<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Edukacija

 

Edukacinės veiklos analizė: Alytaus kraštotyros muziejaus patirtis

 

Beta ŽALIADUONIENĖ

Alytaus kraštotyros muziejus

 

Edukacinė programa „Žvakių liejimas“ Alytaus kraštotyros muziejuje. Nuotr. iš muziejaus archyvo.

Kiekvienas rugsėjis – mokslo metų pradžia ir naujas edukacinės veiklos etapas muziejuje. Specialūs užsiėmimai netradicinėje aplinkoje – tai bandymas sukurti naują Lietuvos istorijos mokymo ir mokymosi aplinką.

Moksleiviai, atvykę į edukacinius užsiėmimus, naudojasi muziejaus ekspozicijų ir fondų medžiaga. Tuomet jie tikrai virsta atradėjais ar tyrinėtojais. Teorija, išdėstyta vadovėliuose, susiejama su konkrečiais daiktais, dokumentais. Netradiciniu būdu ir integruotai pateikiama jų visuma. Tai geriausias būdas teoriją derinti su praktika.

 

Edukacinės veiklos analizė

 

Siekiant pristatyti muziejaus edukacinę veiklą ir ją populiarinti Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojami seminarai, susitikimai edukacinės veiklos klausimais miesto, rajono ir visos apskrities mastu. Kadangi programos pritaikytos skirtingo mokyklinio amžiaus vaikams, todėl atskirai rengiami seminarai pradinių klasių, istorijos, lietuvių kalbos, dailės mokytojams.

Seminaruose mokytojai gauna edukacinių programų lankstinukus ir visą kitą rūpimą informaciją, pristatomi nauji užsiėmimai, aptariama darbo formų su vaikais muziejuje specifika.

Paskutinių metų patirtis rodo, kad seminarų organizavimas muziejuje yra gana efektyvus.

2002 metais muziejuje suorganizuoti 4 seminarai:

Alytaus miesto pradinių klasių mokytojams;

Druskininkų miesto pradinių klasių mokytojams;

Varėnos rajono pradinių klasių mokytojams;

Alytaus Jotvingių gimnazija surengė gimnazijos mokytojų posėdį Alytaus kraštotyros muziejuje, ten mokytojai dalyvavo skirtingose edukacinėse programose. Muziejininkai specialiai mokytojams dalykininkams parengė programas su jų dėstomų dalykų užduotimis.

 

2003 metais balandžio mėnesį muziejuje vyko miesto ir rajono pradinių klasių mokytojų seminaras.

Įvykę seminarai davė rezultatų. 2002 metais surengti 172 užsiėmimai, juose dalyvavo 2668 rajono ir miesto mokyklų moksleiviai. Didesnė dalis programų dalyvių – pradinių klasių moksleiviai.

2002 – 2003 mokslo metais sulaukėme programų dalyvių iš Druskininkų, Varėnos, Lazdijų, net iš Panevėžio ir Vilniaus.

Edukacinės programos yra vykęs bandymas populiarinti pačius muziejus ir kurti naują mokymosi aplinką. Kaip įvertinti, kiek muziejaus edukacinė veikla yra reikšminga mokinių mokymo procesui. Kiek ji reikšminga patiems mokytojams ir jų mokiniams – pagrindiniams programų dalyviams? Išsiaiškinti ir įvertinti tai mums padėjo specialiai tam tikslui sukurta anketa. Atsakymai į anketos klausimus padėjo įvertinti muziejuje parengtų edukacinių programų populiarumą bei poreikį. 2002 metais buvo parengta ir išdalinta visų Alytaus miesto darželių-mokyklų, pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų pradinių klasių mokytojams 200 anketų. Gražinta užpildytų – 197 anketos.

Kad muziejuje vyksta edukaciniai renginiai žino beveik visi apklausoje dalyvavę mokytojai. Atsakymai pasiskirstė: taip – 188, ne – 4, nesidomi – 1. Programos rengėjams rūpėjo sužinoti, ar mūsų parengti lankstinukai, dalijami per Švietimo skyrių, pasiekia mokytojus. Paklausėme mokytojų – „Kaip sužinote apie edukacinę veiklą?“. Didesnė dalis atsakė, kad gauna lankstinukus, kiti  sužino iš kolegų.

 

Užsiėmimų vertinimas

 

Klausėme mokytojų nuomonės – „Kiek turi tęstis užsiėmimas muziejuje?“. Didesnė dalis pasisakė už 45 min. Užsiėmimo trukmę galima derinti pagal susitarimą, bet paprastai užsiėmimo trukmė ir būna 45 min. Programų rengėjams rūpi, kaip mokytojai vertina užsiėmimų kokybę.

Į klausimą: „Ar tenkina užsiėmimų kokybė?“ – 174 atsakė taip, 1 – ne, kiti atsakymo nenurodė.

Siūlome per 20 temų. Įdomu, į ką atkreipia dėmesį mokytojai, pasirinkdami temą?

Temos pasirinkimą lemia tai, ar ji priderinta prie mokyklinės programos.

Nors į klausimą – „Ar ateinate į užsiėmimus, nepriderintus prie mokyklinės programos?“ – 101 atsakė taip ir 78 – ne.

Užsiėmimuose atliekamos užduotys specialiuose užduočių lapuose. Paklausėme – „Ar reikalingos užduotys?“. 168 pasakė taip, 15 – nebūtinai.

Paklausus „Ką labiausiai vertinate užsiėmimuose?“, 127 atsakė – netradicinę aplinką, 126 – galimybę praktiškai įtvirtinti žinias, 89 – įdomias užduotis, 64 – darbą su eksponatais.

Dalis siūlomų programų tik dalinai atspindi mokyklinę temą. Ar tikslinga rengti tokius užsiėmimus? 148 atsakė taip ir 37 – ne.

Įdomu buvo sužinoti ir priežastis, kurios trukdo atvykti į užsiėmimus. Pagrindinė įvardinta priežastis – laiko stoka (84), atstumas (66), bilieto kaina, – kitos priežastys (6).

Kiek mokytojams yra reikalingi organizuojami seminarai, sužinojome paklausę „ar tikslinga rengti seminarus ir pristatyti programas?“. Kad tai reikia daryti pareiškė 163 mokytojai, kad ne – 27.

Apklaustos mokytojos dalyvavo 530 edukacinių užsiėmimų. 519 iš jų atitiko dalyvavusių tikslus. Į klausimą – „Kokia papildoma informacija reikalinga?“, mokytojos atsakė: „informacijos pakanka“, „jokios“, „viskas aišku, nebent informacijos apie naujoves“.

Remiantis kelerių metų darbo patirtimi galima sakyti, kad edukacinės programossudaro galimybę pagilinti mokyklines žinias, išplėsti pažinimo ribas. Muziejuje žinių šaltiniai – konkretūs daiktai, dokumentai, nuotraukos, knygos – vienos ar kitos epochos liudininkai. Ypač svarbus ir naudingas praktinis darbas, nes moksleiviai turi galimybę patyrinėti archeologinį daiktą, surasti svarbią žinutę sename spaudinyje, pastudijuoti juostų ornamentus. Todėl tikimės, kad prieš dešimt metų prasidėjęs muziejaus ir Alytaus miesto bei rajono mokyklų bendradarbiavimas bus sėkmingas ir ateityje. Visi besidomintys savo krašto istorija gali per mokslo metus patys išbandyti darbo muziejuje privalumus. Beje, mokytojų rodoma iniciatyva yra tokia pat svarbi kaip ir muziejininkų pastangos sudominti moksleivius.

Galėtume pasidžiaugti, kad muziejininkų pastangos sudominti mokinius ir ugdyti lankytoją lyg ir nenuėjo veltui. Sulaukiame lankytojų, populiariname muziejų, mokytojai domisi siūlomomis programomis. Nepaisant to, yra ir neatsakytų klausimų: pirmiausia – muziejų edukacinės veiklos vieta valstybės švietimo sistemoje. Kas tai yra: laisvalaikis, užklasinė mokytojų ir mokinių veikla ar tik nauja muziejininkų veiklos sritis? 

 

Analysis of Educational Activities: Experience of Alytus Museum of Ethnography

 

Beta ŽALIADUONIENĖ

Alytus Local Lore Museum

 

Alytus Local Lore Museum organizes seminars and meetings to represent the educational activities of the museum for the teachers of Alytus town, region and the district. The programs of the museum are oriented at schoolchildren, that’s, why, there are seminars, held for teachers of primary classes, history, Lithuanian language and arts. New programs are presented at the seminars; specifics of the forms of teaching of children at the museums are discussed. The problem is presented in the publication – how to evaluate the significance of the educational activities in the museums for children teaching process? What is the importance of it for teachers themselves and their pupil – the main participants of the programs? To make it clear, there was a special questionnaire completed by the teachers and schoolchildren.

 

Contact: Beta Žaliaduonienė

Alytus Local Lore Museum

6 Savanorių str., LT-4580 Alytus.

Tel.: (+370) 315 51990, Fax (+370) 315 51990.

E-mail: alytmuziej@takas.lt

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13