<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Parodų salėse

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių

 Alma BRAZIŪNIENĖ

Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius

 

Gardino vaizdas, 1568. Vario raižinys, 35×102 cm.  Šią Renesanso epochos vario graviūrą T. Niewodniczańskis padovanojo Vilniuje atstatomiems XV-XVII amžiaus Lietuvosvaldovų rūmams.

 

Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Jadvygos(1373/4-1399) privilegija bajorui Jaškai iš Sprovos. Lvovas, 1387 kovo 6. Antspaudas raudono vaško dubenėlyje, prikabintame raudonais ir rausvais siūlais.

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (1520-1572) leidimas Krokuvos vaivados ir seniūno, didžiojo Karūnos maršalo Piotro Kmitos prašymu atvežti iš Bochnios druskos kasyklos į Visničą ketvirtį centnerio valgomosios druskos ir du centnerius akmens druskos. Krokuva, 1551 sausio 3.

Lenkijos karalienės ir LDK kunigaikštienės Barboros Radvilaitės laiškas broliui LDK pataurininkiui Mikalojui Radvilai Rudajam. Krokuva, 1549 rugsėjo 28.

2003 m. rugsėjo 17 – lapkričio 30 d. Vilniaus paveikslų galerijoje veikė paroda „Imago Lithuaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių“ (Vokietija). Joje buvo eksponuojama per du šimtus vertingų lituanistinių eksponatų – XIV-XIX a. autentiškų pergamentų su valdovų ir didikų antspaudais, retų senųjų žemėlapių, grafikos darbų, žymių asmenų portretų, kitos vertingos ikonografinės medžiagos. Daugelio jų neturi nei viena Lietuvos biblioteka, archyvas ar privati kolekcija. Parodą organizavo Vilniaus universiteto biblioteka ir Lietuvos dailės muziejus.

Parodoje „Imago Lithuaniae“ buvo pristatyta 218 eksponatų iš asmeninių dr. Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių. Kolekcininkas ir bibliofilas T. Niewodniczańskis gimė 1933 m. Vilniuje. Jo tėvas Henrykas Niewodniczańskis buvo Vilniaus universiteto profesorius, pasaulinio garso fizikas. T. Niewodniczańskis studijavo Krokuvos Jogailos universitete, dirbo Lenkijos atominių tyrimų institute. 1970 m. emigravo į Vakarus, toliau dirbo atomo fizikos tyrimų srityje Heidelberge ir Darmštadte, paskelbė pripažinimą pelniusių mokslinių publikacijų. Nuo 1973 m. – vienas Bitburgo (Vokietija) alaus daryklos savininkų.

Dr. T.Niewodniczańskio sukauptų vertybių dalis jau buvo eksponuojama Berlyne, Varšuvoje, Krokuvoje, Vroclave, kituose Europos miestuose. Vilniaus parodai specialiai buvo atrinkta dar 60 dokumentų iš jo pergamentų, autografų ir Radvilų kolekcijų. Parodos lankytojai galėjo pamatyti autentišką karalienes šv. Jadvygos Anžujietės antspaudą vaško dubenėlyje, raudonais siūlais prikabintą prie jos išduotos privilegijos, ir palyginti jį pvz., su impozantiškai atrodančiu karaliaus Kazimiero Didžiojo ar Jogailos, Kazimiero Jogailaičio, Aleksandro bei kitų mūsų valdovų (Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Henriko Valua, Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Vladislovo Vazos, Augusto II) antspaudais.

Parodoje nemažai buvo įvairių LDK dokumentų (korespondencija, įsakai, raštai ir pan.). Įdomus Varniuose 1605 m. išduotas Žemaičių vyskupo M. Giedraičio pasirašytas pakvitavimas, jog Vilniaus vaivada M. K. Radvila grąžina dalį anksčiau saugoti paimto Kražių bažnyčios sidabro, skirto naujai bažnyčiai statyti. Tarp pasirašiusių – kanauninkai K. Dirvoniškis, J. Gardiškis ir M. Daukša. Pastarojo, mūsų raštijos klasiko, parašas – su rašybos klaida: Mikokolay [!] Daugsza.

Didžiausią parodos skyrių, pavadintą „Historia Lithuaniae illustrata“, sudarė paties parodos autoriaus teminiu principu sukomponuoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių, kitų istorinių asmenybių dokumentai ir greta – tų asmenų portretai, raižyti garsių Europos graverių (pavyzdžiui, P. P. Rubenso piešti Vazų dinastijos valdovų atvaizdai), bei to meto žemėlapių originalai. Eksponatai išdėstyti chronologine tvarka, pradedant Žygimanto Augusto ir baigiant S. Poniatowskio laikais. Savotiška Lietuvos istorijos įžanga yra T.Niewodniczańskio pastaruoju metu įsigyti Vilniaus vaizdų raižiniai ir 1812 m. Prancūzijos karo ministerijos biuletenis apie žygį į Maskvą, kuriame skaitome: „Lenkijos valstiečiai nepaprastai pavydi laimės Didžiosios Kunigaikštystės valstiečiams, kurie buvo, išlaisvinti, nes, kaip žinoma, laisvę lietuviai laiko didžiausia vertybe“. Taigi žiūrovai galėjo išvysti iliustruotą Lietuvos istoriją originaluose (dokumentuose, graviūrose, žemėlapiuose).

T. Niewodniczańskis, pats būdamas ne tik aistringas kartografijos kolekcininkas, bet ir jos istorijos specialistas, savo kolekcijos žemėlapiais pristatė Lietuvos kartografijos raidą nuo pirmojo specialiai Lietuvai skirto 1595 m. G. Merkatoriaus žemėlapio iki LDK teritorijos, prijungtos prie Rusijos per pirmąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą, žemėlapių. Jie yra iškalbūs mūsų istorijos liudytojai. Stengtasi parodyti vieno žemėlapio kaitą, jo perdirbinius ir variantus. Tai itin svarbu, nes senieji Lietuvos žemėlapiai, kaip Lietuvos spaudos paveldo dalis, iki šiol nėra deramai tyrinėti, o juo labiau – išsamiai suinventorinti. Pavyzdžiui, buvo galima pamatyti G. Merkatoriaus žemėlapio pagrindu sukurtus J. Hondijaus, J. Janssonijaus, P. Kaerijaus, G. Bucelino, J. U. Müllerio, G.L. Le Rouge’o žemėlapius, o visiems pažįstamo K.M. Radvilos Našlaitėlio 1613 m. LDK žemėlapio (pristatytas irgi retas jo variantas) pagrindu – J. Blaeu, F. De Witto, P. Mortier, V. Coronelli’o, D. R. de Vaugondy, B. Borghi’o parengtus žemėlapius. Daugelis jų vieni nuo kitų skiriasi tik labai nedidelėmis, iš pirmo žvilgsnio net nepastebimomis, detalėmis.

Ne mažiau kitokių įdomybių galėjo rasti visi besidomintys istorija. Buvo galima pamatyti du Barboros Radvilaitės laiškus, rašytus 1549 m. broliui Mykalojui Radvilai Rudajam ir 1550 m. – sūnėnams. Eksponuotas 1641 m. Anglijos karaliaus Karolio I Stiuarto laiškas Lietuvos senatoriams ir reti, kolekcininkų ypač gaudomi, tik ketvertą mėnesių karaliavusio Henriko Valua, Stepono Batoro bei kitų valdovų parašais patvirtinti dokumentai.

Parodoje buvo galima pamatyti mums visiems gerai pažįstamo 1581 m. Vilniaus vaizdo iš Brauno atlaso dar vieną, naują, variantą – be dviejų figūrų raižinio apačioje ir retą 1568 metų vario graviūrą, vaizduojančią Gardino miestą. Darbo autorius – su Albrechto Dürerio (Diurerio) mokykla susijęs garsus Niurnbergo raižytojas Mathias Zündtas (Matijas Ciundas). Raižinio pirmavaizdį sukūrė Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto rūmų dailininkas Johanas Adelhauzeris. Raižinyje vaizduojama, kaip 1568 m. per Gardino seimą priimami Ivano Rūsčiojo, taip pat turkų, totorių ir valakų pasiuntiniai. Kaip tik šią Renesanso epochos vario graviūrą T. Niewodniczańskis nusprendė padovanoti Vilniuje atstatomiems XV-XVII amžiaus Lietuvos valdovų rūmams. Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio teigimu, dovanotas raižinys yra reto formato – tokių grafikos darbų pasaulyje išlikę labai nedaug. Kūrinys Lietuvai svarbus ir tuo, kad vaizduoja LDK istorinę kompoziciją – atspindi XVI amžiaus papročius, drabužius.

Vilniaus universiteto bibliotekai T. Niewodniczańskis padovanojo devynis XVII-XVIII amžiaus LDK žemėlapius. T. Niewodniczańskis iš savo rinkinių atrinko tuos žemėlapius ir jų variantus, kuriuos žinojo nesant Vilniaus universitete. Tai pirmiausia keturi italų kartografų darbai, labai svarbūs Lietuvos kartografijos istorijai: 1691 m. Venecijos leidėjo Vincenzo Coronellio LDK žemėlapis, Paolo Santinio 1776 m. ir Giuseppės Antonio Remondinio 1784 m. LDK žemėlapiai. Jie yra 1775 m. Niurnberge, Homanno palikuonių leidykloje, leisto tokio pačio, tik vokiško, LDK žemėlapio variantai, vaizduojantys LDK teritoriją, prijungtą prie Rusijos imperijos per pirmąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą. Reti ir Vilniaus universiteto bibliotekai padovanoti du sumažinto 1613 m. M. K. Radvilos LDK žemėlapio variantai – iš 1638-1644 m. leisto J. Jansonijaus atlaso Niewen Atlas (olandų kalba) ir po 1680 m. Joanno Janssonijaus van Waesbergeno išleistas LDK žemėlapis, įdėtas į The English Atlas (Amsterdamas ir Oksfordas, 1680-1683). Vilniaus universiteto biblioteka šiuo metu turi didžiausią senosios Lietuvos kartografijos kolekciją Lietuvoje. Dovanoti žemėlapiai – svarus tos kolekcijos papildymas.

Taigi paroda „Imago Lithuaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių“ turėjo būti įdomi įvairių sričių ir pomėgių žiūrovams. Kartu ji, kaip rašo parodos katalogo įžangoje Vilniaus universiteto rektorius akad. B. Juodka, „savaime pažindina ir su aistringa plačiašake jos autoriaus T. Niewodniczańskio veikla – pirmiausia kaip su puikiu, sektinu mecenatystės, kryptingo ir nuoseklaus kolekcionavimo, o kartu – ir kaip su geranoriško, užtat vaisingo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdžiu“.

 

Maps and documents of the Grand Duchy of Lithuania from collections of Tomasz Niewodniczanski

Alma BRAZIŪNIENĖ

Vilnius University, Division of Rare Publications

 

The exhibition „Imago Lithuaniae. Maps and documents of the Grand Duchy of Lithuania from collections of Tomasz Niewodniczanski (Germany) was open in Vilnius Art Gallery in September 17 – November 30, 2003. There were more than two hundred exhibits of Lithuanistic values exposed here: authentic parchments with stamps of dukes, rare old maps, works of graphic art, portraits of famous persons, other valuable iconographic materials.

The exhibition was organized by Vilnius University Library and Lithuanian Art Museum.

 

Contact: Alma Braziūnienė

Vilnius University Library

3 Universiteto str., 01122 Vilnius.

Tel.: (+370) 5 268 71 01, Fax: (+370) 5 268 71 04.

E-mail: alma.braziuniene@mb.vu.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13