<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

Redakcijos skiltis

 

Dr. Nastazija KERŠYTĖ

Kultūros filosofijos ir meno

institutas, Vilniaus universitetas

 

Mieli skaitytojai,

Pagrindinė žurnalo „Lietuvos muziejai“ trečiojo numerio tema yra „Muziejai ir švietimas“.

Muziejų vaidmuo žmonių švietimui yra ypatingai svarbus. Neformalus muziejinis švietimas yra muziejų sociokultūrinės misijos pagrindinis tikslas. Jis padeda žmonėms suvokti pasaulį, istoriją bei stiprina jų tarpusavio ryšius. Švietimui tarnauja visa muziejų veiklos ir aplinkos specifika, o ypač muziejinių vertybių selekcija. Neformalus muziejinis švietimas yra vertinamas kaip edukacinių programų, projektų bei muziejinės pedagogikos būdų raiška.

Lietuvos kultūros politikos nuostatose  teigiama, kad būtina muziejus skatinti, jog jie įneštų savo indėlį į švietimo procesą, ypač plėtodami savo sąveikas su mokymu bei studijomis. Tačiau 2000 metais užsimezgęs Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų dialogas dėl muziejų lankymo įtraukimo į ugdymo programas, nutrūko. Šiandien jis galėtų būti atnaujinamas. 2003 metų birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtame Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme muziejai priskiriami prie švietimo teikėjų, kurie vykdo neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, o „neformaliojo švietimo būdu asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“.

2002 metų Lietuvos muziejų veiklos statistiniai duomenys byloja, jog muziejai stengiasi atlikti savo švietėjišką misiją. Surengta 1370 parodų, 2377 renginiai, 6129 edukaciniai užsiėmimai. Muziejuose pabuvojo 2 390 350 lankytojų, renginiuose dalyvavo 390 075, o edukacinius užsiėmimus lankė 132 162 žmonės. Vis daugiau mokyklų domisi muziejų parengtomis švietimo programomis.

Žurnalo „Lietuvos muziejai“ šio numerio leidėjai ir publikacijų autoriai gvildena svarbius muziejų ir švietimo aspektus: mokymosi ir ugdymo muziejuose galimybės ir formos; mokyklų ir universitetinių muziejų paskirtis ir reikšmė švietimo procesui; tarpinstitucinių ir tarptautinių edukacinių projektų rengimo galimybės ir svarba; edukacinių programų  Lietuvoje ir kitose šalyse patirties analizė ir sklaida; tolerancijos neįgaliesiems ir tautinėms mažumoms ugdymas, pasitelkus neformalųjį muziejinį švietimą.

Viliamės, kad ateityje „Lietuvos muziejų“ redakcija sulauks skaitytojų  kritinių ir probleminių publikacijų apie neformalųjį muziejinį švietimą ir jo galimybes.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13