<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Programos, projektai

 

Nauji projektai – naujos galimybės

Nideta JAROCKIENĖ

 

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras

 

Tapybos užsiėmimas šv. Ignoto gatvėje Vilniuje. Nuotr. iš LDM Meno pažinimo centro archyvo.

Edukacinis užsiėmimas „Tekstilė“ LDM Meno pažinimo centre. Nuotr. iš LDM Meno pažinimo centro archyvo.

Video filmo kūrimas šv. Ignoto gatvėje Vilniuje. Nuotr. iš LDM Meno pažinimo centro archyvo.

Lietuvos muziejai organizuodami savo edukacinę veiklą retai galvoja (o gal nesiryžta) apie dalyvavimą Europos Sąjungos programose. Daug buvo surengta seminarų, diskutuota ir mokytasi rašyti paraiškas, tačiau ir toliau abejojama ir laukiama. Laukiama visai pamirštant tokias europines programas, kurios padėtų žengti pirmą žingsnį ir įgyti daugiau drąsos. Viena tokių programų, kuri labai dėkinga muziejams, yra Socrates programa.

Lietuva į Europos Sąjungos Socrates programą įsitraukė 1998 metais ir per dvejus veiklos metus daug nuveikė ją populiarindama ir skatindama joje dalyvauti visų tipų švietimo ir mokslo institucijas, nevyriausybines organizacijas. Surengta daugiau kaip pusantro šimto seminarų, skirtų mokykliniam ugdymui, suaugusiųjų švietimui ir aukštajam mokslui.

Socrates programos:

Comenius – skirta mokykliniam ugdymui;

Erasmus – skirta aukštosioms mokykloms;

Lingua – skirta kalbų mokymui ir mokymuisi.

Muziejams labiausiai tinkama Grundtvig programa, kuri siekia įgyvendinti nenutrūkstamo mokymosi galimybę. Suaugusiųjų švietimas grindžiamas idėja, kad žmogus turi teisę mokytis visą gyvenimą, o visuomenės pareiga – sudaryti sąlygas to siekiantiems.

Grundtvig programoje gali dalyvauti:

formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigos;

universitetai, dalyvaujantys suaugusiųjų švietimo tyrimuose;

organizacijos, rengiančios suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus;

visuomeninės organizacijos, bibliotekos, muziejai, vietos bendruomenės.

Išanalizavus Europos ir pasaulio muziejų patirtį naujų technologijų panaudojimo edukacinėje veikloje ir susiradus partnerių, būtų galima dalyvauti ir programoje Minerva. Ji skatina Europos partnerių bendradarbiavimą atvirojo ir distancinio mokymosi (ODL) bei naujų technologijų (ICT) panaudojimą švietimo srityse.

Programoje Minerva gali dalyvauti:

centrai arba organizacijos, susijusios su informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimu švietime ir /arba atviruoju ir distanciniu mokymusi;

konsultacinės įstaigos, bibliotekos, moksliniai centrai ir kt.;

visų tipų švietimo institucijos;

distancinio mokymo organizacijos.

Šiose Socrates programose jau seniai sėkmingai dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo, profesinės, specialiojo ugdymo, aukštosios mokyklos, institutai bei universitetai. Aišku, kad muziejams reikia ieškoti partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Projektus reikia kurti bendrai su mokyklomis, bibliotekomis, visuomeninėmis organizacijomis, būtina orientuotis į svarbiausią ir prioritetinę veiklą – suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą. Gal tai ir neįprastai atrodo, bet muziejų edukacinių programų koordinatoriams jau seniai laikas pradėti kurti programas ne vien tik pradinių ar vidurinių mokyklų moksleiviams. Kiekviename mieste, miestelyje ir kaime yra suaugusiųjų, kurie sėkmingai įsitrauktų į muziejų edukacinę veiklą. Juos surasti reikėtų per įvairias visuomenines organizacijas, klubus ar būrelius. Kiekviename mieste veikia suaugusiųjų vakarinės mokyklos, kurios yra pasirengusios bendradarbiauti su muziejais. Manau, kad vertėtų pasinaudoti D. Britanijos muziejų ir bibliotekų patirtimi organizuoti mokymosi visą gyvenimą centrus. Muziejų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimo pavyzdžiu galima laikyti projektą, kurį Lietuvoje inicijavo ir sėkmingai įgyvendina Lietuvos technikos biblioteka, Suaugusiųjų mokymo centras ir Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras. Šio bendradarbiavimo rezultatas – tarptautinis suaugusiųjų švietimo projektas Mokymo trikampiai, kuriame dalyvauja Austrija, Suomija, Graikija, Airija, Italija, Norvegija. Šis projektas gavo Europos komisijos SOCRATES Grundtvig 2 fondo paramą ir buvo pradėtas įgyvendinti 2002 m. rudenį. Projekto tikslas – sutelkus trijų institucijų – muziejaus, bibliotekos ir suaugusiųjų mokymo centro išteklius bei pajėgumus, organizuoti edukacinę veiklą, kurios tikslas yra įtraukti suaugusius į mokymosi visą gyvenimą procesą. Projektas pradėtas vykdyti 2002 m. rugpjūčio mėn. ir truks iki 2004 m. rugpjūčio mėn. Pirmaisiais metais buvo išsiaiškintos dalyvaujančių institucijų galimybės, jų bendradarbiavimo būdai, vykdomos suaugusiųjų apklausos ir pagal jų rezultatus planuojamos edukacinės programos. Antrieji metai skirti šioms programoms įgyvendinti. Visi partneriai savo šalyje yra sukūrę ir įgyvendina suaugusiųjų mokymo projektus. Įdomiausi projektai vykdomi Austrijoje ir Suomijoje. Projekto partneriai dažnai susitinka aptarti nuveiktų darbų, pasidalinti patirtimi ir idėjomis. Pirmasis susitikimas įvyko 2002 m. gruodžio mėn. Vilniuje, antrasis – 2003 m. gegužės mėn. Bergene (Norvegija) ir trečiasis – 2003 m. spalio mėn. Salonikuose (Graikija).

Svarbiausi šio projekto dalyviai:

Lietuvos technikos bibliotekos darbuotojai;

Lietuvos technikos bibliotekos lankytojai;

Suaugusiųjų mokymo centro klausytojai.

Siekiant išsiaiškinti projekto dalyvių poreikius bei lūkesčius, 2003 m. vasario mėn. Lietuvos technikos bibliotekoje, Lietuvos dailės muziejuje bei Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre atlikti tyrimai, per kuriuos buvo apklausti 287 respondentai. Tyrimų rezultatai rodo, kad muziejuose respondentai lankosi retkarčiais (56 proc.). Kadangi jie domisi muziejų kultūrine veikla, todėl juose apsilanko, kai organizuojamos įdomios parodos (50,3 proc.). Populiariausi muziejai – Taikomosios dailės muziejus (35 proc.) ir Gedimino pilies muziejus (25 proc.). Muziejuose juos labiausiai domina įdomios parodos (52,5 proc.), vertingi eksponatai (42 proc.) bei meno vertybės (40 proc.). Muziejuose respondentai daugiausia lankosi dėl to, kad domisi naujausiomis parodomis (37 proc.) arba ten tiesiog užsuka atsiktinai (33 proc.). Apklaustieji muziejuose retai lankosi dėl to, kad negauna informacijos apie muziejų veiklą (21 proc.) bei neįdomios parodos (17 proc.). Dauguma respondentų mano, kad muziejai turi organizuoti specialius užsiėmimus suaugusiems (67, 5 proc.). Labiausiai juos domintų istorinės tematikos (40 proc.), šiuolaikinio (32 proc.), modernaus meno (28 proc.) edukacinės programos. Respondentų nuomone, užsiėmimai turėtų būti teoriniai ir praktiniai (40 proc.) bei teoriniai (38 proc.). Populiariausios programos – fotografija (47, 5 proc.), tapyba (39 proc.). Įdomiausios temos – architektūra, meno istorija, Vilniaus senamiesčio istorija, fotografija, šiuolaikinis menas.

Atlikus tyrimus ir išsiaiškinus reikmes, Lietuvoje buvo sukurta ir šiuo metu įgyvendinama edukacinė programa „Laiko atspindžiai. Vienos gatvės istorija“. Šv. Ignoto gatvė driekiasi per senamiestį tarp buvusių Totorių ir Vilijos vartų. Kitados čia gyventa amatininkų, vėliau įsisteigė jėzuitų, dominikonų ir benediktinių vienuolijos. Mažos gatvelės praeitis atspindi sudėtingą ne tik sostinės, bet ir visos Lietuvos istoriją. Pasitelkus vietos gyventojus, per jų bendruomenes ir bendras akcijas galima būtų daug nuveikti gimtojo miesto labui. Todėl ir buvo pasirinkta aktyvi veikla ne muziejuje ar bibliotekoje, bet Vilniaus senamiestyje, kuris yra tarsi didelis ir unikalus muziejus ar biblioteka po atviru dangumi. Projekto dalyviai fiksuoja ir fotografuoja, tapo ir piešia, renka istorinę medžiagą, dalyvauja ekskursijose, susitikimuose, bendrauja su tais, kurie gyveno, gyvena ar dirba šioje gatvėje, atranda begaliniai didelį džiaugsmą tyrinėti senus šios gatvės kiemelius, kuriuose net daugelis vilniečių  nėra buvę. Galų gale ugdo savo jautrumą kultūros paveldui bei gebėjimus suvokti, kad visa tai būtina saugoti bei nemėginti „gražinti“, kaip dabar yra mėgstama daryti Vilniaus senamiestyje.

Tikimės, kad šis projektas bus geras pavyzdys panašiems projektams kituose muziejuose kurti, o iniciatyvų ir idėjų rasis vis daugiau. 

 

New Projects – New Opportunities

 

Nideta JAROCKIENĖ

Arts Cognition Centre, Lithuanian Art Museum

 

The author of the publication presents the project of adult training „Triangles of Training“ with participation of Austria, Finland, Greece, Ireland, Italy, and Norway. This project received a grant from SOCRATES Grundtvig 2 fund. The project implementation was started in August, 2002 and will last until August, 2004. The purpose of the project is to organize educational activities of three united institutions – museum, library and the Centre for adult training, to involve adults into the process of lifelong learning. The program „Reflections of Time“. The Story of One Street“ was created and is implemented in Lithuania. This program was created under initiative and is successfully implemented by Lithuanian Technological Library, Adult Training Centre, and Art Cognition Centre of the Lithuanian Art Museum.

 

Contact: Nideta Jarockienė

Arts Cognition Centre, Lithuanian Art Museum

22 Vilniaus str, LT-2011 Vilnius. Tel. (+370) 5 212 14 77.

E-mail: nideta@delfi.lt,  menmuza@delfi.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13