<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Restauratorių dirbtuvėse

Konservavimo ir restauravimo chemijos studijos: problemos ir galimybės

Dr. Laimutė SALICKAITĖ-BUNIKIENĖ

Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto prodekanė,

Janina LUKŠĖNIENĖ, Jūratė SENVAITIENĖ

Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro

aukščiausios kvalifikacijos restauravimo technologės

 

Visose Europos Sąjungos šalyse jau seniai egzistuoja išskirtinis požiūris į nacionalinių ir pasaulinių kultūros vertybių išsaugojimą. Puikiai veikia gerai aprūpinta kilnojamų (ir nekilnojamų) kultūros vertybių valdymo ir priežiūros sistema. Daug nuveikta šioje srityje ir Lietuvoje, tačiau dar yra gausu problemų, susijusių su kultūros vertybių technologiniais tyrimais, jų suirimo laipsnio ir priežasčių nustatymu bei restauravimo medžiagų tyrimais. Tai susiję su nepakankamu tyrimo darbų finansavimu. Tačiau svarbiausia problema yra žmogiškieji ištekliai, kurie reikalingi esamoms ir naujai iškylančioms problemoms spręsti.

Lietuvos nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimo darbui reikalingų specialistų poreikis yra ir turi tendenciją augti ateityje, vis didesnį dėmesį skiriant apskričių ir rajonų muziejų rinkinių apsaugai. Skaitytojams gal bus įdomu žinoti, kad Lietuvos muziejuose yra saugoma keletas milijonų eksponatų, o bibliotekų ir archyvų lentynose guli daug vertingų istorijos, raštijos paminklų, įvairių dokumentų. Daugelį jų jau yra lietę restauratorių rankos, dar daugiau būtina konservuoti ir restauruoti, kai kuriuos – jau dabar ir artimiausioje ateityje. Be abejo, visoms kultūros vertybėms – restauruotoms ir nerestauruotoms – būtina nuolatinė prevencinė konservatoriaus priežiūra. Tačiau šiuo metu Lietuvoje dirba tik apie 170 konservavimo  specialistų, dažniausiai baigusių meno ar istorijos mokslus, kiti turintys biologo, fiziko, chemiko bazinį išsilavinimą ir kultūros vertybių konservavimo ar restauravimo kvalifikacijas yra pasiekę daugiamečio darbo patirtimi. Reikia pastebėti, kad Lietuvoje rengiami siauro profilio tapybos ir skulptūros restauravimo specialistai Vilniaus dailės akademijoje ir Kauno kolegijoje, keletą absolventų laidų yra parengęs Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas – archeologijos specialistus su  archeologinių radinių restauravimo specializacija, o Vilniaus kolegija parengė tris dokumentų restauratorių grupes. Nuo 2000 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakultete pagal specialiųjų profesinių studijų programą pradėti rengti plataus profilio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo specialistai, gebantys dirbti muziejų, bibliotekų, archyvų bei privačių ir visuomeninių kolekcijų konservatoriais, restauravimo technologais. Ši specialiųjų profesinių studijų programa „Kultūros vertybių konservavimas“ buvo  sukurta Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto ir Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro aukščiausios kvalifikacijos specialistų, remiantis sukauptais duomenimis apie Lietuvoje saugomas kultūros vertybes, jų būklę, dirbančiųjų specialistų skaičių, jų rengimą, analizuojant karjeros galimybes ir realų šių studijų absolventų poreikį muziejams, bibliotekoms, restauravimo centrams.

Šių studijų dalyviai buvo ne tik chemijos, fizikos, biologijos bakalauro studijas baigę absolventai, bet ir muziejų rinkinių, bibliotekų, archyvinių dokumentų  konservatoriai, restauratoriai, saugotojai,  paminklosaugininkai, turintys profesinio darbo patirtį, bet trokštantys naujų sisteminių žinių. Sutelkus pagrindinį dėmesį į specialybės dalykų studijas, klausytojai sugebėdavo įsigilinti į šiuolaikinius kultūros paveldo apsaugos teorinius principus ir nuostatas, meno istorijos ir  muziejininkystės pagrindus, į kultūros vertybių restauravimo principus, įsisavinti fizikinius, cheminius,  meno istorijos tyrimo metodus, perprasti jų taikymo specifiką tiriant kilnojamųjų  kultūros vertybių technikas ir technologijas. Šiose studijose daug dėmesio buvo ir yra skiriama kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo proceso visumai – prevenciniam konservavimui, esminiams kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo pagrindams,  dokumentavimui ir ypač profesinei praktikai įvairiose kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo dirbtuvėse Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre.

Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Naujos bakalauro studijų programos „Konservavimo ir restauravimo chemija“ kūrimo idėja gimė veikiama daugelio aplinkybių. Visų pirma reikia  atkreipti dėmesį į tai, kad daugelyje tarptautinių dokumentų yra pabrėžiama, jog kultūros vertybių konservavimas ir restauravimas – tai bendras chemikų, biologų, fizikų, menotyrininkų, istorikų ir kitų sričių specialistų darbas. Kiekvienas iš čia suminėtų specialistų sudėtinguose kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo procesuose atlieka reikalingą, niekuo nepakeičiamą vaidmenį. Tokiai svarbiai specialybei reikalingos gilios gamtos ir tiksliųjų mokslų žinios, kurios formuotų būsimo specialisto mąstymą greta nuosekliai studijuojamų  būsimos specialybės dalykų. Be gilių chemijos žinių, be cheminių tyrimų neįmanoma atkurti gilioje senovėje meno kūriniams naudotų medžiagų, sukurti šių vertybių konservavimo ideologijos, numatyti konservavimo ir restauravimo procesų sekos ir jiems naudojamų medžiagų cheminės sudėties. Visa tai sudaro pakankamą ir motyvuotą pagrindą, kaip reikalauja chemijos dalyko ekspertai ir dabar galiojančios nuosekliųjų studijų nuostatos, pradėti tokias rimtas studijas ir sistemingai jas tęsti per visas bakalaurines studijas. Jas baigus, būtina sudaryti galimybes toliau gilintis į kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo problemas magistrantūroje, doktorantūroje. Bendromis Vilniaus dailės akademijos profesoriaus Jono Glemžos, P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro specialistų ir VU Chemijos fakulteto dėstytojų pastangomis, prisilaikant visų studijų programų rengimui taikomo reglamento reikalavimų, 2003 m. buvo sukurta ši bakalauro studijų programa „Konservavimo ir restauravimo chemija“ (studijų kryptis – chemija, kodas 6421201) ir jau patvirtinta Vilniaus universiteto Akademinės komisijos ir Senato. Ji pradės veikti 2004-2005 mokslo metais. Studentams, be bazinių matematikos, fizikos, įvairių chemijos sričių dalykų, bus dėstomos ir  įvairios specialybės disciplinos: muzeologija, muziejinių rinkinių ir kultūros istorijos pagrindai, estetika, kultūros vertybių medžiagos bei technikos, išsamūs kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo chemijos kursai ir t.t.

Kuriant šią studijų programą buvo siekta, kad studijuojantysis gautų tvirtus pagrindus (to reikalauja ir studijų kryptis), leidžiančius dirbti chemiku tuo atveju, jeigu būsimas specialistas negalės ar nenorės savo tolesnės veiklos sieti su kultūros vertybių konservavimu ar restauravimu. Šios programos studentai bazinius studijų programos pagrindų dalykus studijuos kartu su chemijos programos studentais. Pagal bazinių studijų programos pagrindų dalykų apimtį, teikiamų ir įsisavinamų žinių lygį jie bus tapatūs chemijos programos studentams, o studijuodami specialaus lavinimo dalykus bus įgiję jau šiai specialybei reikalingų gebėjimų ir įgūdžių. Tai esminis programos ypatumas. Baigę šias studijas įgys bakalauro laipsnį, diplomą su įrašu: Chemija (konservavimo ir restauravimo chemija). Tai labai svarbu, nes žmogus studijų metais pajutęs, kad dėl savo vidinių savybių negali atsidėti daug kantrybės, kruopštumo, atidos ir pasišventimo reikalaujančiam kultūros vertybių tyrinėtojo ar konservatoriaus darbui, neliks nuošalyje, galės toliau tęsti magistro studijas chemijos kryptyje, likti tik chemiku (organiku, polimerininku, fizikochemiku ar analitiku).

Į bakalauro studijų programą „Konservavimo ir restauravimo chemija“ būsimi studentai stos bendra, Vilniaus universiteto priėmimo komisijos nustatyta, tvarka. Į pirmą kursą 2004 m. planuojama  priimti 12 studentų.

Sėkmingai šias bakalauro studijas baigę absolventai galės dirbti kaip konservavimo ir restauravimo chemijos technologai ar prevencinio konservavimo specialistais muziejuose, bibliotekose, archyvuose, restauravimo centruose arba, kaip jau minėjome, toliau studijuoti kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo chemijos srityje.

Studijų programos kūrėjai didžiai vertina dabartinių aukščiausios kvalifikacijos specialistų, dalyvaujančių tiek specialiųjų profesinių studijų, tiek šios naujos programos vykdyme, indėlį, gerą valią savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Lietuvai reikalingų specialistų rengimo. Tai unikali galimybė išugdyti specialistų kartą, perimsiančią ilgametę restauratorių patirtį ir tradicijas, įgysiančią naujų žinių ir sugebėsiančių dirbti kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo mokslinį tiriamąjį darbą.

Edukaciniu požiūriu šią programą studijuojantys studentai, o vėliau ir absolventai turės pakankamų ir įvairiapusių žinių  dalyvauti tarptautinėse programose ir studijose Europos Sąjungoje ir kitų šalių kultūros vertybių tyrimo ir restauravimo institucijose. Chemijos fakultetas turi visas galimybes rengti aukštos kvalifikacijos chemikus. Šios programos specialiųjų dalykų kokybę užtikrina glaudus bendradarbiavimas su patyrusiais aukštos kvalifikacijos konservavimo ir  restauravimo specialistais bei galimybė naudotis Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro baze. Tikimės, kad toks bendradarbiavimas vyks ir tada, kai pradedamuose projektuoti ir ateityje statomuose naujuose Chemijos fakulteto rūmuose, Saulėtekyje, bus steigiamos specialios mokomosios ir tiriamosios laboratorijos (kultūros vertybių cheminės analizės, fizikinių tyrimų, rentgeno analizės, kompiuterizuotos analizės, ir t.t). Džiaugiamės, kad jau per pastaraisiais metais vykdomas specialiąsias profesines studijas  esame parengę specialistų, kurie dabar sėkmingai tęsia studijas doktorantūroje, atlieka mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre bei Chemijos fakulteto laboratorijose. Todėl pagrįstai galvojame, kad šioje programoje dalyvaujančių įvairių specialistų kvalifikacija yra pagrindinė sąlyga,  užtikrinanti bendrą bakalauro studijų programos „Konservavimo ir restauravimo chemija“ lygį, kokybę ir tęstinumą ateityje.  

Studies in Chemistry of Conservation and Restoration: Problems and Opportunities

Dr. Laimutė SALICKAITĖ-BUNIKIENĖ

Vilnius University, Department of Chemistry

Janina LUKŠĖNIENĖ, Jūratė SENVAITIENĖ

Lithuanian Art Museum, P.Gudynas Centre of Restoration, Technologists of Restoration

 

New program for Bachelor’s degree studies „Chemistry of Conservation and Restoration“ starts in Vilnius University, Department of Chemistry in school-year 2004/2005. Program was created by common efforts of specialists from Lithuanian Art Museum, P.Gudynas Centre of Restoration of Museum Values and professors from VU Department of Chemistry.

There are courses of basic mathematics, physics, various areas of chemistry and, also, museology, basics of museum collections and cultural history, aesthetics, materials and techniques of museum values, full course of chemistry of conservation and restoration of cultural values ect. Young people can attend the study program „Chemistry of Conservation and Restoration“ at Vilnius University’s Admission Commission. There will be 12 students admitted to the studies in 2004. Successful Bachelor degree graduates will be able to work as Chemistry of conservation and restoration technologists and as specialists of preventive conservation in museums, libraries, archives, centers of restoration.

 

Contact: Laimutė Salickaitė-Bunikienė

Faculty of Chemistry, Vilnius University

24 Naugarduko str., LT-2006 Vilnius.

Tel.: (+370) 5 2336214, (+370 5 2331004,

Fax: 370-2-330987.

E-mail: laimute.salickaite@chf.vu.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13