<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Svetur

 

„Skatinkime visų mokymąsi“ programa Didžiojoje Britanijoje

 

Pagal http://www.resource.gov.uk/ parengė Nideta JAROCKIENĖ,

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė

 

Didžioji Britanija gali didžiuotis turėdama daugybę turtingų ir įvairių muziejų, bibliotekų ir archyvų. Individualiai ir kolektyviai jie daro didžiulį poveikį kultūrai, švietimui ir paprastų žmonių gyvenimui.

 

Didžiosios Britanijos Vyriausybė 2000 m. balandžio mėn. nusprendė įkurti strateginę organizaciją „Ištekliai: muziejų, bibliotekų ir archyvų taryba“ („Resource: Council for Museums, Archives and Libraries“), kuri padėtų ir patartų muziejams, bibliotekoms ir archyvams, kaip dirbti drauge, kad jų bendradarbiavimas plėstųsi ir būtų ilgalaikis. Naujoji organizacija pakeitė Muziejų ir galerijų komisiją (Museums and Galleries Commission) bei Bibliotekų ir informacijos komisiją (Library and Information Commission). Ši organizacija turi pagerinti muziejų, bibliotekų ir archyvų paslaugų prieinamumą vartotojams. Tai nereiškia, kad atsisakoma įsipareigojimo rūpintis mokslu ir tyrimais, bet labiau siekiama skatinti kūrybiškumą teikiant vartotojams naujas paslaugas. Siekiama muziejus, bibliotekas ir archyvus padaryti atvirus ir prieinamus visiems visuomenės nariams. Ši organizacija tiki, kad

muziejai, bibliotekos ir archyvai vaidina pagrindinį vaidmenį plėtojant kultūros, švietimo, socialinę ir ekonominę gerovę;

institucijų paslaugos turi būti nukreiptos į potencialių ir aktualių vartotojų poreikius;

sektoriaus plėtojimas turi remtis išsamiomis diskusijomis ir tiksliais tyrimais;

bendradarbiavimas ir partnerystė yra svarbiausias veiklos sėkmės komponentas.

Šios institucijos yra labai įvairios: nuo nacionalinių institucijų su užsienio lankytojais ir milžiniškais ištekliais iki mažų bendruomenės muziejų ar lokalių archyvų, kurių veikla visiškai priklauso nuo savanorių darbo. Švietimo srityje jos turi bendrus tikslus – pristato lankytojams savo išteklius ir kolekcijas, remia ir palaiko mokymąsi. Pavyzdžiui, universitetų bibliotekų ir archyvų pagrindinis tikslas – remti mokymosi programas ir padėti savo studentams. Daugelis muziejų ir kai kurie archyvai turi švietimo tarnybas, kurios dirba su mokyklomis ir suaugusiųjų grupėmis rengdamos seminarus ir kitus renginius, kurie padeda stiprinti formalųjį švietimą. Todėl 2000 m. lapkričio mėn. „Ištekliai“ ėmėsi įgyvendinti programą „Skatinkime visų mokymąsi“ (Inspiring learning for all). Programa skatina muziejus, bibliotekas ir archyvus atidžiau pažvelgti į formalųjį švietimą ir nustatyti, kokį poveikį jis daro lankytojams bei išsiaiškinti, ką jie daro, kodėl daro ir nustatyti šios veiklos efektyvumą, pateikti geriausių pavyzdžių. Programa remiasi keturiais svarbiausiais principais, kurie kartu parodo, kiek muziejai, bibliotekos ir archyvai yra prieinami visiems visuomenės nariams. Pagrindiniai principai: žmonės, vieta, partnerystė ir politika, planai ir veikla.

Žmonės – efektyvesnių mokymosi galimybių suteikimas.

Vieta – prieinamos ir įkvepiančios mokymosi aplinkos sukūrimas.

Partnerystė –  kūrybingos mokymosi partnerystės skatinimas.

Politika, planai ir veikla – siekimas, kad mokymąsis taptų prioritetine bibliotekų, muziejų, archyvų veiklos dalimi.

Kas yra mokymąsis?

Programa pateikia platų mokymosi apibrėžimą, nes klaidingai manoma, kad kiekvienas apsilankymas muziejuje, bibliotekoje ar archyve skatina mokymąsi. Mokymasis vyksta tada, kai žmogus skatinamas ir motyvuojamas gauna impulsus, kurie skatina jame pokyčius. Žmonės mokosi skirtingai, todėl skirtingai reikia juos motyvuoti norint įtraukti į mokymosi procesą. Mokyklose, pavyzdžiui, formalus mokymo procesas papildomas įvairiomis priemonėmis, kurios skatina jaunus žmones rasti atsakymus per eksperimentus ir tyrimus. Suaugusieji gali dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose, kurias jie renkasi pagal savo poreikius, gyvenimo būdą. Didelį poveikį mokymosi procesui padarė informacijos ir komunikacijos technologijos. Sparti nuotolinio mokymosi plėtra atspindi pasikeitimus, kuriuos paskatino informacijos ir komunikacijos technologijų revoliucija, prasidėjusi švietimo, darbo ir laisvalaikio srityje. Muziejai, bibliotekos ir archyvai privalo būti dalimi šios revoliucijos, nes vartotojų poreikiai darosi vis įvairesni. Kad vartotojų mokymosi poreikiai būtų patenkinti ir mokymasis būtų prieinamas visiems visuomenės nariams, programa skatina plėtoti konsultacijas su vartotojais.

Ką reiškia prieinamas mokymąsis?

Prieinamumas suprantamas kaip sąlygos identifikuoti kliūtis, kurios neleidžia plėtoti mokymosi proceso bei numatyti jų pašalinimo strategijos.

Programos įgyvendinimo metu tiriamos prieinamumo kliūtys:

 • fizinės

 • ar pastatai, kolekcijos, renginiai fiziškai prieinami visiems?

 • sensorinės

 • ar pastatai ir aplinka pritaikyta klausos, regos bei judėjimo negalės žmonėms?

 • kokie pakeitimai turėtų būti padaryti?

 • intelektinės

 • ar išskiriami žmonės, kurie neturi pakankamo išsilavinimo bei žmonės, kuriems anglų kalba yra papildoma?

 • ar jais gali naudotis žmonės, turintys mokymosi problemų?

 • kultūrinės

 • ar atspindimi ir pristatomi bendruomenės interesai, gyvenimas ir kultūra?

 • elgesio

 • ar aplinka yra draugiška ir maloni vartotojams, ypač naujiems?

 • ar organizuodami savo veiklą galvojame apie potencialius vartotojus?

 • finansinės

 • ar paslaugų kainos prieinamos žmonėms, kurių pajamos yra mažos, šeimoms, pensininkams, bedarbiams?

 • u Kitas labai svarbus programos tyrimo objektas yra informacija ir įdarbinimas:

 • informacija

 • ar efektyviai parduodamos paslaugos visiems vartotojams?

 • ar efektyviai pateikiama informacija alternatyviomis formomis, ar ji pateikiama aiškiai suprantama anglų kalba, kitomis užienio kalbomis?

 • įdarbinimas

 • ar komplektuojant kolektyvą ir įdarbinant žmones laikomasi lygių galimybių politikos?

 • ar darbuotojų skaičius atspindi bendruomenės įvairovę?

Programos sumanytojai ir įgyvendintojai mano, kad yra daug priežasčių dėl ko reikėtų pagerinti mokymosi muziejuose, bibliotekose ir archyvuose prieinamumą. Tyrimai rodo, kad šiuo metu D.Britanijos muziejų, bibliotekų ir archyvų kolekcijomis ir paslaugomis mažai naudojasi tautinės mažumos, neįgalūs ir žmonės, kurių pajamos yra mažos. Socialinės rizikos grupės, susijusios su skurdu, nedarbu, menkomis žiniomis, bloga sveikata, nusikalstamumu, nėra šių institucijų paslaugų vartotojai.

Per programos įgyvendinimą atlikti tyrimai rodo, kad mokymosi prieinamumui didinti gali būti sukurta ir įgyvendinta įvairių strategijų, tačiau sėkmingos bus tik tos strategijos, kurios pirmiausia tenkins vartotojų poreikius. Mokymosi prieinamumo tobulinimas reikalauja naujos partnerystės ir naujų požiūrių. Tai reiškia, kad norint nustatyti, ko vartotojai nori iš muziejų, bibliotekų ir archyvų, ir siekiant įtraukti juos į sprendimų dėl pirkimų ar kolekcionavimo, parodų rengimo ar interpretavimo priėmimo būtina dirbti su žmonėmis. Įgyvendinant šią programą buvo konsultuojamasi su 700 žmonių, dirbančių muziejuose, bibliotekose ir archyvuose. Buvo įkurta Kritinių draugų komisija (Thinktank of critical friends), kurios tikslas – vadovauti programos įgyvendinimui. Vyko reguliarios diskusijos su Kultūros ir sporto departamentu, Darbo ir žinių departamentu, Paveldo loterijos fondu, Muziejų asociacija, Bibliotekų ir informacijos profesionalų institutu, Archyvistų draugija ir virtualiai su visais profesionalais ir specialistais. Į bandomąjį (pilotinį) projektą buvo įtraukta 31 institucija (muziejai, bibliotekos, archyvai). Per 9 mėn. išnagrinėti ir įvertinti rezultatai, kaip projektas veikia ir kaip jis priimamas šiose įstaigose. Išaiškėjo, kad reikia peržiūrėti projekto įgyvendinimo planavimą, kad būtinos konsultacijos ir specialistų mokymai. Tačiau akivaizdu, kad projektas sėkmingai bus įgyvendintas, nes yra stipriai remiamas vyriausybės, o trys skirtingos institucijos noriai tarpusavyje bendradarbiauja ir keičiasi informacija. Visos programos, rezultatai skelbiami internete, 2004 m. planuojama išleisti CD ROM, kuris bus visiems prieinamas. Projekto pabaigoje bus surengta konferencija. Galutiniai projekto rezultatai bus pateikti visuomenei 2005 m.

 

Program „Inspiring Learning for All“ in Great Britain

Nideta JAROCKIENĖ

Lithuanian Art Museum’s Art Cognition Centre and Lithuanian Museum Association’s Section of Education, Director

 

The author of the publication presents the strategic organization created by the Government of the

Great Britain in year 2000 „Recourse: Council for Museums, Archives and Libraries“. This new organization has changed the Museums and Galleries Commission and Library and Information Commission; it started to implement the program „Inspiring Learning for All“. The program teaches to look deeply into the

formal education and to develop opportunities of the learning in museums, libraries and archives.

 

Contact: Nideta Jarockienė

Lithuanian Art Museum’s Art Cognition Centre

22 Vilniaus str., LT-2011 Vilnius.

Tel.: (+370) 5 212 14 77, (+370) 5 212 01 66.

E-mail: nideta@delfi.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13