ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Vadybos
Rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

PROJEKTAI

2014 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2006–2007 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

2009 m.

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti naują muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 9 d.
Projektas įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama 2,3 mln. litų.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kelia 310 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojų. Išsamiau >


Projektas „Tęstinio leidinio, skirto Lietuvos muziejininkams „Muziejinių eksponatų priežiūra“ antrosios knygos „Meno kūrinių restauravimo etiniai, estetiniai ir techniniai principai“ išleidimas“
Tai Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos edukacinis-švietėjiškas projektas, kurio tikslas – pateikti susistemintą metodinę medžiagą muziejinių eksponatų restauravimo etikos ir estetikos klausimais. Projekto vadovas dr. Rimvydas Laužikas.
Įgyvendinant projektą parengtas spaudai ir išleistas mokslinių straipsnių rinkinys Muziejinių eksponatų priežiūra, II dalis. Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Leidinio sudarytojai: Dr. Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedrickienė. Leidinyje publikuojami Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro, Oslo nacionalinės dailės galerijos restauravimo specialistų, Vilniaus universiteto, Hildesheimo (Vokietija) aukštosios paminklosaugos ir restauravimo mokyklos (HAWK) mokslininkų straipsniai apie meno kūrinių restauravimo teorijų vystymąsi, modernių meno kūrinių konservavimą ir restauravimą, retušo problemas, modernių konservavimo medžiagų panaudojimą. Šios aktualios muziejų rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams temos lietuviškoje muziejinėje literatūroje aptariamos pirmą kartą.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, UAB „Gasta“. Projekto partneris Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras.


Projektas „Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2009 m.“
Įgyvendinant projektą visus 2009-uosius metus sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje nepertraukimai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis bei aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Užbaigta sukurti naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija lietuvių kalba; sukurta naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija anglų kalba.
Iš viso lietuvių kalba buvo parengta ir portale panaudota 300 kompiuterinių puslapių teksto, pateikta apie 400 naujų iliustracijų. Projekto vadovė Danutė Mukienė.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Pagrindinis projekto partneris Lietuvos dailės muziejus.


Projektas „Idėjų mugė“
Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos projektas, skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais, aktyvinti muziejų bendruomenės metodinę veiklą ir ugdyti poreikį nuolatos kelti profesinę kompetenciją. Projekto vadovė Nideta Jarockienė.
Muziejų edukacinių programų „Idėjų mugė“ įvyko 2009 m. spalio 30 d. Vilniuje, LDM Nacionalinėje dailės galerijoje. Savo naujausius projektus muziejai pristatė parengtuose stenduose. 10-ties atrinktų muziejų projektai buvo pristatyti NDG konferencijų salėje. Viso renginio metu muziejų edukacinės programos buvo vertinamos. Trims geriausiomis pripažintoms programoms buvo įteikti „Žalvarinės bitės“ apdovanojimai: už geriausią idėją – Šiaulių “Aušros” muziejaus programai “Ekspedicija A.I.N.I.S. (atrask, išgirsk, nagrinėk, išsiaiškink, sužinok)”; už labai gerą idėją - Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus programai “Viduramžių pramogos ir žaidimai”; už gerą idėją – Panevėžio kraštotyros muziejaus programai „Kelionė laiku“.
Renginyje „Idėjų mugė“ dalyvavo 150 žmonių: muziejininkų - 80, mokytojų – 60 ir 10 kitų institucijų atstovų. Jie atstovavo 42 muziejus, 23 mokyklas, 10 kitų institucijų.
Įgyvendinant projektą, išleistas leidinys „Muziejų edukacinės programos: naujos idėjos“: ISBN 978-609-95029-2-2, UDK 069:371.3, Mu-184. Tiražas 400 egz.
Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų ir Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programos.


Projektas „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“.
Lietuvos muziejų asociacija 2009 m. vykdė tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos rėmuose įgyvendintas projektas “Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“, kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2009 metų veiklą, siejant ją su Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimu ir daugiakultūriu paveldu, sukauptu Lietuvos muziejuose, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.
Įgyvendinant projektą, parengti spaudai ir išleisti 4 periodinio leidinio “Lietuvos muziejai‘2009“ ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis“ numeriai. Atskiru leidiniu parengta ir išleista „Lietuvos muziejų 2008 metų statistika“.
Projektą rėmė LR kultūros ministerijos Muziejinės veiklos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa.


Projektas „Lietuvos Muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII konferencija ir leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai. Lituanistika muziejuose“
Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas, kurio tikslas – muziejinio mokslinio tiriamojo darbo populiarinimas, rezultatų skelbimas, muziejinio darbo viešinimas, muziejininkų profesinės kompetencijos ugdymas. Projekto vadovė Virginija Šiukščienė.
Įgyvendinant projektą, 2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje surengta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII mokslinė konferencija ,,Lituanistika Lietuvos muziejuose“. Konferencijoje dalyvavo apie 110 muziejininkų iš įvairių Lietuvos muziejų. Dėl konferencijai parengtų pranešimų gausos darbas vyko dviejose sekcijose (muziejininkystės ir numizmatikos). Perskaitytas 21 pranešimas, kuriuos parengė 26 autoriai.
Parengtas ir išleistas konferencijos pranešimų leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. Lituanistika muziejuose“. Periodiniame leidinyje publikuojami konferencijoje perskaityti pranešimai. Leidinys platinamas Lietuvos muziejuose, pagrindinėse respublikos bibliotekose.
Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejus.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.12.08