<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Problemos, nuomonės

 

Meninis ir kultūrinis ugdymas:

naujos tendencijos

 

Dr. Dalia ŠIAULYTIENĖ

Švietimo ir mokslo ministerija

 

Šiandien jau neabejojama, kad meninio ugdymo efektyvinimas, kultūrinis ugdymas yra labai svarbūs viso ugdymo pažangai. Pasaulyje

žinomi edukologai, teoretikai pabrėžia meninio, kultūrinio ugdymo aktualumą šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje bei galimybes paveikti bendrojo lavinimo mokymo kaitą, inspiruoti atsinaujinimą demokratiškumo, šiuolaikiškumo dvasia.

 

Autoriai atskleidžia ir sociokultūrinius meninio ugdymo aspektus, ir daromą įtaką terapiniams, rekreaciniams, nusikalstamumo veiksniams. Meninis ugdymas padeda formuotis atvirai visuomenei, skatina kultūrinį bendradarbiavimą, kuria multikultūrines tradicijas. Tai pati geriausia nepageidautinos moksleivių veiklos prevencija. Įvairūs socialiniai uždaviniai gali būti sėkmingai sprendžiami įtraukiant vaikus į meninę kūrybą, pasiūlant jų galimybes atitinkančią kūrybinę veiklą.

Meninio ir kultūrinio ugdymo plėtotei ir kaitai didelį dėmesį skiria įvairių šalių ugdymo teoretikai, organizatoriai, praktikai, politikai, menininkai, kultūros darbuotojai. Vaikų ir jaunimo kultūros plėtra rūpinasi ir tarptautinės organizacijos. Dėmesys meniniam, kultūriniam ugdymui rodo, kad suvokiama, jog permainos švietime būtinos pirmiausia dėl informacinio amžiaus reikmių ir gali būti sėkmingai vykdomos tik suteikus ugdymui naują asmens kūrybinių galių plėtote paremtą ugdymo formą ir turinį. Graikijoje nuo 1994 m. vykdomas meninis, kultūrinis Melina projektas (Melina Project), kuris tarptautinei pedagogų bendruomenei buvo pristatytas Atėnuose vykusioje pasaulinėje konferencijoje „Atverkime naują tūkstantmetį kultūrai ir švietimui“. Vienas šio projekto tikslų – skatinti meno dalykų mokymą kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje – muziejuose, teatruose, prie architektūros paminklų.

Kitas pavyzdys, tai projektas „Mūza ar būtinybė. Menai ir kultūra mokykloje“, kurį 2000 m. inicijavo Nyderlandų kultūros, švietimo ir mokslo ministerija, Roterdamo universitetas ir kitos organizacijos. Vienas projekto tikslų – atlikti tyrimus, sukaupti  reikiamą medžiagą apie meninio ugdymo situaciją, strategiją, politiką  Europos valstybių bendrajame ugdyme. Projekto pavadinimas skamba lyg klausimas, tačiau iš baigiamojoje konferencijoje įvairioms valstybėms atstovaujančių ekspertų pristatytos medžiagos galima teigti,  kad nauji vėjai, permainos meniniame ugdyme pastebimos įvairiose šalyse. Niekas nebeabejoja – dailė, kaip ir kiti meno dalykai, labai įtakos ateities visuomenę.

Vokietijoje 2002 m. spalio mėn. vykusioje  konferencijoje „Kompetencijų vystymas kultūriniame ugdyme“ Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organization for Economic Co-operation  and Development, OECD) ekspertai pristatė kultūrinio ugdymo vertinimo metodiką, kultūrinių kompetencijų svarbos tyrimus kiekvieno asmens profesinei karjerai ir asmeniniam gyvenimui.

Svarbiausios kompetencijos, kurios būtinos sėkmingai profesinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui bei puikiam visuomenės funkcionavimui įvardijamos šios:

 • Gebėjimas veikti savarankiškai

 • savo atsakomybės, interesų, poreikių žinojimas

 • gebėjimas koordinuoti savo gyvenimo planus ir asmeninius projektus

 • gebėjimas veikti platesniame kontekste

 • Intelektinė, komunikacijos priemonių sistema

 • gebėjimas suvokti simbolių kalbą, tekstą

 • gebėjimas naudotis informacija ir žiniomis

 • gebėjimas naudotis naujomis technologijomis

 • Funkcionavimas socialinėje plotmėje

 • gebėjimas bendrauti su kitais

 • gebėjimas bendradarbiauti

 • gebėjimas spręsti problemas ir konfliktines situacijas

Visi norime, kad mūsų visuomenė būtų neabejinga tiek savo, tiek kitų pasaulio šalių kultūroms. XXI amžiuje plėtojantis kiekvieno asmens raiškos poreikiams, meninis, kultūrinis ugdymas tampa vis svarbesnis. Įdomu tai, kad dailės mokymasis  populiarėja tarp vyresnio amžiaus žmonių. Dauguma japonų laisvu nuo tiesioginių pareigų laiku, lanko dailės  klubą, kur mokosi lieti akvareles, tapyti, fotografuoti, filmuoti. Su vieno klubo darbų paroda galėjome ir Vilniuje susipažinti 2003 m. kovo mėnesį Lietuvos nacionaliniame muziejuje veikusioje parodoje. Dailė – viena populiariausių mokymosi visą gyvenimą sričių.

Lietuvoje meninis, kultūrinis ugdymas turi senas tradicijas, tačiau, atsižvelgiant į kitų šalių patirtį būtina, meniniam ugdymui suteikti  platesnius tikslus ir uždavinius, formuoti meno kultūrai palankią visuomenės nuomonę. Šiandien kiekviena mokykla turi galimybę savarankiškai formuoti mokymo procesą. Mokyklos bendruomenė, įvertindama šiuolaikinės meno kultūros tradicijas, ir suvokdama meninio ugdymo reikšmę kūrybingos asmenybės ugdymui, turėtų konstruoti savitą kultūrinio, meninio ugdymo modelį mokykloje.

Kūrybinė ir meninė raiška turi skleistis viso mokymo procese, tik tada bus sėkmingai plėtojama mokyklos kaip kultūros židinio samprata. Bendrojo lavinimo mokykla nėra vien tik mokymosi įstaiga, bet kartu ir sava kultūrinė aplinka. Ji padeda ugdyti moksleivius, gerbiančius savo tautą ir kultūrą, taigi – vertus savo tautos piliečius. Ji rengia juos tarptautiniam bendradarbiavimui. Meniniame, kultūriniame ugdyme svarbią vietą užima muziejų lankymas, šalies kultūros istorijos pažinimas. Norėtųsi, kad dauguma muziejų plėtotų edukacines programas, o technikos, gamtos ir kiti muziejai ekspozicijas parengtų kaip edukacines.

Mūsų mokyklose dėmesys kultūrai buvo visada, tačiau dabar užmirštame tai  įvardinti, apie tai kalbėti, nes kartais atrodo, kad čia nėra nieko reikšminga. Taip pamažu mokyklos kultūros samprata pas mus tarsi užsimiršo. Sovietmečiu vaikų ir jaunimo kultūra buvo ideologizuota, tad lyg ir netyčia daug kur atsisakant ideologijos, atsisakyta ir pačios vaikų kultūros. Švedai pateikia apibrėžimą, kad vaikų ir jaunimo kultūra yra tai, ką sukuria suaugusieji vaikams ir ką patys vaikai kuria. Vaikų ir jaunimo kultūrą turėtume suvokti kaip dalį mūsų bendros kultūros. Vaikų ir jaunimo kultūra ypač  svarbi tampa dabar, kai matome, jog mūsų jaunimas siekia išvykti mokytis ir dirbti į kitas šalis. Platesnis pasaulio pažinimas praturtina žmogų, tačiau mūsų pedagogikai iškyla naujas svarbus uždavinys – ne tik parengti gebančius prisitaikyti ir konkurencingai dirbti kitose šalyse jaunuolius. Svarbu formuoti nuostatą, kad Lietuva – Tėvynė, savas kraštas, į kurį būtina sugrįžti. Tokias nuostatas sėkmingai galima ugdyti tik plačiai į mokymą įtraukiant meninį  ir kultūrinį ugdymą.

Lietuvoje vis populiaresnis tampa projektinis darbas kaip mokymo forma vietoj įprastos mokymo formos – pamokos. Projektinis darbas vykdomas ne tik mokykloje, klasėje ar dailės studijoje, bet ir kitoje aplinkoje. Projektiniame darbe moksleiviai nepririšti nei prie darbo vietų, nei prie konkrečios užduoties. Jie savarankiškai sprendžia išsikeltą meninę problemą, patys renkasi raiškos priemones, būdus, o mokytojas yra tarsi vyresnysis kolega, pagalbininkas, patarėjas. Tokie projektinio darbo užsiėmimai vyksta tol, kol įvykdoma užsibrėžta užduotis. Kartais projektas yra ilgalaikis, pavyzdžiui, globojamas architektūros ar gamtos paminklas, arba tęstinis – turintis keletą etapų, vykdomų su pertraukomis. Projektinio darbo įvairovė tikrai įspūdinga, čia atsiskleidžia mokytojų ir vaikų kūrybingumas, išmonė, bendradarbiavimo galimybės.

Ne mažiau svarbu tai, kad mokyklose pradėtas įgyvendinti savas meninio ugdymo modelis padėtų spręsti aktualią šių dienų švietimo problemą  – visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimą. Mokykla visuomenės dėmesio pirmiausia gali sulaukti plėtodama vaikų ir jaunimo kultūrą. Šiuo metu galima stebėti, kaip kai kuriose užsienio šalyse – Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Japonijoje  ir kitur bendradarbiavimo procesas vyksta priešinga kryptimi nei anksčiau, – ne mokykla tampa bendruomenės centru, bet mokykloje puoselėjama kultūra skverbiasi į bendruomenės gyvenimą. Moksleivių parodos rengiamos įvairiose visuomeninėse įstaigose, įvairūs meniniai moksleivių projektai vykdomi miestuose, viešose erdvėse, moksleivių šventės išjudina visuomenę. Taip sužadinamas dėmesys, o kartu ir skatinama įvairi parama mokyklai.

Dabartinės meninio ir kultūrinio ugdymo Lietuvoje tendencijos negali būti įvertintos ir plėtojamos nepasiaiškinus mokymo Lietuvoje tradicijų, pedagoginių teorijų, požiūrių, nepastebėjus pedagogų pastangų tais Lietuvos gyvenimo periodais, kai visuomeninė situacija nebuvo  palanki tautos, kultūros, asmenybės plėtrai.

Todėl šia proga derėtų prisiminti ir tai, kad Nepriklausomoje Lietuvoje, Kaune, dailininkai, kultūros darbuotojai siekė plėtoti tokį meninį ugdymą, kuris atitiktų valstybės, kaip lygiavertės Europos šalių bendrijos dalyvės siekius. Aktyviausieji dailininkai – J.Vienožinskis, V.Bičiūnas ne tik telkė dailininkus, steigė įvairias kūrybines dailininkų organizacijas, bet ir dėjo pastangas įkurti dailės mokymo įstaigas. 1920 m. Kaune įsteigti Dailės kursai, vėliau dailininkų  atkaklių pastangų dėka įkurta Kauno meno mokykla. Dėmesį vaikų kūrybai deklaravo žinomi Lietuvos dailininkai M.K.Čiurlionis, P.Rimša, V.Kairiūkštis, M.Dobužinskis, V.Drėma, S.Ušinskas ir kt.

Apibendrinant galima pasakyti, kad pokyčiai  yra teigiami ir ženklūs, tačiau, siekiant neatsilikti nuo aplinkinių kraštų meninio ir kultūrinio ugdymo, reikia dar daug ką tobulinti, meniniam ugdymui suteikti platesnius tikslus ir uždavinius, formuoti meno kultūrai palankią visuomenės nuomonę.                                                

 

Education in Arts and Culture: New Tendencies

 

Dr. Dalia ŠIAULYTIENĖ

Ministry of Education and Science

 

Education in arts and culture has old traditions in Lithuania, but, in the context of the experiences of other countries, arts education is given more purposes and tasks, public opinion about arts and culture becomes more positive. Today, every school has an opportunity to form the training process; that’s, why, the community of the school has to create the original model of education in arts and culture for the school. Creative expression in the form of art has to spread during the entire

training process, it has to be helpful for education of children, who do respect their nation and culture, and it should help to train children for international cooperation. Visits to the museums and the cognition of the cultural history of the country should take the significant place in the education in arts and culture.

 

Contact: Dr. Dalia Šiaulytienė

Ministry of Education and Science

2/7 A.Volano str., LT – 2691 Vilnius.

Tel.: ( + 370) 5 2743 173, Fax ( + 370) 5 2612 077.

E-mail: dalia.siaulytiene@smm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13