<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Bendradarbiavimas

 

Lietuvos mokyklų muziejai etninės kultūros sargyboje

 

Birutė KAZLAUSKIENĖ

Lietuvos nacionalinio muziejaus Informacijos ir edukacijos skyrius

 

Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus
 Lieporių vidurinės mokyklos istorijos muziejus
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos istorijos muziejus
Alytaus „Volungės“ vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus

Šiandien Lietuvos mokyklose veikia 234 muziejai, kuriuos galima būtų skirstyti į mokyklos istorijos ir kraštotyros muziejus. Juose sukaupta 103 tūkst. pagrindinio fondo eksponatų, per metus šiuos muziejus aplanko apie 80 tūkst. moksleivių.

Pirmieji mokyklų muziejai sovietinėje Lietuvoje pradėjo kurtis apie 1966-1969 metus. Tai buvo Alytaus A.Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos istorijos (vadovas A.Anuškevičius), Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos kraštotyros (vadovė O.Bladienė), Kauno rajono Babtų vidurinės mokyklos kraštotyros (vadovė M.Markauskienė), Druskininkų savivaldybės Leipalingio vidurinės mokyklos kraštotyros (vadovas A.Volungevičius) ir kt. muziejai.

Atgimimo metais keitėsi muziejų skaičius, veiklos pobūdis. Sovietinę ideologiją ir ateizmą šlovinusieji savaime sunyko, o įsikūrę nauji didžiausią dėmesį skyrė senosioms liaudies tradicijos ir papročiams išsaugoti. Ekspozicijose ir fonduose kaupiama medžiaga apie mokyklos ir gyvenamosios vietovės istoriją, medžiaga apie tremtį ir rezistenciją, daug vietos užima etnografiniai, buities eksponatai bei meno kūriniai. Tai mūsų kultūros paveldo dalis, kurią privalome saugoti, puoselėti, perteikti ateinančioms kartoms. Mokyklos istorijos muziejus arba muziejinis kampelis turėtų būti kiekvienoje mokykloje. Kaip kiekvienas iš mūsų privalome pažinti savo tautos kultūros istoriją, taip ir kiekvienas moksleivis turėtų žinoti apie savo mokyklos nueito gyvenimo vingius.

2002 m. gruodžio mėn. vykusi mokyklų muziejų apžiūra (išleistas katalogas „Lietuvos mokyklų muziejai“; parengė B. Kazlauskienė, išleido Lietuvos nacionalinis muziejus) parodė, kad dauguma muziejų atlieka pažintinę-ugdomąją funkciją – čia vyksta pamokos, susitikimai, konferencijos, rengiamos etninės kultūros integravimo į dėstomus dalykus programos, darbas mokyklos muziejuje moksleiviams padeda įgyti pirmuosius mokslinio darbo įgūdžius.

Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus (vadovas V.Baliūnas) kasmet parengia 25-30 jubiliejinių teminių ekspozicijų, 2-3 konferencijas, 50 pamokų, kuriama gimnazijos kino kronika, Šiaulių J.Janonio gimnazijos istorijos muziejus (vadovas J.Krivickas) kasmet parengta 18 parodų, surengia 45 respublikinius renginius, 35 pamokas, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos muziejus (vadovas V.Peckus) – per 60 renginių. Galima drąsiai teigti, kad šių muziejų vadovai dirba kaip profesionalūs muziejininkai: vedama eksponatų apskaita, ekspozicijos įrengtos metodiškai, vykdomos edukacinės programos.

Dauguma mokyklų muziejų turi etninės kultūros integravimo į dėstomuosius dalykus programas: Vilniaus J.Basanavičiaus vidurinės mokyklos muziejus (vadovė A.Mičiūnienė) – „Liaudies papročiai ir tradicijos šiuolaikinėje miesto mokykloje“, Tauragės r. Adakavo pagrindinė mokykla (D.Valuckienė) – „Etninės kultūros integravimas į biologijos, dailės, matematikos, istorijos, geografijos pamokas“, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla – „Krašto pažinimo programa“ (R.Jurkevičienė), Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinė mokykla (vadovė D.Gudelienė) – „Etnomatematika“, Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla (E.Klingienė) – „Mokykla XIX a.“, „Senieji kaimo amatai“, Kėdainių J. Paukštelio gimnazija (D.Muzikevičienė) – „Kad kartos atmintų“, „Paukštelis ir Vaižgantas“, Lazdijų M.Gustaičio vidurinė mokykla (J.Malinauskas) – „Kas ant verpstės parašyta“.

Mokyklų muziejuose atsirado ir netradicinių darbo formų. Antai Kėdainių „Ryto“ vidurinės mokyklos amatų ir buities muziejuje (vadovas E.Molokovas) įsikūrė aukštaičių pirkia, Jonavos r. Žeimių vidurinėje mokykloje (A.Narkevičius) – „Seklyčia“, Skuodo r. Ylakių vidurinėje mokykloje (K.Drukteinis) – žemaičių troba, Alytaus r. Daugų vidurinėje mokykloje (R.Baliukonienė) – dzūkų stuba. Čia moksleiviai turi puikią galimybę betarpiškai susipažinti su senaisiais amatais: verpimu, audimu, medžio apdirbimu senuoju būdu.

Džiugu, kad mokyklų muziejai tampa gyvenamosios vietovės kultūros centrais: rengiamos bendros šventės, organizuojamos bendruomenės dienos, susitikimai, vakarai. Tokie yra Jurbarko r. Seredžiaus pagrindinės mokyklos kraštotyros (vadovė M.Baršauskienė), Mažeikių r. Laižuvos A.Vienažindžio pagrindinės mokyklos (G.Abelkienė), Švenčionių r. Adutiškio vidurinės mokyklos (T.Pivoriūnaitė), Šilalės r. Kvėdarnos K.Jauniaus vidurinės mokyklos (M.Dargevičienė), Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos (Z.Švežienė) muziejuje įsikūręs mikrorajono moterų klubas „Gaja“, kuris puoselėja senąsias liaudies tradicijas ir papročius, rengia vakarones, organizuoja parodas. Puikūs gamtosauginiai projektai įgyvendinami vieninteliame gamtos apsaugos muziejuje – Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje (vadovas B.Gaižauskas).

Visuose mokyklų muziejuose kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie kaimų istorijas, žmonių likimus, žymius žmones, tremtį ir rezistenciją, šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Prioritetine tampa edukacinė veikla.

Tačiau mokyklų muziejai susiduria su daugybe problemų. Pagal Valstybinių muziejų nuostatus jie priklauso savivaldybėms, bet tik maža šių muziejų dalis sulaukia dėmesio ir realios pagalbos. Trūksta inventoriaus, muziejai įrengti jiems nepritaikytose patalpose, trūkstant kabinetų, eksponatai sukraunami į dėžes ir nežinomam laikui iškeliauja į rūsius. Kadangi Lietuvos jaunimo turizmo centro iniciatyva 2003 m. gegužės mėn. parengtas mokyklinių muziejų programinių reikalavimų projektas dar Švietimo ir mokslo ministerijos nepatvirtintas, todėl neišspręstas ir apmokėjimo už mokyklų muziejų organizavimą ir priežiūrą klausimas. Tai vis dar lieka derybų objektu tarp pedagogo ir mokyklos. Dauguma mokytoj dirba visuomeniniais pagrindais arba gauna atlygį už 1-2 papildomo ugdymo valandas. Kai kur nevedama eksponatų apskaita, mokytojams trūksta žinių, kaip kurti ir tvarkyti mokyklinį muziejų, organizuoti jo veiklą, vyresnės kartos pedagogų neskuba pakeisti jaunimas.

Lietuvos jaunimo turizmo centras bando padėti mokytojams rengdamas seminarus muziejinio darbo klausimais. Šis centras kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi jau aštuonerius metus organizuoja neakivaizdinės jaunojo muziejininko mokyklos „Mokykla ir muziejus“ veiklą. Per sesijas jaunieji muziejininkai ir mokytojai susipažįsta su eksponatų apskaita, saugojimo reikalavimais, ekspozicijų rengimo metodika, kaip turimus eksponatus efektyviai panaudoti pamokose ir kituose renginiuose. Šio darbo tikslas – padėti moksleiviams pažinti etninės kultūros paveldą ir jį panaudoti dabarties kultūrai ugdyti, rengti mokyklų muziejų vadovų pagalbininkus, savanorius muziejininkus. Jaunieji muziejininkai ne tik dalyvauja Lietuvos nacionalinio muziejaus parengtose programose, bet ir patys rengia projektus. Muziejus remia nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso etnokultūros sekcijos darbą, steigia specialius prizus ne tik moksleiviams, bet ir mokytojams, geriausiai parengusiems moksleivius. Geriausieji moksleivių darbai spausdinami LNM metraštyje „Etnografija“.

Tačiau būti ar nebūti muziejui mokykloje – šiandien tėra mokytojo entuziasto, suvokiančio moksleivių įtraukimo į kultūros paveldo globą svarbą, reikalas.

 

Lithuanian School Museums Preserving the Ethnic Culture

 

Birutė KAZLAUSKIENĖ

National Museum of Lithuania, Division of Information and Education

 

Lithuanian Youth Tourism Centre in cooperation with Lithuanian National Museum organizes the activities of the correspondence school of the young museologist „School and the Museum“ for eight years. During the sessions young museologists and teachers are learning the registration of the exhibits, requirements of the preservation, methods of exhibition management, opportunities of the use of exhibits at lessons and other events. The purpose of this work is to help schoolchildren to get acknowledged to the heritage of the ethnic culture, to train the assistants of the managers of the school-museums, museologists-volunteers.

Today in Lithuanian schools there are 234 museums of history and ethnography. There are about 103 000 exhibits in the collections, about 80 000 schoolchildren per year are visitors of these museums.

 

Contact: Birutė Kazlauskienė

National Museum of Lithuania

1 Arsenalo str., LT-2001 Vilnius.

Tel.: (+370) 5 262774, (+370) 5 2629426.

Fax (+370) 5 2611023.

E-mail: muziejus@lnm.lt; info@lnm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13