<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

2005 m. sausio 27 d. Lietuvos muziejų asociacijos valdyba susitiko su LR kultūros ministru Vladimiru Prudnikovu

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos nariai 2005 m. sausio 27 d. susitiko su LR kultūros ministru Vladimiru Prudnikovu ir aptarė kultūros politikos muziejų srityje svarbiausius darbus, kurie išdėstyti kultūros ministrui įteiktoje LMA Valdybos ir Vadybos sekcijos 2005 01 18 išplėstinio posėdžio REZOLIUCIJOJE.

LR KULTŪROS MINISTERIJA
KULTŪROS MINISTRUI
VLADIMIRUI PRUDNIKOVUI
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS IŠPLĖSTINIO POSĖDŽIO
REZOLIUCIJA
2005-01-18
Vilnius
 
Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2005 01 18 išplėstiniame posėdyje, dalyvaujant nacionalinių, respublikinių, savivaldybių ir žinybinių muziejų vadovams, apsvarstė šiuos klausimus:
 • Lietuvos muziejų modernizavimo programos parengimo ir įgyvendinimo;
 • Muziejų srities koordinavimo Kultūros ministerijos struktūroje;
 • Lietuvos muziejų informacijos centro įkūrimo;
 • Lietuvos muziejinių organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos ir kitų šalių muziejinių organizacijų veikloje.
 • Konstatuota:
  1. Prieš trejus metus, Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, remdamasi 2001-11-31 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. 355 ,,Dėl darbo grupių sudarymo“ sudarytų darbo grupių surinktais ir susistemintais duomenimis, reikalingais Lietuvos muziejų modernizavimo programai sukurti, parengė Lietuvos muziejų modernizavimo programos metmenis ir pateikė Kultūros ministerijai. Modernizavimo programa turėjo apimti Lietuvos muziejų pastatų renovaciją ir remontą, apsaugos sistemų, ekspozicijų modernizavimą, muziejinių vertybių įsigijimą ir kompiuterizuotos muziejinių vertybių apskaitos sistemos sukūrimą ir įdiegimą Lietuvos muziejuose 2003 – 2009 m. Tačiau programa taip ir nebuvo galutinai parengta. Beje, į buvusios Vyriausybės priemonių planą buvo įtrauktas šios programos patvirtinimas, bet vėliau, koreguojant Vyriausybės priemonių planą, šis darbas be jokių motyvų buvo išbrauktas. LR Seimo patvirtintoje naujosios LR Vyriausybės programoje pažymėtas Lietuvos muziejų modernizavimas ir renovacija (Seimo 2004-12-14 nutarimas Nr. X-43; 12 skyrius „Kultūra“);
  2. Šiuo metu Kultūros ministerijoje į vieną Informacinės visuomenės plėtros skyrių sujungtas bibliotekų, muziejų, leidybos ir kitų sričių koordinavimas struktūriškai komplikuotas ir neefektyvus. Muziejai pirmiausia yra vertybių saugotojai, kaip tai įvardina Muziejų įstatymas bei Lietuvos kultūros politikos nuostatos ir tarptautiniai dokumentai, todėl jų veiklą koordinuojančio Kultūros ministerijos padalinio įvardinimas informacinės visuomenės plėtros aspektu yra iš esmės klaidingas ir neturintis analogų Europos Sąjungos valstybių kultūros ministerijose;
  3. 2003 m. pradžioje Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, atsižvelgdama į LR Vyriausybės įgyvendinamą Informacinės visuomenės plėtros programą, inicijavo metodinės muziejininkystės institucijos, skirtos kaupti, analizuoti ir skleisti muziejinę informaciją, taikyti šiuolaikines informacines technologijas muziejininkystėje, integruoti muziejus į regionines, valstybines ir tarptautines programas, populiarinti muziejus ir juose sukauptą kultūros paveldą, kelti muziejininkų profesinį lygį ir t.t., įkūrimą. 2003 m. spalio 14 d. LMA valdybos posėdyje svarstyti Lietuvos muziejų informacijos centro steigimo sutarties ir įstatų projektai. Aptartas įstaigos statusas, buveinės vieta, numatyti galimi steigėjai: Kultūros ministerija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras ir kt. Dokumentų paketas buvo įteiktas Kultūros ministerijai, tačiau atsakymo nesulaukta. Beje, Lietuvos muziejų informacijos centro steigimo klausimas svarstytas ir Muziejų tarybos 2004 m. kovo 4 d. posėdyje, kuriame rekomenduota Kultūros ministerijai Lietuvos muziejų asociacijos bazėje steigti ir finansuoti Lietuvos muziejų informacijos centrą.
  4. Didėja atotrūkis tarp Lietuvos ir kitų ES šalių muziejų galimybių palaikyti ir plėtoti ryšius su ES ir kitų šalių kultūros ir muziejų nevyriausybinėmis institucijomis, įsijungti į tarptautinių muziejinių organizacijų tinklų (Tarptautinės muziejų tarybos - ICOM, Europos muziejų organizacijų tinklo – NEMO, Europos muziejų forumo - EMF ir kt.) pilnavertę veiklą. Pagrindinės priežastys – Kultūros ministerijoje nėra padalinio ir lėšų tarptautinėms Lietuvos muziejinių organizacijų programoms koordinuoti ir remti.

  Siūloma:

  • įtraukti Lietuvos muziejų modernizavimo ir renovacijos programos parengimą ir įgyvendinimą į LR Vyriausybės 2004 – 2007 m. programos 2005 m. priemonių planą;

  • atkurti LR kultūros ministerijoje muziejų valdymo padalinį, formuojantį muziejų politiką ir strategiją, koordinuojantį muziejų veiklą, bei užtikrinti šios veiklos efektyvumą;

  • skirti lėšų metodinio Lietuvos muziejų informacijos centro įkūrimui;

  • siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai kartu su kultūros ministerija plėtoti edukacines bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas Lietuvos muziejuose;

  • siekiant integruoti Lietuvos muziejininkystę į ES muziejų sistemą bei modernizuoti Lietuvos muziejus, rasti galimybių įsteigti dvi individualias ir dvi edukacines stipendijas Lietuvos muziejininkams;

  • įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybines programas (Lietuvos muziejų modernizavimo, Informacinės visuomenės plėtros, Regionų kultūros plėtros, Etninės kultūros plėtros ir kt.), ypatingą dėmesį skirti savivaldybių muziejų, saugančių valstybės kultūros paveldą, modernizavimui ir plėtrai;

  • formuojant valstybės biudžetą, rasti galimybių padidinti muziejų darbuotojų atlyginimus iki valstybės vidutinio darbo užmokesčio lygio.

  © Lietuvos muziejų asociacija
  © Lietuvos dailės muziejus
    Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16