Archeologijos skyrių pastoviam konsultantui, vienam iš metraščio „Numizmatika” sudarytojų.
 
Lietuvos dailės muziejus
Dr. Genovaitei Kazokienei, Australijos visuomenės ir kultūros veikėjai Lietuvos dailės muziejui dovanojusiai neįkainuojamai vertingą Australijos ir Okeanijos tautų meno kolekciją, kuri šiuo metu eksponuojama Klaipėdos paveikslų galerijoje.
 
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus
Gioran‘ui A. Oldiek‘ui, Norvegijos kultūrinių mainų fondo 3,14 prezidentui. Gioran‘as Oldiek‘as į Lietuvą pirmąkart atvyko 1974 metais. Nuo 1990 m. nuolat čia lankosi. 1998 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis nubrėžė plačias bendradarbiavimo perspektyvas, kurios pradėtos Kaune, plečiasi ir per kitas šalis: projektai iš M.K.Čiurlionio dailės muziejaus keliauja į Latviją, Estiją, Suomiją, Norvegiją ir atvirkščiai. Jo dėka surengta 28 tarptautinės parodos M.K.Čiurlionio dailės muziejuje ir šešios už Lietuvos ribų.
 
Lietuvos jūrų muziejus
Rimantui Cibauskui, Bendros Lietuvos-Švedijos įmonės „PAJŪRIO ASARUMAS” valdybos pirmininkui-savininkui , pastoviam Lietuvos jūrų muziejaus renginių rėmėjui ir delfinės Gabi globėjui.
 
Lietuvos liaudies buities muziejus
Vyteniui Neverdauskui, UAB „Ūkininko patarėjas“ direktoriui, vyriausiajam redaktoriui už nuolatinį Liaudies buities muziejaus renginių populiarinimą.
Valentinui Marcinkevičiui, UAB „Kamesta“ generaliniam direktoriui ir valdybos pirmininkui
už nepriekaištingą ir kokybišką Liaudies buities muziejaus kelių ir teritorijos tvarkymą. Aplinkos pasikeitimus puikiai įvertino užsienio analogiškų muziejų specialistai.
 
Lietuvos aviacijos muziejus
Josifui Legenzovui, UAB „Helisota“ generaliniam direktoriui, Lietuvos aviacijos muziejaus tarybos nariui, Aviacijos įmonių asociacijos viceprezidentui už intelektualinę ir finansinę paramą įrengiant naują muziejaus ekspoziciją.
 
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Gražbylei Venclauskaitei, advokatei, „Aušros“ muziejaus donatorei, 1991 m. Gražbylė ir Danutė Venclauskaitės savo tėvų namą (Šiauliai, Vytauto g. 89) padovanojo Šiaulių „Aušros“ muziejui. 1992 m. dovanotieji rūmai oficialiai pavadinti Venclauskių namais. Nuo 1995 m. juose veikia dailės ir Venclauskių šeimai skirtos ekspozicijos.
 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Linui Brogai, inžinieriui, literatui, vertėjui, globojusiam ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui perdavusiam aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės kultūrinį palikimą.
 
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Virginijai Kochanskytei ir Petrui Venslovui, Kauno Valstybinio teatro aktoriams už aktyvų dalyvavimą literatūriniuose Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir kitų Lietuvos muziejų renginiuose.
 
Trakų istorijos muziejus
Ovidijui Jankauskui, AB „Kalnapilis“ ir AB „Vilniaus tauras“ generaliniam direktoriui, aktyviam Trakų istorijos muziejaus renginių, parodų ir Viduramžių švenčių rėmėjui.
 
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Audronei Zitai Dragūnevičiūtei - Pakštys, Amerikos lietuvių respublikonų federacijos ir Lietuvos NATO koordinatorei, Centrinės ir Rytų Europos koalicijos NATO darbo grupės narei , Vytauto Didžiojo karo muziejui paukojusiai 3000 JAV dolerių.
 
Kauno apskrities Pedagoginis muziejus
Tomui Kučinskui, AB „Švyturys-Utenos alus“ generaliniam direktoriui nuolatinį bendradarbiavimą ir nuoširdžią paramą muziejaus renginiams.
 
A. Mončio namai - muziejus
Dariui Gerasimavičiui, gydytojui-stomotologui už šiuolaikinio profesionalaus meno parodų organizavimą A. Mončio namuose - muziejuje visuomeniniais pagrindais.
 
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
Prof. Vladui Žukui, literatūrologui, knygotyrininkui, talkininkavusiam įkuriant Marijos ir Jurgio Šlapelių namą-muziejų, parengiant jo veiklos perspektyvinę programą bei įkuriant Marijos ir Jurgio Šlapelių fondą, aktyviam muziejaus kultūrinės veiklos dalyviui ir jo tarybos nariui.
 
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Irenai Šimanauskienei, daktaro Kazio Griniaus dukterėčiai, už gerą valią ir paramą
įrengiant Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinę ekspoziciją.
M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
Stasiui Pociui, UAB „Restauravimo projektai“ direktoriui už labdaringus darbus ir patarimus, restauruojant eksponatus, remontuojant M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus patalpas.
 
Literatūrinis A.Puškino muziejus
Dr. Jelenai Bachmetjevai, rusų romansų mylėtojų draugijos „Melos“ pirmininkei, ilgametei Literatūrinio A.Puškino muziejaus „Markučių dvarelio muzikinės svetainės“ vedėjai, už koncertų, literatūrinių-muzikinių vakarų poeto A.Puškino gyvenimo ir kūrybos temomis organizavimą bei nuolatinį muziejaus veiklos populiarinimą Lietuvoje ir Rusijoje.
 
Janinos Monkutės-Marks muziejus - galerija
Sauliui Grinkevičiui, UAB "Vesiga" generaliniam direktoriui, pagrindiniam Janinos Monkutės-Marks muziejaus - galerijos mecenatui ir rėmėjui už paramą rengiamiems džiazo muzikos koncertams. Tai vienas iš didžiausių kultūros, švietimo, socialinių reikalų ir sporto mecenatų Kėdainiuose.
 
Alytaus kraštotyros muziejus
Vytautui Zambacevičiui, AB „Alkesta“ direktoriui, asociacijos „Lietuvos keliai“ valdybos pirmininko pavaduotojui už nuolatinį pagrindinių Alytaus kraštotyros muziejaus renginių, švenčių, konferencijų rėmimą.
 
Druskininkų miesto muziejus
Domininkui Akstinui, rezistencinės literatūros ir poezijos leidėjui, kolekcininkui ir kultūrininkui už Druskininkų miesto muziejui iš savo asmeninės kolekcijos padovanotą XIX a. pab. - XX a. pr. atvirukų rinkinį, liudijantį Druskininkų kurorto atsiradimą ir populiarumą.
 
Joniškio kultūros ir istorijos muziejus
Ilonai Osipovai, UAB Joniškio r. laikraščio „Sidabrė” redakcijos žurnalistei, literatų klubo „Audruvė” vadovei už nuopelnus populiarinant Joniškio kultūros ir istorijos muziejaus vardą visuomenėje.
 
Jonavos krašto muziejus
Jonui Sirvydžiui, AB „Achema“ generaliniam direktoriui už nuolatinį bendradarbiavimą ir paramą Jonavos krašto muziejui
 
Jurbarko krašto muziejus
Danutei ir Vincui Norkaičiams, mokytojams kraštotyrininkams Jurbarko krašto muziejaus įkūrėjams už nuolatinį rūpestį turtinant muziejaus rinkinius.
 
Kėdainių krašto muziejus
Vandai Paknienei, AB „Vilniaus bankas“ Kėdainių filialo direktorei už paramą Kėdainių krašto muziejui organizuojant klasikinės muzikos koncertus, kitus renginius.
 
Kelmės krašto muziejus
Franciškai Žiauberienei, dailininko grafiko Edmundo Žiauberio (1932- 1985) našlei, už Kelmės krašto muziejui padovanotas 78 akvarelės, pastelės, grafikos darbus bei 32 šaržus.
 
Kretingos muziejus
Juozui Šiauliui, AB „Žemaitijos linai“ direktoriui, Kretingos muziejaus tarybos nariui, klubo „Kretingos krašto ainiai“ prezidiumo pirmininko pavaduotojui už Kretingos muziejaus edukacinių programų bei parodų finansinę paramą.
 
Mažeikių muziejus
Vladui Lisaičiui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, grafikui, akvarelininkui, tapytojui, dizaineriui padovanojusiam Mažeikių muziejui 79 plakatus, 45 paveikslus, 40 piešinių eskizų.
 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Dr. Michaeliui Forbekui (Michael Vorbeck), teisės daktarui, ilgamečiam Europos Tarybos aparato darbuotojui, dabar pensininkui už vertingą Klaipėdos miesto ir krašto istorijai medžiagą iš savo senelio bei tėvo asmeninių archyvų, kaupiamą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje esančiame Forbeko fonde.
 
Molėtų krašto muziejus
Doc. Kaziui Strazdui, Stiklo muziejaus Balninkuose įkūrėjui, padovanojusiam Molėtų krašto muziejui bei Balninkų stiklo muziejui ir paveikslų galerijai didžiąją savo šeimos stiklo dirbinių kolekcijos dalį, t.y. 136 stiklo eksponatus ir muziejaus stiklo dirbiniams tirti septynias paties parašytas arba į lietuvių kalbą išverstas knygas apie Lietuvos stiklą bei stiklo technologiją.
 
Švenčionių „Nalšios“ muziejus
Palmirai Krivickienei (Pakalnytei), Lazdinių - Adutiškio folkloro ansamblio vadovei už nuolatinį daugiametį glaudų ryšį su „Nalšios“ muziejaus Etninės kultūros skyriumi bei vertingos tautosakinės ir paprotinės medžiagos perdavimą muziejaus fondams.
 
Neringos istorijos muziejus
Ričardui Krištapavičiui, architektui, Lietuvos Nacionalinės premijos laureatui už ilgametį bendradarbiavimą su Neringos istorijos muziejumi bei nemokamą Kuršių nerijos gyventojų Verslų ir naujosios muziejaus ekspozicijos suprojektavimą.
 
Panevėžio kraštotyros muziejus
Sauliui Saladūnui, fotografui, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariui už finansinę paramą ir foto paslaugas Panevėžio kraštotyros muziejui pristatant senosios miestelių fotografijos rinkinius visuomenei.
 
Pasvalio krašto muziejus
Zenonui Nisteliui, poetui, už išsaugotas savo tėvo - vieno pirmųjų Lietuvoje kultūrtechnikų - Jono Nistelio darbo priemones, padovanotas Pasvalio krašto muziejui. Šiam muziejui dovanojo nemažai retų leidinių ir tėvo surinktų senųjų ir naujesnių laikų žemėlapių. Iš jų muziejuje buvo surengta kartografijos paroda 2001 metais. Krašto muziejui dovanojo ir labai retų eksponatų - Andrioniškyje (prie Anykščių) nukritusią meteorito skeveldrą, kuri eksponuojama krašto geologiją atspindinčiame muziejaus skyriuje.
Taip pat Zenonas Nistelis parengė Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinei sodybai Krinčine specialią iškabą - medžio raižinį.
 
Raseinių krašto istorijos muziejus
Onai Babonienei, Lietuvos Respublikos Seimo narei, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, šeimos ir vaiko reikalų komisijos narei už moralinę ir finansinę paramą Raseinių krašto istorijos muziejui.
 
Rokiškio krašto muziejus
Angelo Frosio, italų verslininkui, menininkui, Rokiškio krašto muziejaus mecenatui už jo dėka ir iniciatyva restauruotas muziejaus patalpas, už tarptautinių prakartėlių parodų organizavimą. Taip pat A.Frosio muziejui dovanojo daugiau kaip 20 savo modernistinio stiliaus kūrybos darbų.
 
Šilalės krašto muziejus
Aldonai Gedvilienei, Šilalės r. vyr. paminklotvarkininkei, kraštotyrininkei, kalbininko K.Jauniaus muziejaus įkūrėjai, už nuolatinį Šilalės krašto muziejaus rinkinių gausinimą.
 
Šilutės muziejus
Arianos ir Jono Bortkevičių šeimai už Šilutės muziejui perduotą Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos kūrimosi ir veiklos dokumentų, laikraščio „Lietuvos pajūris“ komplektų, Vydūno kūrybos ir kitą archyvinę medžiagą, atspindinčią išeivių iš Mažosios Lietuvos gyvenimą ir veiklą Kanadoje.
 
Skuodo muziejus
Petrui Brazauskui, tautodailininkui, medžio drožėjui už nuolatinį Skuodo muziejaus rinkinių gausinimą ir tautodailininkų darbų parodų organizavimą.
 
Ukmergės kraštotyros muziejus
Juozui Armanavičiui, UAB „Izobara“ vadovui, Ukmergės rajono tarybos nariui už gaisrinės bokšto - miesto apžvalgos aikštelės ir Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicinių patalpų restauravimą.
 
Utenos kraštotyros muziejus
Baliui Juodzevičiui, mokytojui, ilgamečiam muziejininkui, 1973-2001 m. Utenos kraštotyros muziejaus direktoriui, kurio dėka Utenos kraštotyros muziejaus fondai išaugo nuo 6000 iki 50000 eksponatų.
 
Vilkaviškio krašto muziejus
Magdalenai Birutei Stankūnienei, JAV lietuvių bendruomenės kultūros veikėjai, dailininkei, Vilkaviškio krašto kultūros labdaros ir paramos fondo iniciatorei, steigėjai ir mecenatei už paramą Vilkaviškio krašto muziejui muziejinėmis vertybėmis ir finansinėmis dotacijomis. Vilkaviškio krašto muziejaus rinkiniuose saugoma 5465 vnt. dailininkės perduotų muziejinių vertybių, o muziejaus bibliotekos fondai papildyti 38 egz. jos dovanotų leidinių.
 
Zanavykų krašto muziejus
Juozui Domeikai, Anglijos lietuvių bendruomenės (gyv. Anglijoje, Notingeme)veikėjui, publicistui, Zanavykų krašto muziejaus mecenatui, garbės nariui muziejui paaukojusiam 18000 JAV dolerių. Įkurtas „Juozo Domeikos fondas”.
 
Žemaičių muziejus „Alka“
Alfredui Vaurui, Telšių rajono Tarybos nariui, Etninės kultūros globos Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkui už dalyvavimą „Alkos“ muziejaus ekspedicijoje tyrinėjant piliakalnių sistemą apie Biržulio-Luksto duburį bei Telšių patrankos atkūrimą, restauravimą ir pastatymą prie „Alkos“ muziejaus.
 
Žemaičių dailės muziejus
Eleonorai Ravickienei, kraštotyrininkei, Žemaičių akademijos garbės narei, kurios dėka buvo surinkta ir užrašyta svarbi istorinė, kraštotyrinė ir ikonografinė medžiaga apie kunigaikščius Oginskius ir jų Plungės dvarą bei padovanota Žemaičių dailės muziejui. Visą savo veiklą E.Ravickienė paskyrė istorijos ir kultūros vertybėms išsaugoti, joms populiarinti ir puoselėti.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.02.25