<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo lietuvos muziejuose galimybių studija

Žinių visuomenė ir konkurencinga ekonomika yra ilgalaikės Lietuvos valstybės raidos prioritetai. Mokslas ir švietimas, gyventojų kompetencija bei kultūra yra žinių visuomenės prioriteto įgyvendinimo kryptys. Mokymasis visą gyvenimą yra pagrindinis Europos Sąjungos (toliau ES) švietimo ir plėtros politikos principas, o besikeičiantis muziejų vaidmuo žinių visuomenės kontekste sudaro prielaidas kultūros ir švietimo politikų integravimui. Pažangiausių Europos muziejų veikla peržengia aiškias kultūros įstaigos ribas, todėl atsiranda poreikis iš naujo apibrėžti muziejų vietą šiuolaikinėje visuomenėje, o taip pat įvertinti naujos veiklos įgyvendinimo prielaidas Lietuvoje. Tai formuoja šio tyrimo problematiką ir objektą – mokymosi visą gyvenimą Lietuvos muziejuose galimybių studiją.

Šis tyrimas yra simuliacinio pobūdžio politikos analizės darbas, kurio apimtį apriboja akademiniai-metodiniai reikalavimai bei tyrėjų galimybės. Nepaisant to, autorės siekė maksimalaus šio darbo atitikimo realiems tariamo užsakovo poreikiams.

Tariamas tyrimo užsakovas – Lietuvos muziejų asociacija (toliau LMA). Tai yra savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja kultūros ir švietimo programose. LMA vienija apie 130 šalies muziejų.

Tyrimas atskleidė svarbų LMA vaidmenį – tarpininkauti tarp muziejų ir LR Kultūros ministerijos (toliau KM), iš vienos pusės, atstovaujant ir ginant muziejų interesus, poreikius ir išsakant bendras problemas, iš kitos pusės, informuojant muziejus apie KM vykdomą kultūros ir švietimo politiką. Tyrimo rezultatų vartotojai: LMA ir jos nariai – muziejai, LR Kultūros ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Tyrimo objektas yra edukacinė muziejų veikla, t.y. mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimas Lietuvos muziejuose: esama padėtis ir galimybės. Tyrimo tikslas – įvertinti muziejų galimybes ir pasirengimą dalyvauti įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją ir, remiantis esamos situacijos analize, pateikti siūlymus dėl edukacinės muziejų veiklos gerinimo. Tyrėjos nori atkreipti dėmesį, kad tyrimo metu buvo nagrinėtos LMA ir jos narių galimybės įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus, tačiau būdai ir priemonės nebuvo tirti. LMA pagal pateiktas rekomendacijas turėtų savarankiškai pasirinkti tinkamiausius būdus ir atitinkamas veiklos priemones. Be to, siūlymai apima nuosaikius ir inkrementinius pokyčius, t.y., pokyčiai turėtų vykti nuosekliai, pačių suinteresuotų grupių (LMA ir jos narių) iniciatyva.

Pagrindiniai tyrimo uždaviniai ir klausimai:

1. Atlikti šaltinių analizę ir įvertinti:

a. Kokios yra politinės, teisinės ir organizacinės prielaidos mokymuisi visą gyvenimą muziejuose;

b. Kokios yra muziejų edukacinės veiklos finansavimo galimybės.

2. Atlikti empirinį tyrimą ir nustatyti:

a. Koks yra edukacinės veiklos mastas Lietuvos muziejuose;

b. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria muziejai, vykdydami ar norėdami vykdyti edukacines programas;

3. Remiantis tyrimo duomenimis ir išvadomis, parengti LMA skirtas rekomendacijas dėl mokymosi visą gyvenimą veiklos muziejuose gerinimo, finansavimo galimybių ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo.

Tyrimo metu naudojamas mišrus kiekybinis-kokybinis tyrimo būdas: pirminių ir antrinių šaltinių analizė, apklausa elektroniniu paštu pagal autorių sudarytą klausimyną, interviu, politikos analizės metodai: problemų ir uždavinių analizė, SSGG analizė. Atliekant vidaus ir išorės veiksnių analizę, buvo vadovautasi LR Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika.

Laima Užpelkienė ir Eglė Navickaitė,
Vilniaus universiteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto
Viešojo administravimo magistro programos II kurso studentės
(2008 m.)

Išsamesnę informaciją apie Mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo Lietuvos muziejuose galimybių studiją teikia Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė Nideta Jarockienė (tel. (8~5) 212 14 77, el. paštas: nideta@delfi.lt)

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16