ICOM ICCROM ICOM–LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
<<< Į pradžią >>>   Portalas „Lietuvos muziejai“ Svetainės naujienos Žurnalas „Lietuvos muziejai“
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO „XXI AMŽIAUS
MUZIEJININKŲ KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS“
(PROJEKTO KODAS: BPD2004 – ESF - 2.2.0 - 02-05/0039)

VALDYMO GRUPĖS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Lietuvos muziejų asociacijos projekto
„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos
ir gebėjimų ugdymas“ (Projekto kodas:
BPD2004 – ESF - 2.2.0 – 02 - 05/0039)
Valdymo grupės 2006 m. balandžio
24 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 1, 1 klausimas)  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos muziejų asociacijos projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ projekto (toliau – Projektas) (Projekto kodas: BPD2004 - ESF - 2.2.0 – 02 - 05/0039) valdymo grupės (toliau – Valdymo grupė) uždavinius, funkcijas, teisę ir atsakomybę, darbo tvarką.
2. Valdymo grupės sudėtis patvirtinta Lietuvos muziejų asociacijos išplėstiniame valdybos posėdyje 2005 m. rugpjūčio 4 d.
3. Valdymo grupė yra kolegialus organas, kurio pagrindinis uždavinys yra užtikrinti sėkmingą ir tinkamą Projekto įgyvendinimą. Valdymo grupė yra svarbiausias Projekto eigą ir vykdymą stebintis ir kontroliuojantis organas.
4. Valdymo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, šiais Nuostatais bei Paramos skyrimo projektui „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, įgyvendinant Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“  2006-03-06 sutartimi Nr. 165-ESF/2004/2.2.0-02-065 (toliau – Paramos sutartis).
5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48 – 1676; 2003, Nr. 88 – 3999; 2005, Nr. 51 – 1700) ir Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K – 033 (Žin., 2004, Nr. 19 – 599, Nr. 93 – 3421; 2005, Nr. 21 – 667).

II. VALDYMO GRUPĖS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

6. Valdymo grupę sudaro 6 nariai, atstovaujantys Projektu suinteresuotas grupes. 2 narius skiria Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, 1 narį – Projekto tikslinė grupė, 2 narius – Projekto partneriai ir 1 narį – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
7. Valdymo grupės veiklai vadovauja Valdymo grupės pirmininkas, jo nesant – jo pavaduotojas.
8. Valdymo grupės pirmininką skiria Lietuvos muziejų asociacijos valdyba.
9. Valdymo grupės pirmininko pavaduotoją iš savo tarpo išsirenka Valdymo grupės nariai, o Valdymo grupės sekretorių paskiria Valdymo grupės pirmininkas.
10.  Valdymo grupės nariai netenka įgaliojimų, kai nutrūksta darbo santykiai su juos į Valdymo grupę  paskyrusia institucija.
11. Valdymo grupės narys jį pasiūliusios institucijos vadovo teikimu gali būti pakeistas kitu tos institucijos atstovu.
12. Visi Valdymo grupės sudėties pakeitimai turi būti suderinami su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

III. VALDYMO GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

13.  Valdymo grupės uždaviniai yra šie:
13.1.nuolat stebėti ir prižiūrėti Projekto eigą, prižiūrėti Projekto vykdytojo ir partnerių veiklą, kiek tai susiję su Projekto vykdymu;
13.2. vertinti Projekto rezultatus ir skatinti jų sklaidą;
13.3. vertinti lėšų panaudojimo tikslingumą;
13.4. užkirsti kelią galimiems Paramos sutarties pažeidimams, nukrypimams nuo Projekto rezultatų ir tikslų;
13.5. vertinti ir tvirtinti  esminius keitimus Projekte ir jiems pritarti.
14. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Valdymo grupė, nagrinėdama Projektą administruojančio personalo teikiamą informaciją, vykdo šias funkcijas:
14.1. tvirtina Valdymo grupės nuostatus;
14.2. remdamasi Paramos sutarties sąlygomis periodiškai vertina Projekto įgyvendinimo pažangą;
14.3. vertina ir tvirtina tarpines bei galutines Projekto įgyvendinimo ataskaitas prieš siunčiant jas Įgyvendinančiajai institucijai;
14.4. vertina Projekto rezultatus ir teikia siūlymus dėl jų sklaidos galimybių suinteresuotoms institucijoms, svarsto jų pasiūlymus dėl Projekto vykdymo;
14.5. vertina, ar suteikta parama yra veiksmingai naudojama Projekto tikslams pasiekti;
14.6. vertina kitą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimo eiga;
14.7. nustačius, kad lėšos bus panaudotos / naudojamos ne pagal paskirtį ar kilus grėsmei, kad Projektas neįgyvendins numatytų tikslų, nedelsiant informuoja apie tai Tarpinę instituciją - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministeriją ir Įgyvendinančiąją instituciją – ESFA;
14.8. išklauso informaciją ir teikia siūlymus arba vertinimus Projekto veiklų atitikimo nustatytiems terminams ir paramos teikimą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams klausimais;
14.9. išklauso informaciją ir teikia siūlymus arba vertinimus visų su Projekto įgyvendinimu susijusių prekių bei paslaugų pirkimų atitikimo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (Žin., 1996, Nr. 84 – 2000; 2006, Nr. 4 – 102) ir Įgyvendinančiosios institucijos - ESFA patvirtintoms taisyklėms klausimais;
14.10. išklauso informaciją ir teikia siūlymus arba vertinimus Projekto veiklos atitikimo Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrajame programavimo dokumente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123 – 4486), numatytoms horizontalaus lygio sritimis klausimais;
14.11. svarsto Projektą administruojančio personalo pateiktus raštiškus pasiūlymus dėl tolesnės Projekto įgyvendinimo eigos;
14.12. laikydamasi Paramos sutartyje nustatytos sutarties keitimo tvarkos, svarsto Projektą administruojančio personalo siūlomus Paramos sutarties pakeitimus;
14.13. svarsto Projekto vadovo ar finansininko keitimą ir jam pritaria;
14.14. atliekant Projekto išlaidų perskirstymą, viršijantį 10 procentų atskiros biudžeto kategorijos Paramos sutartyje planuotos sumos, laikydamasi Paramos sutartyje nustatytos sutarties keitimo tvarkos, svarsto, ar tokiam sprendimui pritaria;
14.15. svarsto kitus Projektą administruojančio personalo visus Projekto eigai, rezultatams ir tikslams svarbius klausimus;
14.16. teikia siūlymus Projektą administruojančiam personalui kitais Projekto įgyvendinimo klausimais;
14.17. teikia siūlymus Projekto vykdytojui dėl Paramos sutartyje nustatytų Projekto viešumo priemonių įgyvendinimo;
14.18. esant reikalui priima sprendimą pritarti Jungtinės veiklos sutarties pakeitimui;
14.19. pritaria Įgyvendinančiajai institucijai teikiamiems prašymams pakeisti Paramos sutarties turinį;
14.20. pritaria Įgyvendinančiajai institucijai teikiamiems prašymams pakeisti galutinio mokėjimo prašymo pakeitimo terminus;
14.21. vykdo kitą veiklą, susijusią su Projekte numatytų tikslų įgyvendinimu.

IV. VALDYMO GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15.  Valdymo grupės narių teisės:
15.1. gauti informaciją iš Projektą administruojančio personalo apie Projekto eigą, finansinių išteklių panaudojimą, pasiektus rezultatus;
15.2. prireikus inicijuoti Projekto vykdymo dokumentų patikrinimą;
15.3. dalyvauti Projekto renginiuose;
15.4. susipažinti su Tarpinės - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Įgyvendinančiosios – ESFA - institucijų Valdymo grupei pateiktais sprendimais, rekomendacijomis bei paklausimais dėl Projekto įgyvendinimo ir gauti šių dokumentų kopijas;
15.5. inicijuoti neeilinius Valdymo grupės posėdžius;
15.6. imtis kitų būtinų priemonių užtikrinant sėkmingą Projekto įgyvendinimą;
15.7. pareikšti savo nuomonę elektronine forma apie posėdyje svarstomus klausimus.
16.  Valdymo grupės narių pareigos:
16.1. dalyvauti Valdymo grupės posėdžiuose;
16.2. gavę kvietimą į rengiamą posėdį ir dėl svarbių priežasčių negalėdami jame dalyvauti, per 3 dienas apie tai pranešti Valdymo grupės pirmininkui ir sekretoriui;
16.3. susipažinti su posėdžiui parengta medžiaga iki posėdžio pradžios;
16.4. priimant sprendimus vadovautis Lietuvos Respublikos interesais nepažeisdami Europos Sąjungos paramos skyrimo sąlygų;
16.5. prieš posėdį deklaruoti galimus asmeninius interesus, susijusius su svarstyti numatytais klausimais ir susilaikyti priimant sprendimą šiais klausimais;
16.6. užtikrinti konfidencialios informacijos slaptumą. Už konfidencialios informacijos atskleidimą Valdymo grupės nariai atsako įstatymų nustatyta tvarka
16.7. imtis kitų būtinų veiksmų užtikrinančių sėkmingą Projekto įgyvendinimą.

V. VALDYMO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

17.  Valdymo grupės darbą organizuoja ir jam vadovauja Valdymo grupės pirmininkas.
18.  Pagrindinė Valdymo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šaukia Valdymo grupės pirmininkas.
19.  Apie Valdymo grupės posėdžius prieš 5 darbo dienas Valdymo grupės pirmininkas raštu arba elektroniniu paštu informuoja ESFA paskirtą Projekto vadovą, kartu pateikiant būsimo posėdžio darbotvarkę.
20.  Eilinius Valdymo grupės posėdžius šaukia Valdymo grupės pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Atskiru Valdymo grupės pirmininko sprendimu gali būti šaukiami papildomi posėdžiai.
21.  Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga Valdymo grupės nariams elektronine forma pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio.
22.  Valdymo grupės papildomą arba neplanuotą posėdį inicijuoti gali bet kuris Valdymo grupės narys, apie tai pranešdamas raštu arba elektroniniu paštu Valdymo grupės pirmininkui. Valdymo grupės pirmininkas apsvarsto pateiktą pasiūlymą ir, atsižvelgęs į klausimo svarbą ir pasiūlymo pagrįstumą, per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo informuoja apie priimtą sprendimą: šaukti neplanuotą posėdį, apklausti Valdymo grupės narius raštu ar elektroniniu paštu arba įtraukti Valdymo grupės nario pateiktus klausimus į artimiausio posėdžio darbotvarkę.
23.  Be Valdymo grupės narių, į posėdžius gali būti kviečiami dalyvauti ir kiti suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovai (socialiniai ekonominiai partneriai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti Projektui svarbūs asmenys). Balsavimo teisės šie asmenys neturi. Sprendžiamąjį balsą Valdymo grupėje turi tik nariai.
24.  Valdymo grupės posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdymo grupės narių.
25.  Valdymo grupės posėdžio metu parengti sprendimai priimami ir yra galiojantys, jei jiems pritaria dauguma (50% + 1) posėdyje dalyvaujančių Valdymo grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdymo grupės pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant – Valdymo grupės pirmininko pavaduotojo balsas.
26.  Valdymo grupės nariai sprendimus priima bendru sutarimu arba atviru balsavimu.
27.  Valdymo grupės posėdyje priimami sprendimai, pasiūlymai bei rekomendacijos įrašomi į protokolą, kurį pasirašo Valdymo grupės pirmininkas ir Valdymo grupės sekretorius, o po žyma „SUSIPAŽINAU“ pasirašo visi posėdyje dalyvavę Valdymo grupės nariai.
28.  Valdymo grupės posėdžių protokolų įforminimą reglamentuoja Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintos „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės“. (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr. 70-2956).
29.  Valdymo grupės posėdžio protokolo kopija per 10 darbo dienų išsiunčiama Valdymo grupės nariams ir ESFA.
30.  Valdymo grupės posėdžiai gali būti organizuojami elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu organizuojamiems Valdymo grupės posėdžiams taikomi tokie patys dalyvavimo, balsavimo, protokolavimo bei posėdžio dokumentų pateikimo reikalavimai, kaip ir tradiciniu būdu rengiamiems Valdymo grupės posėdžiams.
31.  Valdymo grupės protokolų originalai perduodami Projekto vadovui ir saugomi karu su visa Projekto dokumentacija.
32.  Valdymo grupei yra pavaldus ir atskaitingas Projektą administruojantis personalas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Nesutarimai tarp Valdymo grupės ir Projektą administruojančio personalo sprendžiami į neeilinį posėdį kviečiant Tarpinės - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Įgyvendinančios - ESFA institucijų atstovus.
34.  Valdymo grupės darbo procedūriniai klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami posėdžio pirmininko siūlymu šių Nuostatų  24, 25 ir 26 punktuose nustatyta tvarka.
35.  Valdymo grupės nariams už darbą Valdymo grupėje negali būti atlyginama iš Projektui skiriamos paramos.
36.  Valdymo grupės įgaliojimai baigiasi visiškai įvykdžius Paramos skyrimo projektui „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 2006-03-06 sutartį Nr. 165-ESF/2004/2.2.0-02-065 pasirašiusiųjų šalių įsipareigojimus. 
______

 

© Lietuvos muziejų asociacija   Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04