<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIAI. NR. 3

Muziejai ir tautinė tapatybė. Lankytojo požiūris

Jovita Čepauskaitė, Rima Dargytė, Andrius Kilda,

Laura Prascevičiūtė, Birutė Salatkienė

Šiaulių „Aušros“ muziejus,

Šiaulių universitetas

  

2004 m. pavasarį Šiaulių universiteto studentai istorikai sudarė trumpą anketą, skirtą muziejaus ir tautinės tapatybės santykiui apžvelgti. Tyrimui buvo pasirinkta muziejų lankytojų jaunimo kategorija. Į anketos klausimus atsakė 61 Šiaulių miesto studentas ir 72 vyresniųjų klasių mokiniai. Anketos klausimų apimtis ar apklaustų lankytojų skaičius neleidžia pretenduoti į gilią problemos analizę bei plačius apibendrinimus, tai daugiau metodologinio pobūdžio darbas, tikintis įžvelgti tam tikras tendencijas, o ateityje imtis platesnių ir gilesnių tyrimų.

Didžiausią įtaką tautinės tapatybės išugdymui iš visuomeninių institucijų, apklaustųjų nuomone, turi šeima ir mokykla, toliau seka universitetas, bibliotekos, meno renginiai, teatrai, tradicinės šventės. Sąrašo gale atsidūrė muziejus ir bažnyčia. Apklaustieji gana kritiškai įvertino muziejų vaidmenį, ugdant tautinę tapatybę. Tik 6 studentai ir 22 mokiniai mano, kad jis yra pakankamas, 10 studentų ir 13 mokinių galvoja, kad nepakankamas, o 44 studentai ir 37 mokiniai teigia, kad šis vaidmuo pakankamas tik iš dalies. Dažniausiai į muziejų einama savišvietos, informacijos paieškų ir laisvalaikio praleidimo  tikslais. Kiti interesai  - studijos, moksliniai tyrimai, pramogos.

Iš muziejaus veiklos krypčių, labiausiai ugdančių tautinę tapatybę, apklaustieji išskyrė renginius ir šventes bei ekspozicijas ir parodas. Trečioje vietoje atsidūrė edukacinės programos, o rinkinių kaupimas ir muziejų leidiniai įrašyti paskutiniai.

Apklaustųjų nuomone, muziejuose daugiausiai kaupiami šie tautinio paveldo elementai - tautodailė, papročių ir tradicinių švenčių atributai, buities daiktai. Iš muziejų ekspozicijų, geriausiai atskleidžiančių tautinę tapatybę, apklaustieji išskyrė istorijos, kiek mažiau etnografijos, archeologijos ir kraštotyros ekspozicijas, o prie mažiausiai darančių įtaką priskyrė fotografijos ekspozicijas. Mokiniai dar išskyrė literatūros, muzikos ir teatro bei memorialines ekspozicijas, tačiau studentai nelaiko jų itin išreiškiančiomis tautinį paveldą.

Iš visų istorijos ekspozicijų studentams svarbiausios tautinės tapatybės puoselėjimui yra senovės, priešistorės ekspozicijos, antroje vietoje minėjo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, spaudos draudimo laikotarpius, o sąrašo gale įrašė XX a. ir šių dienų istorijos ekspozicijas.

Į klausimą, kokius reikšmingus tautinei tapatybei išlaikyti rinkinius muziejai turėtų plėsti, apklaustieji atsakė skirtingai, tačiau visi išskyrė istorijos, etnografijos, archeologijos, kraštotyros, tautodailės, fotografijos rinkinius. Mažiausiai reikšmingi jiems pasirodė ūkio raidos rinkiniai.

Iš apklausos rezultatų galima padaryti keletą išvadų: studentai ir mokiniai muziejus lanko retai. Dauguma mano, kad muziejuose sukaupta didžioji tautinio paveldo dalis, tačiau muziejaus vaidmuo formuojant tautinę tapatybę yra labai mažas. Tai paaiškinama muziejų pasyvumu, mažai išnaudojant rinkinius aktyviai veiklai; tautinę tapatybę ugdo istorijos, etnografijos ir tautodailės rinkiniai bei ekspozicijos; tautinę tapatybę daugiau puoselėja aktyvioji muziejų veikla - renginiai, šventės, ekspozicijos ir parodos, edukacija; asmeninę tautinę tapatybę išsiugdyti iš dalies  padėjo muziejų lankymas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13