<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA
Įmonės kodas 123944821. Ein. sąskaita AB SEB banke LT11 7044 0600 0138 7776 

Lietuvos muziejų asociacijos būstinė
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
El. paštas:
muzasoc[at]gmail.com

Lietuvos muziejų asociacijos valdyba >

Lietuvos muziejų asociacijos vadovas
Raimundas Balza,
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius.
Vytauto g. 89, LT-77155, Šiauliai.
Tel. (8~41) 524390. Faksas (8~41) 526933.
El. paštas:
rastine[at]ausrosmuziejus.lt

Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
Lolita Valužienė,
informacinio leidinio „Lietuvos muziejai“ redaktorė.
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius. 
Tel.: (8~5) 279 09 18; Faksas (8~5) 279 09 18.
El. paštas:
muzasoc[at]gmail.com

Lietuvos muziejų asociacija yra savanoriška, ne pelno organizacija, jungianti Lietuvos muziejus. LMA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Muziejų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir LMA įstatais. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

LMA tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis LMA tikslas - telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti muziejų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.
LMA, siekdama šio tikslo, turi tokius uždavinius:
1. Teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus;
2. Organizuoja ir remia muziejininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą;
3. Propaguoja ir stiprina muziejų vaidmenį visuomenėje, dalyvauja realizuojant švietimo programas;
4. Leidžia Lietuvos muziejų informacinį leidinį;
5. Dalyvauja sprendžiant ginčus tarp muziejų bei tarp muziejų ir kitų įstaigų; atstovauja ir gina Lietuvos muziejų interesus Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei visuomeninėse organizacijose; vysto tarptautinius muziejų ryšius, bendradarbiaudama su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriumi;
6. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja LMA tikslus ir uždavinius.

LMA nariai
Asociacijos nariai gali būti tikrieji nariai, asocijuotieji nariai, nariai-rėmėjai ir garbės nariai: tikraisiais nariais gali būti Lietuvos muziejai, veikiantys kaip viešieji juridiniai asmenys; asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, vykdančios muziejinę veiklą, bet neturinčios viešojo juridinio asmens statuso; nariais-rėmėjais gali būti fiziniai asmenys ar organizacijos, remiantys ir propaguojantys Lietuvos muziejų veiklą, o taip pat kitose valstybėse esantys muziejai, saugojantys ir propaguojantys Lietuvos kultūrinį palikimą; garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, nusipelnę Lietuvos muziejininkystei.

LMA organai
Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdymo organai yra valdyba ir vienasmenis valdymo organas –  vadovas.

Visuotinis narių susirinkimas
Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas, kuris priima Asociacijos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus; nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius; renka Asociacijos valdybos narius bei vadovą ir juos atšaukia; tvirtina Asociacijos valdybos pateiktas programas ir jų finansavimą; svarsto ir tvirtina Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas; nustato Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką; steigia Asociacijos priklausančias įmones; renka revizorių ne ilgesniam, kaip dvejų metų laikotarpiui; tvirtina garbės narių priėmimą; sprendžia narystės nutraukimo klausimus; priima sprendimus dėl atlyginimo asociacijos nariui už jo veiklą valdymo organuose; reorganizuoja ar nutraukia Asociacijos veiklą. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Valdyba
Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba. Asociacijos valdybą sudaro vadovas ir aštuoni nariai. Vadovą ir septynis valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas ir šie valdybos nariai gali būti tik tikrųjų narių atstovai – įstaigų vadovai. Aštuntą valdybos narį renka asocijuotieji nariai. Asociacijos valdyba renkama trejiems metams.

Vadovas
Asociacijos vadovą renka ir atšaukia iš pareigų visuotinis narių susirinkimas. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme. Vadovo pareigos vadinamos – valdybos pirmininkas.

LMA istorija:
LMA Steigiamasis susirinkimas įvyko 1995 m. gruodžio 15 d. Vilniuje, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre. Susirinkime dalyvavo 39 Lietuvos muziejų vadovai. Pirmuoju LMA pirmininku išrinktas Lietuvos dailės muziejaus direktorius, vienas iš LMA iniciatorių Romualdas Budrys.
1998 m. gruodžio 18 d. vykusiame LMA visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime LMA pirmininku išrinktas Viešosios įstaigos “Signatarų namai-muziejus” vadovas Raimundas Klimavičius.
Panaikinus viešąją įstaigą „Signatarų namai-muziejus“, 1999 m. lapkričio 12 d. LMA visuotiniame narių susirinkime, vietoj atsistatydinusio R.Klimavičiaus, LMA pirmininke išrenkama Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. 2001 m. gruodžio mėnesį įvykusiame LMA ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime pirmininku 2002–2004 metų kadencijai išrinktas Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. 2005 m. vasario 24 d. visuotinis narių susirinkimas 2005–2007 metų kadencijai LMA vadovu išrinko Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorių Raimundą Balzą, kuris 2008 m. balandžio 24 d. LMA narių visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime perrinktas antrai trejų metų kadencijai.
Šiuo metu LMA vienija 86 Lietuvos muziejus. Veikia Vadybos, Rinkinių mokslinio tyrimo, Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo bei Švietimo sekcijos.
2000 m. kovo 1 d. LMA, pasirašiusi Jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru, tapo informacinio leidinio muziejams bendra leidėja.
Nuo 2003 m. Lietuvos muziejų asociacija savarankiškai leidžia žurnalą
„LIETUVOS MUZIEJAI“ ir jo priedą „MUZIEJININKYSTĖS BIULETENIS“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.05.29