ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
<<< Į pradžią >>>   Portalas „Lietuvos muziejai“ Svetainės naujienos Žurnalas „Lietuvos muziejai“

PROJEKTAS: ESMĖ, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PLANAS
 

Projekto įgyvendinimo eiga

Projektas pradėtas įgyvendinti nuo pasirengimo viešinimo veikloms (LMA Internetinės svetainės papildymo) bei konkurso  audito įmonei parinkti organizavimo. Lygiagrečiai rengiamas paslaugų konkursas darbuotojų mokymų organizavimui. Remiantis veiklų ir mokymų eiliškumu, išdėstytu Detaliame projekto veiklų plane, visiems  mokymo kursams rengiami reikalavimai mokymo programoms, pačioms mokymo įstaigoms ir skelbiami konkursai. Kompiuterio vartotojo, anglų ir prancūzų kalbų mokymui numatoma pirkti standartines mokymo programas. Kitas  programas numatoma pritaikyti Pareiškėjo ir partnerių specifikai įtraukiant į mokymus praktinį įgūdžių įtvirtinimą ir užduočių iš darbinės aplinkos sprendimą. Atsirinkus geriausią pagal kainą subrangovą, su juo bus sudaroma mokymų sutartis mažiausiai 1 mėn. iki mokymų pradžios. Atrenkami klausytojai, sukomplektuojamos grupės ir pradedami mokymai. Mokymų metu bus vykdoma priežiūra, o pabaigoje – klausytojų žinių įsisavinimo patikrinimas – įvertinus žinias, bus išduodamas pažymėjimas, įrodantis darbuotojo kvalifikaciją bei įgytus įgūdžius.
Projekto numatytiems tikslams pasiekti yra vykdomos šios veiklos:
1. Projekto administravimas
2. Viešųjų pirkimų organizavimas:
Mokymo įmonių atranka:
1. Reikalavimų mokymo programoms ir mokymo įmonėms parengimas;
2. Konkurso paskelbimas ir mokymo įmonių atranka (pasiūlymų vertinimo posėdis) mokymams:
Klausytojų atranka ir komplektavimas vyks kiekvieniems mokymams;
Bus organizuojami darbuotojų mokymai, praktinių įgūdžių įtvirtinimas ir žinių testavimas.
Viešinimo veiklos
Projekte numatyti mokymai ir kitos veiklos pasirinktos pagal darbuotojų poreikius:
1. Bus keliama kvalifikaciją pagal mokymo programas, pritaikytas pareiškėjo ir partnerių darbuotojams;
2. Bus įtvirtinami nauji gebėjimai per praktinių įgūdžių formavimą;
3. Mokymosi metu bus sprendžiami su mokymosi tema susijusios darbinės problemos ir  darbinėje veikloje pritaikytos naujai įgytos žinios.
4. Bus sudaryta galimybė mokytis darbo metu;
5. Bus pagilintos žinios ir formuojami nauji įgūdžiai.
  • pirmą mėnesį – Startinis projekto dalyvių susirinkimas, kuriame susipažinta su projekto dalyviais, kiekvieno pareigomis, atsakomybe, komunikavimo tvarka ir metodais, bus pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, rezultatai;
  • atrinkta audito firma;

  • pagal Projekte  numatytų veiklų ir įgyvendinimo plane numatytą mokymų grafiką rengiami reikalavimai  mokymo temoms ir paskelbiamas konkursas tarp mokymo teikėjų;

  • atrenkami mokymo paslaugų teikėjai ir su jais sudaromos sutartys;

  • sukomplektuojami klausytojai į mokymo grupes pagal temas;

  • pravedami mokymai ir patikrinama klausytojų kompetencija;

  • projektas ir jo rezultatai viešinami parengiant Internetinę svetainę, kurioje talpinama informaciją apie projektą, parengiami ir paskelbiami straipsniai masinės informacijos priemonėse, išleidžiamas ir išplatinamas lankstinukas;

  • paskutinį projekto vykdymo mėnesį organizuojamas Baigiamasis susirinkimas, kuriame aptariama projekto vykdymo eiga, rezultatai, pamokos ir veiksniai įtakoję projekto vykdymą;

  • parengiama ir pateikiama galutinė ataskaita ir atliekamas projekto finansinis auditas.

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija   Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04