<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Parodų salėse

 

Popiežiaus Pijaus XI tiara. Pirmoji vertybė iš Vatikano Lietuvoje

 

Vydas DOLINSKAS

Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus universitetas

 

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje sukaktis

ir Lietuvos dailės muziejaus aprojektas

Imperatorius Konstantinas įteikia popiežiui Silvestrui I tiarą, 1248 m. freska.

Minėdamas popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės Lietuvoje dešimtmetį, 2003 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos dailės muziejus surengė popiežiaus Pijaus XI tiaros iš Vatikano Šv. Petro bazilikos lobyno parodą. Karūnomis papuošta popiežiškoji mitra šimtmečius buvo laikoma universalios Romos popiežių valdžios bei galios simboliu. Ji ir šiandien lieka vienu svarbiausių heraldinių Katalikų Bažnyčios bei Vatikano valstybės atributų. Todėl reikšminga, kad minint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje sukaktį, viena tokių svarbių apaštalų įpėdinių istorinių regalijų, kuri kartu yra ir didelė meninė bei materiali vertybė, atvežama į Lietuvą. Tai aplamai pirmoji europinio lygio sakralinės dailės vertybė, atvežta į Lietuvą iš Vatikano rinkinių. Tiara eksponuota Taikomosios dailės muziejuje, Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Šio eksponato deponavimas – didelė Vatikano valstybės sekretoriato bei Šv. Petro bazilikos vadovų išimtis ir palankumo Lietuvai ženklas, nes tokios

Popiežius Jonas Paulius II

Vatikano Šv. Petro bazilika

vertybės retai kada palieka bazilikos zakristijos lobyną ir muziejų. Ši konkreti popiežiaus Pijaus XI tiara nėra matoma net ir Vatikano lankytojams, nes ji nėra rodoma muziejinėse ekspozicijose, bet saugoma popiežiškosios zakristijos rinkiniuose. Šios unikalios, gilią simbolinę sakralinę prasmę turinčios vertybės iš Vatikano Šv. Petro bazilikos lobyno eksponavimas yra kartu ir didžiausios Lietuvos muziejininkystės istorijoje parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“, per ketverius savo veiklos metus pristačiusios beveik 3000 vertingiausių Lietuvos sakralinės dailės kūrinių, kulminacinis taškas. Simboliška, kad popiežiškoji tiara – trimis karališkomis karūnomis apjuosta mitra – iš Vatikano į Lietuvą atvežta 2003 m., minint ne tik popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės mūsų krašte sukaktį, bet ir švenčiant vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimo karališkąja karūna 750 metų jubiliejų. Mindaugui karališkąjį vainiką taip pat suteikė popiežius – Inocentas IV, būtent Mindaugas pirmasis užmezgė lemtingus Lietuvos ryšius su Šventuoju Sostu. Tuo būdu tiaros eksponavimas pabrėžė ir suaktualino ilgaamžius Lietuvos ir Šventojo Sosto ryšius, esmingai paveikusius mūsų krašto istorinę būtį.

Rengti popiežiškosios tiaros parodą Vilniuje Lietuvos dailės muziejui bičiuliškai padėjo Vatikano valstybės sekretorius (ministras pirmininkas) kardinolas Angelo Sodano, valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Leonardo Sandri, Šventosios Romos Bažnyčios bibliotekininkas ir archyvaras, Vatikano apaštalinės bibliotekos ir Vatikano slaptojo archyvo vadovas kardinolas Jorge Maria Mejia, Vatikano Šv. Petro bazilikos arkiklebonas, Popiežiškosios Bažnyčios kultūros paveldo komisijos pirmininkas arkivyskupas Francesco Marchisano, Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos vadovas vyskupas Piero Marini, taip pat šios tarnybos konsultantas, Popiežiškojo Šv. Kryžiaus universiteto profesorius monsinjoras Roberto Zagnoli, Vatikano apaštalinės bibliotekos prefektas Raffaele Farina bei Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis. Prie projekto sėkmės reikšmingai prisidėjo ir tai, kad parodą „Krikščionybė Lietuvos mene“ 2001 m. aplankė ir ją kaip labai sėkmingą Bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje iniciatyvą įvertino minėtieji aukšti Romos Kurijos hierarchai – kardinolas J. M. Mejia ir arkivyskupas F. Marchisano, taip pat 2003 m. parodoje apsilankęs Vatikano valstybės sekretorius santykiams su valstybėmis (užsienio reikalų ministras) arkivyskupas Jean-Louis Touran. Tiaros eksponavimo projektą koordinavo Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja ir vyriausioji rinkinių saugotoja Loreta Meškelevičienė. Popiežiaus Pijaus XI tiaros ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje autorius – Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

 

Popiežius Pijus XI ir Lietuva

Neatsitiktinai eksponavimui Vilniuje buvo pasirinkta būtent popiežiaus Pijaus XI tiara. Tai popiežius, kuris greta Jono Pauliaus II yra bene artimiausiai susijęs su Lietuva.

Popiežius Pijus XI (1922-1939) vadovavo Katalikų Bažnyčiai itin sudėtingu metu, bręstant Antrajam pasauliniam karui. Savo trijose dešimtyse enciklikų popiežius pasisakė aktualiausiais Bažnyčios gyvenimo atnaujinimo, socialiniais, tarptautinių santykių klausimais, pertvarkė Bažnyčios administracines struktūras, taip kurdamas optimalias sąlygas pastoracinei veiklai, rūpinosi dvasininkų rengimu, šeimos instituto stiprinimu, mokslu, menu, kultūros paveldu, Bažnyčios istorijos šaltinių nuosekliu publikavimu, skatino misijas, evangelizaciją, per 500 asmenų paskelbė šventaisiais ir palaimintaisiais, gynė tikinčiųjų sąžinės laisvę, pasisakė prieš TSRS, Vokietijos ir Italijos totalitarinių rėžimų ideologijas, protestavo prieš žydų persekiojimą, 1929 m. Laterano sutartimis sureguliavo Vatikano ir Italijos valstybės santykius.

Artimi ryšiai sieja popiežių Pijų XI su Lietuva. Prieš tapdamas popiežiumi vyskupas ir vėliau arkivyskupas Achille Ratti buvo Šventojo Sosto pasiuntinys-vizitatorius – Lietuvai ir Lenkijai, 1920 m. bent du kartus lankėsi Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Kaišiadoryse, susibičiuliavo su tuometiniu Vilniaus vyskupu, vėliau – arkivyskupu palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu. 1922 m., tik išrinktas popiežiumi, Pijus XI pripažino Lietuvos valstybę de jure, stengėsi delikačiai, diplomatiškai spręsti Lietuvos ir Lenkijos konfliktą dėl Vilniaus krašto, 1926 m. įsteigė savarankišką Lietuvos katalikų bažnyčios provinciją, po metų sudarė konkordatą su Lietuva, finansiškai rėmė Kauno jėzuitų gimnazijos atkūrimą, Lietuvos katalikų šventoves dosniai apdovanojo iš Italijos atsiųstais liturginiais drabužiais ir indais. Parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ buvo eksponuojamos ir kelios popiežiaus Pijaus XI dovanos – Kaišiadorių ir Panevėžio katedrų monstrancijos, Kaišiadorių katedros liturginių drabužių rinkinys, Vilkaviškio kunigų seminarijai priklausęs arnotas ir kitos vertybės.

 

Popiežiaus Pijaus XI tiara

Vilniuje eksponuotą tiarą popiežiui Pijui XI padovanojo Milano miesto gyventojai. Ji buvusiam Milano arkivyskupui metropolitui kardinolui Achille Ratti, išrinktam popiežiumi ir pasirinkusiam Pijaus XI vardą, jau 1922 m. milaniečių buvo padovanota kaip pagarbos ir dėkingumo ganytojui ir kraštiečiui ženklas. Tiaros projektą parengė popiežiaus jaunystės bičiulis, žymus italų architektas, meno istorikas, restauratorius, Italijos valstybės senatorius Luca Beltrami (1854-1933), o sukūrė garsus to meto italų skulptorius Cesare Ravasco (1875-1952). Tiaros korpuso konstrukcijai panaudotas sidabrinis filigraninis sietelis, vidinė mitra susiūta iš balto šilko. Trys mitrą gaubiančios tiaros karūnos bei jos viršūnė su kryželiu sukurtos iš aukštos prabos aukso ir padabintos deimantais, rubinais, smaragdais, perlais. Dviejų apatinių karūnų lankai papuošti ir aukštu stilizuotu augalinių motyvų ornamentu, tuo tarpu viršutinės karūnos žiedas apjuostas perlų vėriniu – savotišku astragalu. Popiežiaus Pijaus XI tiara išsiskiria vaiskios žalios spalvos emaliu padengtais stilizuotais trilapiais žiedlapiais, atstojančiais karūnų smailėse tradicines heraldines lelijas. Prie apatinės tiaros karūnos lanko pritvirtinti du šilkiniai kaspinai (infulos), austi bei siuvinėti sidabro ir aukso gijomis, papuošti deimantais, perlais bei lašo formos tamsiais brangakmeniais. Jų apačioje sukomponuoti kartušai su popiežiaus Pijaus XI herbo skydais, vainikuotais tiaromis. Popiežiaus Pijaus XI tiara, atkartojanti svarbiausius klasikinius kompozicijos elementus, greta žalio emalio karūnų smailių iš kitų Vatikano Šv. Petro bazilikoje saugomų tiarų išsiskiria ir savo kūginės formos originalumu, atskirų elementų elegantiškumu ir regimu puošybos kuklumu. Sukurta garsių XX a. pirmosios pusės italų menininkų, popiežiaus Pijaus XI tiara laikoma vienu vertingiausių šio laikotarpio Europos juvelyrikos kūrinių ir viena brangiausių Vatikano Šv. Petro bazilikos lobyno bažnytinės dailės vertybių. Be popiežiaus Pijaus XI, šią tiarą naudojo ir Jonas XXIII.

 

Popiežiškoji tiara

Tiaros formos ir jos kaip valdžios ženklo simbolinės reikšmės kilmė siejama su Senovės Rytų valstybių valdovų kūginės formos galvos apdangalais, frigų, asirų, persų naudotais jau V a. pr. Kr. Tokios formos kepurės žinomos ir Bizantijoje. Imperatoriai jas užsidėdavo per Velykų iškilmes. Manoma, kad būtent iš Konstantinopolio kūginė galvos apdangalo forma pasiekė ir Romą. Kaip specialus popiežiaus galvos apdangalas, tiara žinoma nuo ankstyvųjų viduramžių. Bažnyčios tradicija teigia, jog ją – pasaulietinės valdžios imperijoje insigniją bei Bažnyčios laisvės simbolį – jau IV a. pradžioje popiežiui Silvestrui I įteikė pats imperatorius Konstantinas Didysis. Bažnyčios istorijos ir liturgikos tyrinėtojų teigimu ankstyviausias žinomas istorinių šaltinių patvirtinimas apie tiaros naudojimą neliturginėse iškilmėse siekia VIII a. pradžią. Seniausias žinomas popiežiaus tiaros termino („thyara“) paminėjimas aptinkamas Paskalio II (1099-1118) gyvenimo aprašyme.

IX a. tiara dar nebuvo apjuosta karūnomis. Tik jos apatinis kraštas buvo puošniai siuvinėtas aukso ir sidabro gijomis. X-XI a. ši puošni tiaros apačios juosta transformavosi į diademą, vėliau – į karūną su smailėmis. Nuo popiežiaus Bonifacijaus VIII (1294-1303) laikų žinoma pirmoji tiara, papuošta jau dviem lygiagrečiomis karūnomis, kurios, manoma, turėjo simbolizuoti popiežiaus – dvasinio vadovo ir pasaulietinio valdovo – dvejopo pobūdžio galią. Dažniausiai teigiama, kad trečiąją karūną tiarai suteikė popiežius Klemensas V (1305-1314). Tokį klasikinį savo pavidalą su trimis karūnomis (todėl ji dar yra vadinama lot. triregnum, it. triregno) tiara išsaugojo iki XX a.

1596 m. Romos pontifikale pirmą kartą apibūdinta klasikinės tiaros, apjuostos trimis karūnomis, simbolinė prasmė. Čia teigiama, jog trinarė tiara yra popiežiaus trilypės valdžios – karalių ir kunigaikščių tėvo, pasaulio valdovo ir Kristaus vietininko – simbolis. Iki 1963 m. tiara dažniausiai naudota įvairiose iškilmėse, nesusijusiose su Bažnyčios liturginėmis apeigomis, ja buvo karūnuojami naujai išrinkti Romos popiežiai. Popiežius Paulius VI atsisakė naudoti tiarą, kuri tradiciškai buvo labiau suprantama kaip žemiškosios valdžios atributas. Nuo tol popiežiai visada naudoja tik liturginį vyskupų galvos apdangalą – mitrą. Tačiau tiara liko vienu svarbiausių istorinių popiežiaus institucijos, Vatikano valstybės ir visos Katalikų Bažnyčios simbolių. Šiandien kelios išsaugotos XVIII-XX a. tiaros tapo reikšminga Bažnyčios kultūros ir meno paveldo dalimi. Kartu su kitomis liturginėmis vertybėmis jos saugomos Vatikano Šv. Petro bazilikos zakristijos lobyne, eksponuojamos muziejuje.

Iš Vatikano saugyklų tokios regalijos išvežamos labai retai. Vos kelių pasaulio šalių gyventojai yra turėję galimybę pamatyti šias unikalias, gilią simbolinę prasmę, didelę meninę ir materialią vertę turinčias vertybes savo muziejuose. Lietuvos gyventojai ir Vilniaus svečiai 2003 m. rugsėjo mėnesį turėjo itin retą galimybę susipažinti su viena tokia Kristaus vietininko Žemėje, Apaštalų sosto įpėdinio, Katalikų Bažnyčios vadovo, įspūdinga insignija. 

Tiara of the Roman Pope Pius XI. The First Value from Vatican in Lithuania

Vytas DOLINSKAS

Lithuanian Art Museum, Vilnius University

 

Commemorating the tenth anniversary of the apostolic visit of the Pope John Paul II Lithuanian Art

Museum held the exhibition of the tiara of the Pope Pius XI from Vatican’s St.Peter’s basilica’s treasury. Papal mitra, decorated with crowns was a symbol of the power of Roman Popes for centuries. It remains today one of the main heraldic attributes of Catholic Church and Vatican State. It is the first sacral value of European level brought to Lithuania from Vatican’s collections. The tiara belonged to the friend of the blessed archbishop Jurgis Matulaitis, archbishop and cardinal Achile Ratti, who later became a Roman Pope Pius XI (1922-1939). Tiara was exposed in the Museum of Applied Art, in the exhibition of the program of Lithuanian millennium of the Christianity „Christianity in Lithuanian Art“.

 

Contact: Vydas Dolinskas

Lithuanian Art Museum

4 Didžioji str., LT-2001 Vilnius.

Tel./fax: (+370) 5 2120841. Email: vydas@ldm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13